Емануил Попдимитров

Емануил Попдимитров; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Емануил Попдимитров Попзахариев
Познат катоЕмануил Попдимитров
Роден
с. Груинци, Сърбия
Починал
гр. София
ИзданияБългарска мисъл, Везни, Демократически преглед, Ек, Звено, Литературен живот, Парнас, Предел, Слънце, Съвременна илюстрация, Съдба, Факел, Хиперион, Хризантеми, Художник, Чернозем, Развигор, Светлоструй, Час, Литературен глас, Пламък, Ведрина

Попдимитров, Емануил (Емануил Попдимитров Попзахариев) (с. Груинци, Босилеградско, Сърбия, 23.10.1885 – София, 23.05.1943). Завършва педагогическо училище в Кюстендил (1904). През 1904–1906 е учител в с. Долни Коритен, Софийска област, и в с. Долна Лисина, Босилеградско. Следва философия в Софийски университет (1906), но поради участие в освиркването на Фердинанд I (3 ян. 1907) е изключен. Следва с държавна стипендия земеделие в Монпелие, Франция (1907). Завършва философия във Фрибург, Швейцария (1912). Учител в Лом и Хасково (1912–1914). Участва в Първата световна война като преводач на Южния фронт и в Главна квартира в Кюстендил. Стои на пацифистки позиции. През 1920 се включва активно в групата „Кларте“ в Кюстендил. Частен доцент (1923–1943) в катедрата по сравнително литературознание в Софийски университет. През 1922–1923 заедно с Г. Константинов е редактор на мимолетното сп. „Ведрина“ (Кюстендил).

За пръв път печата стихове през 1907 в сп. „Художник“. Сътрудничи на сп. „Демократически преглед“, „Художник“, „Съвременна илюстрация“, „Факел“, „Звено“, „Хризантеми“, „Слънце“, „Везни“, „Огнище“, „Парнас“, „Наши дни“, „Хиперион“, „Чернозем“, „Ек“, „Пламък“, „Българска мисъл“, „Съдба“, „Предел“, на в. „Развигор“ „Светлоструй“, „Литературен глас“, „Час“, „Литературен живот“ и др. През 1925–1935 събира и издава в отделни сборници народни песни. Превежда и издава на съвременен български език основни произведения на старобългарската литература (антологията „Глас из дълбините“). Превежда „Крал Хенрих Четвърти“ от У. Шекспир (1908), „Песен за камбаната“ от Фр. Шилер (1930), „Апостолът“от Ш. Петьофи (1946) и др.

Попдимитров твори във всички жанрове – лирика, лироепически поеми, художествена проза, драматургия, литературна теория и критика. Създава произведения за деца – стихове, поемки, приказки, драматични поеми. Автор е на философски студии. Философските му възгледи са формирани под влиянието на А. Шопенхауер, Фр. Ницше, Й. Ремке и главно на А. Бергсон. Чрез рецепцията на модерни за времето философски теории допринася за изграждането на българската философска култура. Пръв в България прави системен анализ на естететическите възгледи на Бергсон. С книгата „Естетиката на Бергсона“ и с редица статии Попдимитров се нарежда сред теоретиците на българския модернизъм. Естетическите му схващания и художествените му изяви вибрират между апология на индивидуализма и символизма и тяхното отрицание („Позив към българския писател“ – „Огнище“, 1919, № 2).

Като поет се формира под въздействието на френски символизъм и немския неоромантизъм. Попдимитров съчетава персоналистичната идея и поетиката на символизма с пантеистичен култ към природата и афинитет към визуалното внушение. При него изобразителното начало е по-силно от музикалното. Това определя специфичното му място сред българските символисти, но и непрестанните лъкатушения на поетиката му между романтично-символистичния и предметно-реалистичния художествен модел. Ранните му стихове (сб. „Юношески стихотворения“) са наивно романтични. Стихосбирката „Сънят на любовта“ и „Песни“ бележат еволюция към импресионистичен символизъм, изпъстрен с реалистични елементи. По-типични за поетиката на символизма са сбирките „Плачущи върби“ и „Вечерни миражи“, но и в тях образите не губят конкретния си план.

След Първата световна война тенденцията към по-ярка предметност се засилва (сб. „Кораби“). Настъпилият след войната обрат в позицията на лирическия субект, отварянето му към световните събития намира израз в поетика, която споява елементи на символизма, експресионизма, футуризма и реализма (поемите „Чернозем“, „Народ“, „Обожествяване“, „Злачни ниви и бойни полета“); влиянието на фолклора става все по-осезаемо и директно. През 30-те г. Попдимитров стига до неореализъм, обогатен както от символизма и авангардизма, така и от българската народна поезия (стихосб. „Есенни пламъци“). В края на 20-те г. Попдимитров застава на подчертано демократични позиции. Пише голямата „хумористична поема“ „В страната на розите“ – остра сатира срещу обществените пороци.

