Миряна Янакиева (1961)

Литературовед, специалист по теория на литературата, доцент в Института за литература при БАН. През 2007 защитава дисертация на тема „Концептуални и терминологични проблеми на литературознанието на ХХ век. Семантика и реторика на понятието ecriture“. Основните области на нейния изследователски интерес са съвременната литературна теория, междутекстовостта, връзките между литература и философия, литература и музика. Автор на монографиите „Теория на литературата. От Платон до постмодернизма“ (2005, в съавторство) и „От родния кът до гроба. Пенчо Славейко – „Сън за щастие“ (2011), както и на голям брой статии и студии в български и чужди периодични издания. От 2013 членува в международната научна мрежа Cultures européennes – identité européenne (https://www.cultures-europeennes.uni-bonn.de). От 2018 е лектор по български език и литература в Славистичния департамент на Университета в Страсбург.