Емануил Попдимитров

Емануил Попдимитров; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Емануил Попдимитров Попзахариев
Познат катоЕмануил Попдимитров
Роден
с. Груинци, Сърбия
Починал
гр. София
ИзданияБългарска мисъл, Везни, Демократически преглед, Ек, Звено, Литературен живот, Парнас, Предел, Слънце, Съвременна илюстрация, Съдба, Факел, Хиперион, Хризантеми, Художник, Чернозем, Развигор, Светлоструй, Час, Литературен глас, Пламък, Ведрина

Попдимитров, Емануил (Емануил Попдимитров Попзахариев) (с. Груинци, Босилеградско, Сърбия, 4.11.1885 – София, 23.05.1943). Завършва педагогическо училище в Кюстендил (1904). През 1904–1906 е учител в с. Долни Коритен, Софийска област, и в с. Долна Лисина, Босилеградско. Следва философия в Софийски университет (1906), но поради участие в освиркването на Фердинанд I (3 ян. 1907) е изключен. Следва с държавна стипендия земеделие в Монпелие, Франция (1907). Завършва философия във Фрибург, Швейцария (1912). Учител в Лом и Хасково (1912–1914). Участва в Първата световна война като преводач на Южния фронт и в Главна квартира в Кюстендил. Стои на пацифистки позиции. През 1920 се включва активно в групата „Кларте“ в Кюстендил. Частен доцент (1923–1943) в катедрата по сравнително литературознание в Софийски университет. През 1922–1923 заедно с Г. Константинов е редактор на мимолетното сп. „Ведрина“ (Кюстендил).

За пръв път печата стихове през 1907 в сп. „Художник“. Сътрудничи на сп. „Демократически преглед“, „Художник“, „Съвременна илюстрация“, „Факел“, „Звено“, „Хризантеми“, „Слънце“, „Везни“, „Огнище“, „Парнас“, „Наши дни“, „Хиперион“, „Чернозем“, „Ек“, „Пламък“, „Българска мисъл“, „Съдба“, „Предел“, на в. „Развигор“ „Светлоструй“, „Литературен глас“, „Час“, „Литературен живот“ и др. През 1925–1935 събира и издава в отделни сборници народни песни. Превежда и издава на съвременен български език основни произведения на старобългарската литература (антологията „Глас из дълбините“). Превежда „Крал Хенрих Четвърти“ от У. Шекспир (1908), „Песен за камбаната“ от Фр. Шилер (1930), „Апостолът“от Ш. Петьофи (1946) и др.

Попдимитров твори във всички жанрове – лирика, лироепически поеми, художествена проза, драматургия, литературна теория и критика. Създава произведения за деца – стихове, поемки, приказки, драматични поеми. Автор е на философски студии. Философските му възгледи са формирани под влиянието на А. Шопенхауер, Фр. Ницше, Й. Ремке и главно на А. Бергсон. Чрез рецепцията на модерни за времето философски теории допринася за изграждането на българската философска култура. Пръв в България прави системен анализ на естететическите възгледи на Бергсон. С книгата „Естетиката на Бергсона“ и с редица статии Попдимитров се нарежда сред теоретиците на българския модернизъм. Естетическите му схващания и художествените му изяви вибрират между апология на индивидуализма и символизма и тяхното отрицание („Позив към българския писател“ – „Огнище“, 1919, № 2).

Като поет се формира под въздействието на френски символизъм и немския неоромантизъм. Попдимитров съчетава персоналистичната идея и поетиката на символизма с пантеистичен култ към природата и афинитет към визуалното внушение. При него изобразителното начало е по-силно от музикалното. Това определя специфичното му място сред българските символисти, но и непрестанните лъкатушения на поетиката му между романтично-символистичния и предметно-реалистичния художествен модел. Ранните му стихове (сб. „Юношески стихотворения“) са наивно романтични. Стихосбирката „Сънят на любовта“ и „Песни“ бележат еволюция към импресионистичен символизъм, изпъстрен с реалистични елементи. По-типични за поетиката на символизма са сбирките „Плачущи върби“ и „Вечерни миражи“, но и в тях образите не губят конкретния си план.

