Николай Кирилов (1975)

Литературовед, специалист по нова и съвременна българска литература, теория и история на драмата; главен асистент в Института за литература при БАН. През 2010 г. защитава докторска дисертация на тема „Абсурдизмът в пиесите на Йордан Радичков и Станислав Стратиев. Отраженията на един неоавангардистки жанр в съвременната българска драма“. Автор на изследването „Театър на несвързването. Поетика на абсурдистката драма“ (2015), на статии и студии в научни и научно-популярни издания.