Михаил Арнаудов

Кратка информация
Име Михаил Петров Арнаудов
Роден
гр. Русе
Починал
гр. София

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Аудиоархив


Михаил Петров Арнаудов (01.10.1968 г.)

Благодарствена реч на честването на 90-годишнината му

Файл: Арнаудов – „В живота си съм имал два кумира – науката и отечеството“.mp3 (13,13 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Михаил Арнаудов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Вертер и Гьоте : [Крит. етюд]етюди1908
Към психографията на П. К. Яворов : Съобщения на поета и наблюдения. научни съобщения, изследвания1916
Български народни празници : Обичаи, вярвания, песни и забави през цялата година1918 (1943, 1996)
Българските празнични обичаи1918
Крали Марко в народната поезиянародоведски проучвания1918
Кукери и русалки. Вградена невеста : Студии върху бълг. обреди и легенди : (Сборник за народни умотворения и народопис; Кн. 34)студии1920
Увод в литературната наука : Задачи, история, съвременно състояниелитературноисторически изследвания1920 (1942 със заглавие Основи на литературната наука, 2008)
Г. С. Раковски : Живот, произведения, идеилитературноисторически изследвания1922 (1942 със заглавие Георги Стойков Раковски : Живот - дело – идеи, 1969)
Северна Добруджа : Етнографски наблюдения и народни песни. (Сборник за народни умотворения и народопис; Кн. 35)изследвания1923
Студии върху българските обреди и легенди : Ч. 1–2. студии1924 (1971–1972)
Иларион Макариополски и българският черковен въпрос : [Част от кн. Иларион Макариополски, митроп. Търновски. (1812-1875) : Биогр., спомени и статии за 50-год. от смъртта му]изследвания1925
Личности и проблеми : Лит. очеркилитературнокритически очерци1925
Съдбата на П. К. Яворов : По повод публикуваното следствено дело : С прил. Писма на Яворов до Лораписма, изследвания1926
Васил Кънчев и неговите пътувания по Македонияизследвания1927
Неофит Хилендарски–Бозвели : Живот, дело, епоха : 1785–1848 : Т. 1–2. биографични очерци, литературноисторически изследвания1930 (1971–1972)
Българската народна поезия : Ч. 1: Лирически песни : Отбор и характеристика1931
Български пословици1931
Българските сватбени обряди : Етноложки и фолклорни студии : Ч. 1 студии1931
Психология на литературното творчество : В 2 томалитературноисторически изследвания1931 (1965, 1978, 2008)
Гьоте като човек, поет, мислител : Страници от съчиненията му и биографиябиографии, изследвания1932 (1967 под загл. Гьоте : Човек, поет, мислител : Биография и страници от съчиненията му)
Очерки по българския фолклор : Т. 1–2. очерци1934 (1968–1969 със заглавие Очерци по българския фолклор, 1996)
Васил Евстатиев Априлов : Живот, дейност, съвременници : 1789–1847библиографии, литературноисторически изследвания1935 (1971)
Български мемоари : Записки, дневници, автобиографияавтобиографии, дневници, записки1938
Български народни песни : Кн. 11938 (1947)
Български народни песни : Т. 1 – 31938 (1939, 1942)
Български народни приказкиприказки1938 (1943)
Селимински : Живот, дело, идеи 1799-1867биографии, литературноисторически изследвания1938
Творчество и критика : Литературни портрети и характеристикилитературнокритически очерци, портрети1938
Български пословици и гатанкигатанки, пословици1939 (1943, 1949)
Иван Вазов : Живот и делобиографии, литературноисторически изследвания1939 (1944)
История на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през първото му полустолетие 1888–1938исторически очерци1939 (2008)
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ : Кратка история за 50-год. от основаването муисторически очерци1939
Екзарх Йосиф и българската културна борба след създаването на Екзархията 1870-1915 : Т. 1 литературноисторически изследвания1940
Творци на Българското възражданелитературноисторически изследвания1940 (1942)
Борци и мечтатели : Лит. портретипортрети1941
Българското възраждане : Наченки на движението за народност, култура и независимостизследвания1941 (1942, 1944)
Непознатият Бозвели : Първообразът на Мати Болгария и други необнародвани трудове и писмаписма, литературноисторически изследвания1942
Основи на литературната наука : Задачи, история, съвр. състояниелитературноисторически изследвания1942
Паисий Хилендарски : Личност, дело, епохабиографии, изследвания1942 (1962, 1972)
Паисий Хилендарски : 1722–1798биографии, изследвания1942
Братя Миладинови : Живот и дейност : 1810, 1830–1868биографии, изследвания1943 (1969)
Иван Вазов и българската природалитературноисторически изследвания1943
Софроний Врачански : 1739–1813биографии, литературноисторически изследвания1943 (1944, 1947)
Български образи : Лит. студии и портрети : Т. 1 портрети, студии1944
Към историята на българската екзархия : [Т. 1] : [Отпеч. от Год. на Унив. Св. Климент Охридски. Ист.-филос. фак., Т. ХL, 1943/44]исторически очерци1944
Строители на българското духовно възраждане : Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Неофит Бозвелибиографии, литературноисторически изследвания1954
Из живота и поезията на Иван Вазов : Литературно-исторически и текстологически изследваниялитературноисторически изследвания, текстологически изследвания1958
Яворов : Личност, творчество, съдба : Биогр. и психол. анкетаанкети1961 (1970)
Баладни мотиви в народната поезия : [Т.] 1 : Песента за делбата на двама братяизследвания1964
Любен Каравелов : Живот, дело епоха : 1834–1879 : [Моногр.]биографии, литературноисторически изследвания1964 (1972)
Живот и дейност на Екзарх Йосифбиографии, литературноисторически изследвания1965
Поети и герои на Българското възраждане : Найден Геров, Добри Чинтулов, Георги Раковски, Петко Славейков, Димитър и Константин Миладинови, Григор Пърличев, Христо Ботевбиографии, литературноисторически изследвания1965
Българското книжовно дружество в Браила : 1869–1876исторически очерци1966
Кирил Христов : Живот и творчествобиографии, литературноисторически изследвания1967
Личности и проблеми в европейската литературабиографии, литературноисторически изследвания1967
Веркович и „Веда Словена“ : Принос към историята на бълг. фолклор и на бълг. възраждане в Македония с неизвестни писма, докл. и др. док. от 1855–1893 г. 1968. : (Сборник за народни умотворения и народопис Кн. 52)изследвания1968
Григор Пърличев : Характеристика и бележки [за живота и творчеството му]биографии, бележки1968
Дела и завети на бележити българи : [Литературно-ист. очерци]литературнокритически очерци1969
Творци на българското възраждане : Т. 1–2. : Т. 1: Първи възрожденци : [Биогр. очерци]биографични очерци1969
Творци на българското възраждане : Т. 1–2. : Т. 2: Поети и герои : [Лит. студии и портр.] портрети, студии1969 (1. изд. 1965 като самостоятелна кн. на изд. Бълг. писател със загл. Поети и герои на Българското възраждане)
Какво е за нас Иван Вазов : Лит. очерци и статиилитературнокритически очерци, статии1970
Психология литературного творчества / Пер. с болг. Д. Д. Николаеваизследвания1970
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 1: Пенчо Славейков, П. К. Яворов, Кирил Христов : [Лит.-истор. очерци]литературноисторически очерци1978
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 2: Статиистатии1978
Дневник. Публицистика. Речи / Състав. Емил Димитровдневници, речи, публицистика2010
Родопските помаци : Народописно-исторически прегледпрегледи2010 (2018)

