Огняна Георгиева-Тенева (1959)

Литературовед, специалист по история на новата българска литература и на българската литература за деца; по методика на литературното образование; доцент в Нов български университет. През 1997 г. защитава дисертация на тема „Стоян Загорчинов в развитието на българската историческа белетристика“. От 2004 г. е доцент по педагогика на обучението по литература. Автор е на книгите „Литература и исторически мит“ (2002), „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски. Методически модел“ (2003) и „Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878–1918)“ (2014), както и на множество научни студии, статии и рецензии. Преподавала е и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Филиал Враца, и в 32. СУ „Св. Климент Охридски“ – София. Работила е в Националния институт за образование. Била е завеждащ редакцията на сп. „Български език и литература“ (1984–2011) и редактор уредник на сп. „Критика“ (1999–2006). Член е на Международно жури от рецензенти към Международен журнал по когнитивни изследвания в областта на науката, инженеринга и образованието (SCOPUS) – Reviewer board members of International Journal of Cognitive Researchin Science, Engineering and Education (IJCRSEE), и на съответния редакционен съвет; член е на редакционната колегия на сп. „Образование“.