След Първата световна война тенденцията към по-ярка предметност се засилва (сб. „Кораби“). Настъпилият след войната обрат в позицията на лирическия субект, отварянето му към световните събития намира израз в поетика, която споява елементи на символизма, експресионизма, футуризма и реализма (поемите „Чернозем“, „Народ“, „Обожествяване“, „Злачни ниви и бойни полета“); влиянието на фолклора става все по-осезаемо и директно. През 30-те г. Попдимитров стига до неореализъм, обогатен както от символизма и авангардизма, така и от българската народна поезия (стихосб. „Есенни пламъци“). В края на 20-те г. Попдимитров застава на подчертано демократични позиции. Пише голямата „хумористична поема“ „В страната на розите“ – остра сатира срещу обществените пороци.

Като лирик Попдимитров се утвърждава преди всичко със 17-те си „Женски портрети“ и с пейзажните си стихотворения. Безспорен майстор на българския стих, Попдимитров предпочита стихотворната форма и в драмите и приказките си. В творчеството си за деца изпъква предимно като лирик. Лирическият натюрел на Попдимитров проличава и в художествената му проза, където импресията преобладава не само като жанр, но и като стилистичен похват. Показателна в това отношение е автобиографичната му проза („Живот и блян“, „Дневникът на самотния“), а в известна степен и романът му „Пред буря“. Попдимитров е сред първите задълбочени изследователи на българското стихосложение.

 

Цветанка Атанасова (текст и библиография Книги от ... и Книги за ... ) и

 

Нина Зафирова (Статии за ... )

