Павел Вежинов

Павел Вежинов; Държател: Павлина Делчева-Вежинова (личен архив)
Кратка информация
Име Никола Делчев Гугов
ПсевдонимПавел Вежинов
Роден
гр. София
Починал
гр. София
Жанровеновели, повести, разкази, романи
ИзданияЖупел, Изкуство и критика, Септември/ Летописи, Литературен преглед, РЛФ, Стършел, Фронтовак, Щит, Съвременник
Направления и кръговеСоциалистическа литература от тоталитарния период (1944–1989), Социалистически реализъм

Вежинов, Павел (псевд. на Никола Делчев Гугов) (София, 9.11.1914 – София, 21.12.1983). Изключен за леви убеждения, завършва гимназия като частен ученик (1938). Учи философия в Софийския университет (1939–1944). През есента на 1944 заминава на фронта, където е кореспондент и главен редактор на в. „Фронтовак“. Заместник главен редактор на в. „Стършел“ (1947–1951), на сп. „Септември“ (1951–1954). Сценарист, заместник генерален директор и председател на Художествения съвет в Българска кинематография (1954–1972), главен редактор на сп. „Съвременник“ (от 1973).

Печата за първи път през 1932 във в. „Жупел“ (с псевд. Мустафа). Сътрудничи на в. „РЛФ“, „Щит“, „Литературен преглед“ и на сп. „Изкуство и критика“. Изявява се като художник урбанист още с дебютния си сборник разкази „Улица без паваж“, включващ скици в репортажен стил на мизерното всекидневие и стремления на хората от столичните предградия. Сборникът с разкази „Дни и вечери“ бележи подчертан аналитико-психологически усет и интерес към персонажи от буржоазните среди. В романа „Синият залез“ те са в центъра на изображението. Стремейки се към интригуващо социално-изобличително повествование, Вежинов съчетава елементи на криминалната, диаболичната, еротичната и булевардно-сензационната литература. При публикуването на романа през 1947 този тип литература е в рязко противоречие с новите обществено-културни и естетически конвенции и „Синият залез“ е отхвърлен от критиката като проводник на упадъчни фройдистки, порнографски и други идеи. Междувременно Вежинов пише хумористични разкази, пародии и фейлетони, посветени на актуалната обществена действителност. Осмисля и военновременните си впечатления в поредица творби, най-значими от които са повестите „Втора рота“ и „Златан“. Въпреки известния идеен схематизъм и описателност в тях на преден план са изведени проблемите на човешката личност. Наблюденията върху нейната социализация и историческа активност се задълбочават в творбите с антифашистка насоченост – повестите „В полето“ и „Далеч от бреговете“, новелата „Нашата сила“. В тях повествователният фокус постепенно се премества от непосредствената събитийна динамика към етиката и от там – към философията на революционното движение.

Белетристичният конфликт на равнището на светоглед и философски концепции е най-отчетлив в романа „Звездите над нас“. В него персонажите съидейници се конфронтират в зависимост от възгледите си за ролята на отделната личност в обществените процеси, за революционно-практическата приложимост на теоретичното познание и т.н. Диалозите им, съдържащи явни или скрити цитати, отварят романовия сюжет към класическото философско наследство (И. Кант, Б. Спиноза) и към идейните полемики в България през 30-те години на ХХ в. (Д. Михалчев – Т. Павлов). Тук се набелязват контурите на обобщаващата антропологична представа за личността, която ще се утвърди в прозата му през втората половина на 70-те години. А през 60-те той тематизира главно кризата на моралните ценности в съвременното общество. След неуспешния опит да съчетае в „Сухата равнина“ злободневна строителна проблематика с конвенциите на т.нар. производствен роман Вежинов отново се обръща към кратките повествователни форми в сборника с разкази „Момчето с цигулката“ и „Дъх на бадеми“. Моралният упадък в съвременното общество е предмет на анализ и в романа „Малките приключения“, в който чрез историята на една професионална проститутка са осветлени социални явления и типове, премълчани до този момент в българската литература.

Нравствената тревога сближава социално-психологическата проза на Вежинов с фантастичните му творби (повестите „Сините пеперуди“, „Когато си в лодката“ и „Над всичко“, романа „Гибелта на Аякс“). Свободно от технически атрибути, изображението клони към поетиката на загадъчно-чудесното, при което представлява поле по-скоро за етично-психологически и философски, отколкото за научнопрогностични заключения. Интересът не е насочен толкова към атрибутите на техническия прогрес, колкото към промените в мисленето на съвременния човек, провокирани от епохалните научни открития. Затова в контекста на следвоенната българска научнофантастична литература прозата му стои много по-близо до Ал. Геров, отколкото до Л. Дилов. Духовната си свързаност със съвременността Вежинов заявява и в криминално-приключенските творби, предназначени предимно за юноши („Следите остават“, „Произшествие на тихата улица“), и в творбите на спортна тематика („Знамена на стадиона“, криминалната повест „Голямата стъпка“, репортажно-пътеписните бележки за олимпиадите в Хелзинки и Мелбърн).