Книги за Михаил Арнаудов

АвторЗаглавиеГодина
Ред. кол. Зарев, П. и др.Изследвания в чест на академик Михаил Арнаудов : Юбилеен сборник 1970
Арнаудова, И.Михаил Арнаудов : Човекът и ученият : Лит. анкета и характеристика1977
Генов, Кр.Михаил Арнаудов : Жизнен и творчески път на един учен столетник : Лит.-крит. очерк1983
Димов, Г.Михаил Арнаудов1990
Русев, Р.Научният текст на Михаил Арнаудов : Наблюдения върху „Психология на литературното творчество“1998
Пенчев, Вл. и Анчев, Ан.Михаил Арнаудов – една научна командировка в Македония1999
сб. Арнаудови четения: Т. 12000
сб.Арнаудов сборник : Доклади и съобщения : Т. 12003
сб.Т. 3 : [Материали от Трети международен научен форум Арнаудови четения, 25–27 октомври 2002 г.]2003
Състав. Албена Георгиева и др.Академик Михаил Арнаудов – ученият и творецът : Сборник с научни изследвания 2006
Димитров, Ем. Човек на дълга и честта [Ч. 1] : Досието на Михаил Арнаудов 2007
Арнаудова, И.Един творчески живот : Михаил Арнаудов отблизо2013
Русев, Р.Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов2013
Димитров, Ем.Човек на дълга и честта. [Ч. 3] : Публицистиката на Михаил Арнаудов 2014