Като лирик Попдимитров се утвърждава преди всичко със 17-те си „Женски портрети“ и с пейзажните си стихотворения. Безспорен майстор на българския стих, Попдимитров предпочита стихотворната форма и в драмите и приказките си. В творчеството си за деца изпъква предимно като лирик. Лирическият натюрел на Попдимитров проличава и в художествената му проза, където импресията преобладава не само като жанр, но и като стилистичен похват. Показателна в това отношение е автобиографичната му проза („Живот и блян“, „Дневникът на самотния“), а в известна степен и романът му „Пред буря“. Попдимитров е сред първите задълбочени изследователи на българското стихосложение.

 

Цветанка Атанасова (текст и библиография)

Книги от Емануил Попдимитров

ЗаглавиеЖанровеГодина
Отговоръ на единъ "критикъ" (б. г.)
Философски предпоставки на символизма (б. г.)
Юношески стихотворения : Т. 1 : 1904-1907стихотворения1911
Маска : Романт. пиесапиеси1912
Смъртта на скулптора1912
Сънят на любовта1912
Дневникът на самотния : 1904-1913 Мисли, импресии, бележки1914 (1926, 1935)
Песни : Трета стихотворна сбиркастихове1914
Плачущи върби : Лир. албум : IV стихосбиркаалбуми, стихове1914
Живот и блян : Разкази и стихо-проза : [Кн. 1] : 1919разкази, стихотворения в проза1919
Вечерни миражи : V стихосбиркастихотворения1920
Пред буряромани1921 (1935)
Свободни стихове : VI стихосбиркастихотворения1921
Знамена : VII стихосбирка стихотворения1922
Идилии1922
Стихове и песнипесни, стихове1922
Естетиката на Бергсона1923
Кораби : [Поезия]поезия1924
Вселена : Десет поемипоеми1924
Дъщерята на Йефтая трагедии1924
Ибсенъ и ибсенизмътъ въ литературата = H. Ibsen et l`ibsenisme dans la litteratureизследвания1924 (Отд. отпечатък на Годишник на Софийски университет. Историко-филологич. факултет. Т. XX, 3.)
Френският символизъм1924
Живот и блян : Разкази и стихо-проза : Кн.- 2 : 1926разкази, стихотворения в проза1926
Воденичарката : Комедия-приказкакомедии, приказки1926 (1933)
Драми на героичните борби1926
Иглики1926
Самодиви : Нар. песни стихове1926 (1934)
Пред дверите на любимата1927 (1943)
Златна жътва : Втора книга стиховестихове1928
Събрани съчинения :Т. [5]: Златни ниви и бойни полета : Поема в 8 песни с пролог и епилогпоеми1929 (Кн. излязла без номерация на тома, но авт. я счита за т. 5 от събраните съчинения)
Златни ниви и бойни полета : Поема въ осемъ пѣсни съ прологъ и епилогъпоеми1929 (1942, 1943, 2013)
Песни за Родната земя : Войната през 1912 г.1929
Смях и присмехгротески, хуморески1930
Събрани съчинения : Т. 1: Лирика : Първи стихове : Юношески стихове, първи опити, Сънят на любовталирика1931 (В кн. означено 4. изд. ; За 1, 2 и 3 изд. вероятно се смятат публикациите на отделните цикли стихове в др. книги)
Росни капки стихове за деца1931 (1938, 1947)
Събрани съчинения Т. 2 : Лирика : Пред дверите на любимата : Песни, Плачещи върби, Вечерни миражи, Кораби, Вселеналирика1932 (В кн. означено 4. изд. ; За 1 изд. се смятат самостоятелните публикации на отделните цикли)
Събрани съчинения : Т. 3: Лирика : Бели съзвездия : Нови песни, Идилии, Балади, Народни песни, Преводилирика1932 (В кн. означено 2. изд. ; За 1 изд. вероятно се смятат публикациите на отделните цикли стихове в др. книги)
Т. 4: Лирика : Преображение : Поема в 7 видениялирика, поеми1932 (Кн. съдържа и: Есенни пламъци ; Нови песни : Ч. 2)
Преображение : Поема в 7 виденияпоеми1932
Събрани съчинения :Т. 6: [Лирика] : Глас из дълбините : В храма на бълг. словолирика1933
Събрани съчинения : Т. 7: Драми : Драматични поеми : Чатертон, Соломея, Фавни, Звездоброец, Прометей, Маска, Смъртта на човека, Йовдраматични поеми1933 (В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1923)