Книги от Емануил Попдимитров

ЗаглавиеЖанровеГодина
Отговоръ на единъ "критикъ" (б. г.)
Философски предпоставки на символизма (б. г.)
Юношески стихотворения : Т. 1 : 1904-1907стихотворения1911
Маска : Романт. пиесапиеси1912
Смъртта на скулптора1912
Сънят на любовта1912
Дневникът на самотния : 1904-1913 Мисли, импресии, бележки1914 (1926, 1935)
Песни : Трета стихотворна сбиркастихове1914
Плачущи върби : Лир. албум : IV стихосбиркаалбуми, стихове1914
Живот и блян : Разкази и стихо-проза : [Кн. 1] : 1919разкази, стихотворения в проза1919
Вечерни миражи : V стихосбиркастихотворения1920
Пред буряромани1921 (1935)
Свободни стихове : VI стихосбиркастихотворения1921
Знамена : VII стихосбирка стихотворения1922
Идилии1922
Стихове и песнипесни, стихове1922
Естетиката на Бергсона1923
Кораби : [Поезия]поезия1924
Вселена : Десет поемипоеми1924
Дъщерята на Йефтая трагедии1924
Ибсенъ и ибсенизмътъ въ литературата = H. Ibsen et l`ibsenisme dans la litteratureизследвания1924 (Отд. отпечатък на Годишник на Софийски университет. Историко-филологич. факултет. Т. XX, 3.)
Френският символизъм1924
Живот и блян : Разкази и стихо-проза : Кн.- 2 : 1926разкази, стихотворения в проза1926
Воденичарката : Комедия-приказкакомедии, приказки1926 (1933)
Драми на героичните борби1926
Иглики1926
Самодиви : Нар. песни стихове1926 (1934)
Пред дверите на любимата1927 (1943)
Златна жътва : Втора книга стиховестихове1928
Събрани съчинения :Т. [5]: Златни ниви и бойни полета : Поема в 8 песни с пролог и епилогпоеми1929 (Кн. излязла без номерация на тома, но авт. я счита за т. 5 от събраните съчинения)
Златни ниви и бойни полета : Поема въ осемъ пѣсни съ прологъ и епилогъпоеми1929 (1942, 1943, 2013)
Песни за Родната земя : Войната през 1912 г.1929
Смях и присмехгротески, хуморески1930
Събрани съчинения : Т. 1: Лирика : Първи стихове : Юношески стихове, първи опити, Сънят на любовталирика1931 (В кн. означено 4. изд. ; За 1, 2 и 3 изд. вероятно се смятат публикациите на отделните цикли стихове в др. книги)
Росни капки стихове за деца1931 (1938, 1947)
Събрани съчинения Т. 2 : Лирика : Пред дверите на любимата : Песни, Плачещи върби, Вечерни миражи, Кораби, Вселеналирика1932 (В кн. означено 4. изд. ; За 1 изд. се смятат самостоятелните публикации на отделните цикли)
Събрани съчинения : Т. 3: Лирика : Бели съзвездия : Нови песни, Идилии, Балади, Народни песни, Преводилирика1932 (В кн. означено 2. изд. ; За 1 изд. вероятно се смятат публикациите на отделните цикли стихове в др. книги)
Т. 4: Лирика : Преображение : Поема в 7 видениялирика, поеми1932 (Кн. съдържа и: Есенни пламъци ; Нови песни : Ч. 2)
Преображение : Поема в 7 виденияпоеми1932
Събрани съчинения :Т. 6: [Лирика] : Глас из дълбините : В храма на бълг. словолирика1933
Събрани съчинения : Т. 7: Драми : Драматични поеми : Чатертон, Соломея, Фавни, Звездоброец, Прометей, Маска, Смъртта на човека, Йовдраматични поеми1933 (В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1923)
Събрани съчинения : Т. 8: Драми : Воденичарката : Комедия-приказка в 3 ддрами1933 ( В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1926)
Събрани съчинения : Т. 9. Ч. 3: Лирика ; Посвещения ; Нови песни. - 1933-19341934 (В кн. означено 2. изд. - Кн. съдържа и Песни за малките : Иглики, Росни капки ; Смях и присмех : Хумор и гротески)
Събрани съчинения : Т. 10: Самодиви : Нар. песнистихове1934 (В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1926)
Събрани съчинения : Т. 11: Живот и блян : Студент, спомени, албумалбуми, спомени1934 (В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1919)
Събрани съчинения : Т. 12: Пред буря романи1935 ( В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1921)
Добри Войников1936
Събрани съчинения : Т. 14-15. ч. 1: Философски студии : Мистицизъм в индийската философия ; Свобода на волята според Шопенхауера : Философия на интуицията - Бергсон ; Неовитализъм ; Механични моменти в процеса на еволюцията ; Двете направления във философиятастудии1937 (В кн. означено 2. изд. ; За 1. изд. се смятат вероятно публикациите в списания)
Цар Константин Асен Тих 1937 (1942)
Цар Самуил : Драмат. хроника хроники1937
Философски студиистудии1937
Събрани съчинения :Т. 14-15. ч. 2 : Философски студии : Естетиката на Бергсонастудии1938 ( В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1923)
Кочо Чистеменски1938 (1943)
Цар Януари : Приказки за децаприказки1938
В страната на розите : Хуморист. поемапоеми1939 (1943)
Ботев като поет1941
Изследвания върху строежа на стиха с оглед към българската поезия = Recherches sur les principes de la versification 1942 (1943 (Отд. отпечатък на Годишник на Софийски университет. Историко-филолог. факултет. Т. XXXVIII, 12.)
Глас из дълбините : В храма на бълг. слово 1943 (2. изд. (1 изд. излиза като т. VI от Събрани съчинения )
Купол : Избрани стихотворениястихотворения1943 (2014)
Избрани произведения / Отбор и ред. Георги Веселинов, Васил Александров.поеми, стихове1954
Песни за малките 1959
Избрани произведения / Подбор и ред. Владимир Василев ; С предг. от Богомил Нонев1962
Стихотворения : Поеми / Под ред. на Тихомир Тиховпоеми, стихотворения1978
Слънчова сестра стихотворения1988
Стихотворения / Димитър Бояджиев ; Предг., състав., прил. Иван Сестримскистихотворения1995
Десетте пръста : [Приказка в стихове]приказки, стихове1999
Сънят на любовта / Състав., предг. Николай Чернокожев2000
Сънят на любовта : Лирика / Под ред. на Светла Ем. Попдимитрова, Иван Гранитски лирика2000 (2003)
Приказки за съдбата : Оригинални и авторизирани2005
На дива роза пъпки нежни : Любовна лирика / Състав. Йордан Янчев ; Предг. Пламен Тотев2005
С Константином Бальмонтом : неизданная книга о русском поэте 2005 (2010)
Попей ми, вретенце!приказки2006

