Жанрове: Дисертации

Автори

Произведения

 • Идеи и мотиви на отчуждението в западната литература (средата на ХVІІІ - средата на ХІХ в.

  Цветан Савов Стоянов 1969 г.
 • Художествени функции на звуковия строеж в прозата : [Дисертация]

  Радосвет Стефанов Коларов 1974 г.
 • Време и художествено единство : теоретико-критическа студия

  Енчо Пенев Мутафов 1975 г.
 • Естетически прелом в поезията на двадесетте години : Ч. 1–2. [Дисертация]

  Розалия Николова Ликова 1977 г.
 • Основни тенденции в интерпретацията на Платоновото учение за идеите в съвременната немска буржоазна историко-философска литература

  Цочо Христов Бояджиев 1979 г.
 • Димитър Подвързачов - жизнен и творчески път

  Вихрен Илиев Чернокожев 1979 г.
 • Проблеми на семиотичния анализ на художествената литература

  Добрин Начев Добрев 1982 г.
 • Литературната критика на българския модернизъм - Димо Кьорчев, Иван Радославов, Гео Милев

  Александър Йорданов 1984 г.
 • Българската литература след Първата световна война и немският експресионизъм - мирогледни и стилистични паралели

  Едвин Стефанов Сугарев 1985 г.
 • Поетика на българския разказ през 60-те години

  Виолета Русева 1987 г.
 • Сценичността и драматическата поетика : опит за изследване на драмата и нейните интерпретации като живот и като свят

  Владислав Тодоров Тодоров 1987 г.
 • Искусственный интеллект в социалных исследованиях : теоретико-методологические аспекты

  Владислав Тодоров Тодоров 1987 г.
 • Литературе и социокултурен контекст в разказите на Светослав Минков

  Валери Стоилов Стефанов 1989 г.
 • Ренесансът на XII-ти век : природата и човекът

  Цочо Христов Бояджиев 1990 г.
 • Естетическата същност на християнството : апофатическа естетика

  Емилия Валтер Дворянова 1991 г.
 • Жанрово и стилово многообразие в прозата на Антон Страшимиров

  Калина Грозева Лукова 1993 г.
 • Жанровото съзнание на кръга "Мисъл"

  Галин Василев Тиханов 1995 г.
 • Поезията на Николай Марангозов в контекста на българската литература през 20-те, 30-те и 50-те години

  Владимир Атанасов Янев 1996 г.
 • Знак и символ в поезията на Яворов

  Бисера Дакова 1998 г.
 • Символите в българския символизъм

  Добрин Начев Добрев 1998 г.
 • Човекът в словото : проблематизации на идентичността в творби от българската литература

  Валери Стоилов Стефанов 1999 г.
 • Динамика и трансформация на звука : екзистенциална семиотика в романите на Дон ДеЛило и Горски цар от Мишел Турние

  Елена Алексиева Алексиева 2004 г.
 • Поезията на Вапцаров в междукултурния контекст на 30-те и 40-те години на XX век

  Георги Господинов 2004 г.
 • Г. П. Стаматов - между същностите и привидностите

  Калина Грозева Лукова 2006 г.
 • Кръгът "Стрелец" и идеята за родното : дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" [по научна специалност Българска литература (възрожденска литература), шифър 05.04.02]

  Иван Христов 2008 г.
 • Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността : [Дисертация]

  Радосвет Стефанов Коларов 2009 г.
 • Български символизъм: модуси на различимост : дисертация за присъждане на научна степен "доктор на филологическите науки"

  Виолета Русева 2014 г.
 • Наративни стратегии у късния Лев Толстой : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование: Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, научна специалност: Руска литература на ХІХ век

  Иван Лука Ланджев 2015 г.