След новелистичното творчество през 60-те години темата за приемствеността преминава в романа „Нощем с белите коне“, в който нравственото поведение на личността е ретроспективно обвързано с родословните ѝ корени, така че днешните ѝ действия се разкриват като брънка от дълголетен историко-социален процес. Романът е равносметка на един човешки живот, но и средоточие на проблеми, разисквани и в предишни произведения на Вежинов: за отчуждеността като интимно състояние на индивида, за стимулиращата роля на любовта и изобщо на духовната взаимност, за уязвимостта на творчеството в едно анормално общество, за моралните основания на обществена отговорност на науката и т.н. Третоличната обектно-пластична изразност е съчетана с метафоричната обобщеност и емоционална експресивност на предметната среда, интригуващата фабула – с лайтмотивни повторения. Сред тях най-значим е мотивът за белите коне, символизиращи волност и благородна просветленост на духа.

Повестите „Бариерата“, „Езерното момче“, „Белият гущер“, „Измерения“ и романът „Везни“ може да се означат като „антропологични“, доколкото в тях Вежинов търси в човешката природа определящите историческата ѝ еволюция първични мистерии и структури. Обединяващо за повестите е деликатното подсказване на опасността от емоционалното обедняване на личността в удобно устроената съвременна цивилизация. Предмет на художествения анализ са светогледно-психологическите корелации разум – емоции, интелект – инстинкт, логика – интуиция, посредством които човекът се идентифицира сред обкръжаващия го природен и социален космос като мислещо и творящо същество. Героите на Вежинов населяват противоречив и многоизмерен свят, в който „здравият разум“ далеч не е единствено възможната понятийна система и губи привилегията си да отсъжда истинността или неистинността на конкретния факт; свят, чийто смисъл не се разкрива без проявите на хаотичното, абсурдното и некаузалното. Тези прояви не се възприемат като нарушения или отклонения от нормалното или общоприетото, а като неделима част от общата картина на света. Затова специфичен белег на изображението в тази проза е раздвоеността между реалното и фантазното, житейски правдоподобното и символно-чудесното, първичното и загадъчно-необяснимото. „Бариерата“ е един от най-красноречивите примери за огледалното съполагане на две примерни противоположности: музикантът Манев, който прави, но не твори музика, и който владее до съвършенство законите на елементарната формална хармония (метафора на „безвъпросната яснота“), е поразен от случайните и акаузални връзки между всичко, до което се докосне сетивността на Доротея. Всъщност именно тези връзки достигат същността на нещата. След 1989 повестта (заедно с романа „Нощем с белите коне“) е едно от най-популярните и преиздавани произведения на писателя.

Противоречивите реакции на литературната критика до 1989 към творчеството на Вежинов обясняват напрежението между неговите политически убеждения и съзнанието за „вътрешната свобода“ на авторската индивидуалност. Окачествен приживе като писател комунист, Вежинов остава аристократично недосегаем за претенциите на официалното литературознание и същевременно се радва на задълбочени критически прочити. Деликатно полемичен – в част от художествените си текстове и в интервюта за литературната периодика, Вежинов изразява пренебрежението си към очакването от съвременните писатели да се посветят на т.нар. „съвременен герой“, „историческия оптимизъм“ или „познатата истина в изкуството“ като художествена реализация на социалистическия реализъм. В авторефлексията на Вежинов ключови отправни точки са свободата на „творческата импровизация“, условностите на литературния жанр, първостепенното значение на сюжета като „вътрешна организация на материала и негова структура“, както и недоверието към достоверната случка („емпиричната фактура“) като достатъчно основание за появата на един художествен текст. Вежинов пише проза, в която „случката не бива да носи идеята като етикет на челото си“, която „не сочи с пръст истината“, а предоставя на читателя възможност да я открие сам. Разнородните читателски отзиви за неговите произведения, както и естетската дистанция спрямо догматизма на официозната критика, провокират прозаика да мисли книгите си и литературата изобщо през продуктивното противоречие между намерението на художествения текст и намеренията на читателя.

Павел Вежинов е автор на сценарии на игрални и телевизионни филми: „Следите остават“, „Специалист по всичко“, „Неспокоен дом“, „Дъх на бадеми“, „Процесът“, „Скорпион срещу дъга“, „Трета след слънцето“, „Тримата от запаса“, „Зарево над Драва“, „Аз съм атомна“, „Бариерата“ и др.

Носител е на най-големите държавни отличия на своето време, сред които на ордена Народна република България, II ст. (1964), званията Народен деятел на културата (1970) и Герой на социалистическия труд (1974), четири пъти е лауреат на Димитровска награда (1950, 1951, 1971 с колектив, 1976) и др.