Книги за Емануил Попдимитров

АвторЗаглавиеГодина
Константинов, Георги ГоговЕмануил Попдимитров1922
Сб. Емануил П. Димитров : Юбилеен сборник по случай 25 годишна литературна дейност 1906-19311931
Сб. Тридесет години литературна дейност на писателя Емануил п. Димитров 1906 - 1936 1936
Дудевски, Христо ЛалевЕмануил Попдимитров : Лит.-крит. очерк. 1969
Сб. Емануил Попдимитров, Гьончо Белев и Николай Хрелков в спомените на съвременниците си1971
Кузмова-Зографова, Катя ЦветановаИнтелектуалецът Емануил Попдимитров2001
Tiemann, GabiDas Werk Emanuil Popdimitrovs im Rahmen des Fin de siecle2004
Сб. Емануил Попдимитров-критически прочити : Сборник по случай 120 години от рождението на твореца2007
Попдимитрова, СветлаПоетът и художниците : Емануил Попдимитров за изкуството и художниците / Съавт. Светла Попдимитрова ; Ред. Константин Еленков2007
Георгиев, ПанталейПоетът от Краище Емануил Попдимитров : Статии и изследвания2008
Георгиева, ЦветанкаЕмануил Попдимитров : поезия и философия2010

Статии за Емануил Попдимитров

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Радославов, Иван„Сънят на любовта“ : Стихотворения : [Рецензия]Наш живот19129-10
Радославов, Иван„Песните“ на Емануил Попдимитров : [Рецензия]Воля1914455-456
Гълъбов, Константин„Вечерни миражи“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Обществена обнова19201
Милев, Гео„Стихове и песни“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Везни19219
Коцев, Д.„Стихове и песни“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Огнище19221
Пундев, ВасиЕмануил ПопдимитровДемократически преглед19227
Стоянов, Людмил „Вечерни миражи“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Везни19224
Стоянов, ЛюдмилПоет на мистични настроенияХиперион19223
Господинов, ПетърЕмануил Попдимитров : [Литературен силует]Модерно изкуство19236
Господинов, Петър„Вселена : 10 поеми“ : [Рецензия]Обществена мисъл19249-10
Гълъбов, Константин„Вселена“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Хиперион19248
Русалиев, Владимир„Дъщерята на Йефтая“ трагедия : [Лит. бел.]Угар19241
Гълъбов, Константин„Дъщерята на Йефтая“ : [Критика]Развигор24.01.1924168
Д-р Л. По повод „Вселена“ от Ем. П. Димитров Епоха13.11.1924684
Хисаров, Вл. „Вселена“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Листопад19253-4
Хисаров, Вл.„Дъщерята на Йефтая“ : [Рецензия]Вестник на жената1925183
Гороцветов, Вл.Емануил ПопдимитровНов свят19262
Юруков, ДобриЛюбовната лирика на Емануил ПопдимитровФакла : Лит. сборник1927
Радославов, Иван„Пред дверите на любимата : антология“ : [Рецензия]Хиперион19281-2
Шишманов, ДимитърЕмануил ПопдимитровСлово12.12.19281952
Константинов, Георги„Златни ниви и бойни полета“ поема от Ем. ПопдимитровЗлаторог19298-9
Попвасилев, Стефан„Златни ниви и бойни полета“ поема от Ем. ПопдимитровРодна реч19292; 3
Шишманов, ДимитърЕмануил Попдимитров : Песни за родната земяСлово19.07.19292129
Русев, Р.Един нов български епос : [Рец. за „Златни ниви и бранни полета“]Литературен глас30.11.192951
Йоцов, БорисПесен на жетвата : [Рецензия]Отец Паисий19307
Константинов, ГеоргиЕмануил ПопдимитровСъвременник193128
Телчаров, П.„Смях и присмех“ : [Рецензия]Знаме13.01.19318
Динеков, Петър„Смях и присмех“ : [Рецензия]Литературен глас21.02.1931103
Шишманов, ДимитърЕмануил ПопдимитровСлово02.04.19312636
Люлински, ИванЕмануил ПопдимитровЗнаме04.04.193175
