Николай Аретов (1954)

Литературовед, професор в Института за литература, главен редактор на списание „Литературна мисъл”, преподавател в Софийския университет. Специалист с научни интереси в областта на литературната история, сравнителното литературознание, историята на културата. През 1988 защитава дисертация на тема „Преводната проза от първата половина на ХIХ в.“, през 2006 защитава големия си докторат „Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словестността от ХVІІІ и ХІХ век“. Автор е на книгите „Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията“ (1990), „Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления“ (1994, 2007), „Българското възраждане и Европа“ (2001), „Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVІІІ и ХІХ век“ (2006), „Българската литература от епохата на националното възраждане“ (2009), „Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене“ (2011), „Софроний Врачански. Живот и дело“ (2017). Председател на Академичния кръг по сравнително литературознание.