Събрани съчинения : Т. 8: Драми : Воденичарката : Комедия-приказка в 3 ддрами1933 ( В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1926)
Събрани съчинения : Т. 9. Ч. 3: Лирика ; Посвещения ; Нови песни. - 1933-19341934 (В кн. означено 2. изд. - Кн. съдържа и Песни за малките : Иглики, Росни капки ; Смях и присмех : Хумор и гротески)
Събрани съчинения : Т. 10: Самодиви : Нар. песнистихове1934 (В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1926)
Събрани съчинения : Т. 11: Живот и блян : Студент, спомени, албумалбуми, спомени1934 (В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1919)
Събрани съчинения : Т. 12: Пред буря романи1935 ( В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1921)
Добри Войников1936
Събрани съчинения : Т. 14-15. ч. 1: Философски студии : Мистицизъм в индийската философия ; Свобода на волята според Шопенхауера : Философия на интуицията - Бергсон ; Неовитализъм ; Механични моменти в процеса на еволюцията ; Двете направления във философиятастудии1937 (В кн. означено 2. изд. ; За 1. изд. се смятат вероятно публикациите в списания)
Цар Константин Асен Тих 1937 (1942)
Цар Самуил : Драмат. хроника хроники1937
Философски студиистудии1937
Събрани съчинения :Т. 14-15. ч. 2 : Философски студии : Естетиката на Бергсонастудии1938 ( В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1923)
Кочо Чистеменски1938 (1943)
Цар Януари : Приказки за децаприказки1938
В страната на розите : Хуморист. поемапоеми1939 (1943)
Ботев като поет1941
Изследвания върху строежа на стиха с оглед към българската поезия = Recherches sur les principes de la versification 1942 (1943 (Отд. отпечатък на Годишник на Софийски университет. Историко-филолог. факултет. Т. XXXVIII, 12.)
Глас из дълбините : В храма на бълг. слово 1943 (2. изд. (1 изд. излиза като т. VI от Събрани съчинения )
Купол : Избрани стихотворениястихотворения1943 (2014)
Избрани произведения / Отбор и ред. Георги Веселинов, Васил Александров.поеми, стихове1954
Песни за малките 1959
Избрани произведения / Подбор и ред. Владимир Василев ; С предг. от Богомил Нонев1962
Стихотворения : Поеми / Под ред. на Тихомир Тиховпоеми, стихотворения1978
Слънчова сестра стихотворения1988
Стихотворения / Димитър Бояджиев ; Предг., състав., прил. Иван Сестримскистихотворения1995
Десетте пръста : [Приказка в стихове]приказки, стихове1999
Сънят на любовта / Състав., предг. Николай Чернокожев2000
Сънят на любовта : Лирика / Под ред. на Светла Ем. Попдимитрова, Иван Гранитски лирика2000 (2003)
Приказки за съдбата : Оригинални и авторизирани2005
На дива роза пъпки нежни : Любовна лирика / Състав. Йордан Янчев ; Предг. Пламен Тотев2005
С Константином Бальмонтом : неизданная книга о русском поэте 2005 (2010)
Попей ми, вретенце!приказки2006

Книги за Емануил Попдимитров

АвторЗаглавиеГодина
Константинов, Георги ГоговЕмануил Попдимитров1922
Сб. Емануил П. Димитров : Юбилеен сборник по случай 25 годишна литературна дейност 1906-19311931
Сб. Тридесет години литературна дейност на писателя Емануил п. Димитров 1906 - 1936 1936
Дудевски, Христо ЛалевЕмануил Попдимитров : Лит.-крит. очерк. 1969
Сб. Емануил Попдимитров, Гьончо Белев и Николай Хрелков в спомените на съвременниците си1971
Кузмова-Зографова, Катя ЦветановаИнтелектуалецът Емануил Попдимитров2001
Tiemann, GabiDas Werk Emanuil Popdimitrovs im Rahmen des Fin de siecle2004
Сб. Емануил Попдимитров-критически прочити : Сборник по случай 120 години от рождението на твореца2007
Попдимитрова, СветлаПоетът и художниците : Емануил Попдимитров за изкуството и художниците / Съавт. Светла Попдимитрова ; Ред. Константин Еленков2007
Георгиев, ПанталейПоетът от Краище Емануил Попдимитров : Статии и изследвания2008
Георгиева, ЦветанкаЕмануил Попдимитров : поезия и философия2010