Люлински, Иван„Златни ниви и бойни полета“ : [Рецензия]Знаме13.06.1931130
Петров, ПанайотЛириката на Емануил ПопдимитровУчилищен преглед19327
Бадев, ЙорданСкици на живите : Емануил ПопдимитровЗора19323785
Попвасилев, СтефанГлас из дълбинитеРодна реч19335
Узунов, В. Ето поет : Емануил ПопдимитровЛетопис193324
Люлински, ИванЕмануил Попдимитров : Човекът и поетътНови хоризонти19333-4
Дончев, Н. „Есенни пламъци“ стихотворения : [Рецензия]Литературен час193510
Коралов, Емил„Есенни пламъци“ стихотворения : [Рецензия]Л.И.К.193513
Юруков, Д.Лириката на Емануил ПопдимитровСветлоструй19365
Атанасов, Н. Поет на родното и общочовешкотоОбзор193659
Стойков, Ст.Поетическото дело на Емануил ПопдимитровБългарска мисъл193610
Атанасов, Н.„Есенни пламъци“ стихосбирка : [Рецензия]Литературен свят19367
Станчев, Ст.Българското опако в сатиричната поема на Емануил ПопдимитровСветлоструй19395
Нурижан, ЖоржЕмануил ПопдимитровСветоглас19398
Коен, ЛеоЕмануил Попдимитров : [За поемата „Евреи“] Коен, Л. Евреинът в българската литература1939
Осинин, Димитър„В страната на розите“ : Хумористична поема от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Просвета19392
Радевски, Христо„В страната на розите“ : Хумористична поема : [Рецензия]Изкуство и критика193910
Узунов, В. „В страната на розите“ : Хумористична поема : [Рецензия]Мир193911769
Динеков, Петър„В страната на розите“ : Хумористична поема от Емануил ПопдимитровБългарска мисъл19402
Коен, Лео„В страната на розите“ : Хумористична поема от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Бургаски фар19405461
Йорданов, Петър„В страната на розите“ : Хумористична поема от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Златорог19401
Бадев, ЙорданКартина на обществена порочност. „В страната на розите“: хумористична поема от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Зора19406214
Кинкел, Мара„В страната на розите“ : [Критика]Литературен глас07.02.1940461
Георгиева, Ана„В страната на розите“ : Хумористична поема от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Вчера и днес21.02.194099
Константинов, ГеоргиЕмануил ПопдимитровЛитературни новини194314-15
Томов, ЕвтимСърдечният поетДъга1943537
Кръстев, ИванДругият Емануил ПопдимитровЗора19437211
Динеков, ПетърЕмануил Попдимитров Българска мисъл19435-6
Лаурентиис, Луиджи деПоезията на Емануил ПопдимитровБългарска мисъл19432
Бадев, ЙорданЕмануил ПопдимитровЗора19437169
Васев, Сл. Наука за стиха. Един забележителен труд на проф. Емануил Попдимитров : [Рецензия]Заря19436473
Томов, ЕвтимХудожникът Емануил Попдимитров : [Рецензия]Заря19436542
Андреев, Н. Емануил Попдимитров като поет на войнатаБългария01.07.194377
Бабев, ДимитърТворчеството на Емануил ПопдимитровУтро22.10.194310261
Фурнаджиев, НиколаЕмануил ПопдимитровЛитературен фронт194579
Кюлявков, КрумОще едно знамеЛитературен фронт194531
Добрев, ДимитърСелото и земята в поезията на Емануил ПопдимитровЗемеделско знаме1946210
Попвасилев, СтефанНежният език на Емануил ПопдимитровБалкански преглед19479-10
Николов, МалчоЕмануил Попдимитров : [Очерк]Изгрев1947842
Кюлявков, КрумЕдин голям поетКюлявков, Кр. Изкуство и политика1947
Минков, ЦветанЕмануил ПопдимитровОтечествен фронт19532716
Цонев, ЙорданЕмануил ПопдимитровНародна младеж17.05.1953126
Константинов, ГеоргиЕмануил ПопдимитровЛитературен фронт21.05.195321
Дудевски, ХристоЗа реализма в литературното наследство на Емануил ПопдимитровИзвестия на Института за литература19575
