Богомил Попов (1955–2013)

Литературовед, доктор по филология, специалист по съвременна българска литература, главен асистент в Института за литература. През 1986 защитава  дисертация на тема „Разказвачът в прозата на Йордан Радичков“. Книгата му „Зърното и плявата на човешката проза“ (1999) получава националната награда „Южна пролет“ (2000).