Тодоров, Ангел. Емануил ПопдимитровОтечествен фронт23.05.19584273
Ликова, РозалияЕмануил ПопдимитровЛитературна мисъл19616
Бошнаков, ДимитърЛитературното наследство на Емануил ПопдимитровБиблиотекар197210
Коларов, СтефанПориви на любовта и вяратаПулс24.10.197222
Нейчева, ДонкаРанната лирика на Емануил ПопдимитровРодна реч19762
Анчев, ПанкоВ търсене на спасителните бреговеПламък197711
Янчев, ТодорВ борба с духовната самотаЛитературен фронт17.11.197743
Калинова, ТеодораЕмануил Попдимитров – от символизъм към социална лирикаПроблеми на новата българска литература : Сборник в чест на 80-год. на акад. Георги Цанев1978
Хаджикосев, Симеон„Дето достига твоят псалом…“Струма1985№1
Йорданов, Александър„Аз ида с народа…“Отечество198520
Авджиев, ЖельоЕмануил Попдимитров : Между романтичния сън, природата и социалната вяраАвджиев, Ж. Българската литература след Освобождението : Студии и очерци. Ч. 2.1985
Ковачева, НадеждаПоетичното наследство на Емануил Попдимитров за деца и юношиПредучилищно възпитание19855
Давидов, НешоБогата творческа личностПламък198511
Григоров, КрумНашият МануилСептември198512
Танев, Димитър„… Като плуг дълбоко да зарина“Септември198512
Авджиев, ЖельоЕмануил ПопдимитровЛитературна мисъл19858
Танев, ДимитърМежду тихата лирика и революциятаПоглед04.11.198544
Младенов, Иван„Декоративният символизъм“ на Емануил ПопдимитровЕзик и литература19862
Първанова, Анастасия„Вървях по пътеки безименни“Родна реч19861
Дудевски, Христо„Русия“ на Емануил Попдимитров и „Дванайсетте“ от Александър БлокЕзик и литература19864
Атанасова, ЦветанкаПейзажната лирика на Емануил ПопдимитровЛитературна мисъл19869
Ликова, РозалияПоет на баладично-приказни романтични формиЛикова, Р. Портрети на български символисти1987
Нанчев, ЙорданЗа живота и поетичното творчество на Емануил Попдимитров в ХасковоЕзик и литература19891
Авджиев, Жельо„В страната на розите“Струма19901
Тотев, Пламен"Кървава песен" [на Пенчо Славейков], "Чеда на Балкана" [на Кирил Христов] и "Златни ниви и бойни полета" [на Емануил Попдимитров] като блянове по епопеяЕзик и литература19923
Илиев, СтоянМадоните на Емануил ПопдимитровЛитературен форум (прил.)11.199247
Бенбасат, АлбертМежду лилията и чернозема : 50 г. от смъртта на Ем. ПопдимитровВек 2109.06.199323
Попдимитрова, ЛилияПоет, учен, демократ и патриотДемокрация03.07.1993152
Петров, МетодИнтелектуалецът Емануил ПопдимитровДемокрация03.12.1993283
Коларов, СтефанПоетът, който превърна Груйнската река в символ на родолюбието и красотата : Емануил Попдимитров - певец на Западните покрайниниМакедония13.12.199449-50
Лебедова, РумянаЕдно превъплъщение на Бай Ганьо : Наблюдения върху поемата на Ем. Попдимитров "В страната на розите"Проглас19953
Цоцова-Додова, Мария"Лаура" на Емануил Попдимитров и мотивът за жената и любовта в поезията на българските символистиБългарски език и литература19956
Атанасова, ЦветанкаРодолюбецът от Западните покрайнини : Поетът Емануил ПопдимитровВек 2129.11.199629
Кузмова-Зографова, КатяПоетът интелектуалец : 115 г. от рождението на Ем. ПопдимитровБългарски писател22.11.200033
Минчева, ГалинаЕмануил Попдимитров наричал добротата висш белег за превъзходствоСега02.12.2000283
Ефтимов, ЙорданНа хаджилък в БосилеградЛитературен вестник21.05.200318
Йорданова, ЮлияРаждането на бащата : Размишление върху "Дъщерята на Йефтая" от Ем ПопдимитровЛитературна мисъл20042
Цацов, Димитър"Преображение" и дефицитите на културната ни паметФилософски алтернативи20044-5
Николов, ИванЕмануил Попдимитров и Западните покрайниниНовият Пулс26.01.20042
Тодорова, ЗденкаНепознатата правозащитна дейност на поета : 120 г. от рождението на Ем. ПопдимитровДетонация200511
Кузмова-Зографова, КатяЕмануил Попдимитров и Владимир Димитров-Майстора : История на едно удивително приятелствоЗнаци20054
Кузмова-Зографова, КатяМногоженство с музитеДетонация200512
Тотев, ПламенПоет на любовта : 120 г. от рождението на Ем. ПопдимитровСловото днес03.11.200534
Неделчев, МихаилСамосъзнание на модернизма в лириката на Емануил Попдимитров : По повод 120-год. от рождението на поетаКултура25.11.200541
Георгиева, Цветанка"Книга на Йова" и две творби на българския модернизъмЛюбословие20067
Попдимитрова, Светла За детската литература на Емануил ПопдимитровПредучилищно възпитание20061
Дакова, БисераПоетът Емануил ПопдимитровБългарски език и литература20063
Димитров, Емил"Паметник": разговор и състезание между поетитеФилософски алтернативи20076
Борисова, БилянаПоетът философ [Емануил Попдимитров]: философски основания на поетическия опитЕзик и литература20071-2
Тодорова, ЗденкаНепознатият Емануил Попдимитров - или как поетът стана революционерБългарска армия17.07.200944
Георгиева, ЦветанкаЕмануил Попдимитров - Елисавета Багряна в "Есенни пламъци".Български език и литература20113
Попдимитрова, Светла Духовната дружба на Балмонт и ПопдимитровСловото днес13.01.20111
Георгиева, ЦветанкаПоемата "Златни ниви и бойни полета" на Ем. Попдимитров - документ и притча за Балканската войнаЕзиков свят20122
Тодорова, ЗденкаЕмануил Попдимитров - "Златни ниви и бойни полета", поема за незабравимия подвиг на българите от Западните покрайнини в Балканската войнаВоенноисторически сборник20134
Гребенаров, АлександърЕмануил Попдимитров - учредител на Научния институт "Западни покрайнини"Македонски преглед20154
Цочева, НадеждаЕстетически измерения на трагичното - между изкуството на албума ("Плачущи върби" на Ем. Попдимитров) и епистоларното ("Литературно-художествени писма от Германия" на Г. Милев)Библиотека20152
Еленков, КонстантинПоет, художник и учен : 130 г. от рождението на Ем. ПопдимитровДума24.10.2015245
Цанов, СтрашимирСмъртта на цар Самуил у Емануил Попдимитров - контексти на смисъла.Любословие201616
Атанасова, ЦветанкаЕмануил Попдимитров и списание "Хиперион"Литературна мисъл20161
Неделчев, МихаилМагията на пейзажите и легендите от Краище : "Светла" - една забравена идилия на Ем. ПопдимитровБиблиотека20163
Казанджиева, ТаняПриказките на поетите - Асен Разцветников, Йордан Стубел, Емануил ПопдимитровБиблиотека20161
Чернокожева, РосицаИнвенциите на класически приказни мотиви в две поеми за деца на Емануил Попдимитров : Психоаналитични акцентиБиблиотека20163
Георгиева, Цвета"Пчела-кошер-мед" - общ мотив за Емануил Попдимитров и Анри БергсонБиблиотека20163
Цацов, ДимитърЕмануил Попдимитров - и философия, и изкуство!Философски алтернативи 20176
Караиванова, СтефкаПриродата и нейните визуализации като хармонично обект-субектно тъждество в лириката на Емануил Попдимитров : По мотиви от стихотворенията "Пролет", "Есен" - "Вятърът тъжно люлее тревите" и "Лято"Български език и литература20175
Тодорова, ЗденкаЕмануил Попдимитров - потомък на виден род от Западните покрайнини.Родознание20181-2