На чужди езици са преведени следните негови творби: „Следите остават“ (рус., словен., унг.), „Далече от бреговете“ (англ.), „Нашата сила“ (нем.), „Произшествие на тихата улица“ (чеш.), „Втора рота“ и „Следите остават“ (рус., кит., чеш.), „Сините пеперуди“ (чеш.), „Момчето с цигулката“ (рус.), „Гибелта на Аякс“ (рум., рус.), „Кутия за енфие“ (унг., чеш.), „Нощем с белите коне“ (естон., казах., кит., литов., нем., пол., рум., рус., словаш., слов., укр., чеш.), „Бариерата“ (рус., слов., укр., унг., слов., чеш.), „Езерното момче“ (литов., рус., унг.), „Малки семейни хроники“ (чеш.), „Везни“ (пол., рум., словаш.).

Псевд.: Н. Делчев, Леля Трендафила, Мустафа, Павленко, Пейчо, Пигмалион, Н. Смехов, Фекете, Хороводец, Чучурин

 

Сабина Беляева, Добромир Григоров

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева (Книги от... и Книги за...)

и Велислава Маринова (Статии за...)

Аудиоархив


Павел Вежинов (15.12.1976 г.)

Говори за задачата на литературата да изобрази човека в неговата противоречивост и сложност. Според него творецът не трябва да пресъздава света като населен само „със социалистически ангели“. Убеден е, че негативните страни на живота може да бъдат главна тема на много и хубави книги, но прави уточнението – без да стават централна тема в литературата.

Файл: Вежинов за социалистическата литература.mp3 (2,83 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Павел Вежинов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Улица без паваж. проза 1938
Весело сърце (в съавт. с Челкаш). хуморески1938
Дни и вечери. проза 1942
Чудното откритие : Едноактна пиеса пиеси1946
Дни на героите (в съавт. с Ив. Мартинов). проза 1946
Синият залез : Романромани1947 (1995, 2007)
Ръката. проза 1947
На пост : Разкази. разкази1947
Мека мебел : Хуморист. разкази. хуморески1948
Втора рота : Повест. повести1949 (1951, 1956, 1959, 1961, 1963, 1968, 1970, 1976)
За честта на родината : Роман за юноши. романи1949 (1952, 1972, 1975, 1981, 1985)
В полето : Повест. повести1950 (1961)
Знамена над стадиона : Повести. повести1950
Сухата равнина : Роман. романи1952 (1957)
На олимпиадата в Хелзинки. пътеписи1953
В полето; Златан; Втора рота : Повестиповести1953
Следите остават : Роман за юноши. романи1954 (1955, 1970, 1978, 1984, 1987)
До Мелбърн по въздух и море. проза 1957
Izler kaliyor / Bulg. cev. Muharrem Tahsinof.повести1957
Далече от бреговете : Повест. повести1958
Нашата сила : Разкази. разкази1958
Невероятни истории : Хуморист. разкази. хуморески1958
Рассказы / Пер. с болг. Н. Казариновой-Методиевой. разкази1958
Следы остаются : Роман / Пер. с болг. Н. Казариновой-Методиевой романи1958 (1959, 1960)
Произшествие на тихата улица : Повест за юношиповести1960 (1967, 1971, 1979)
Краят на пътя : Повест. повести1961
Конець пути : [Повест] / Пер. с болг. Галины Костовой.повести1962
Происшествие на тихой улице : Повесть /; Пер. с болг. Л. Жанова повести1962
Момчето с цигулката : Разкази. разкази1963
Голямата стъпка : Роман. романи1963 (1974)
Равинный рейд : [Повест] /; Пер. с болг. Т. Теховойповести1963
Избрани повести. повести1964
Les traces demeurent... : [Роман] / Trad. [от бълг.] S. Goranova, T. романи1964
Мальчик со скрипкой : [Разкази] / Пер. с болг. Н. Методиевой, Н. Айбыразкази1964
Избрани разкази. разкази1965
Човекът в сянка. проза 1965
The boy with the violin : [Разкази] / Transl. [от бълг.] by Gregor Pavlov. разкази1965
Большой след : [Повест] / Пер. с болг. Т. Теховой. повести1965
Дъх на бадеми. проза 1966
Звездите над нас : Романромани1966 (1969)
Far from the shore : [Повест] / Transl. [от бълг.] by Gregor Pavlov. повести1967
[Избранные сочинения] : Т. 1–2 / Пер. с болг. проза 1967
Сините пеперуди : Научнофантаст. новели. новели1968 (1970, 1980)
Звезды над нами : [Роман] / Пер. с болг. Н. Попова романи1968
Прилепите летят нощем : Романромани1969 (1984)
Разкази. разкази1969
Малките приключения : Роман. романи1970
A la pointe du jour : [Сборник разкази] / Trad. [от бълг.] T. Shipkov разкази1970
Когда брезжит утро : [Сб. разкази] / Пер. с болг. В. Арсеньева. разкази1970
Гибелта на „Аякс” : Научнофантаст. роман. Над всичко. Фантаст. повест. романи1973 (1989)
Кутия за емфие : Роман. романи1973 (1981)
Самопризнание : Роман. романи1973
Избрани произведения. В 2 т. 1974
Мальчик со скрипкой : Сборник рассказов / Пер. с болг. – Ереван : Айастанразкази1974
Нощем с белите коне : Роман. романи1975 (1976, 1980, 1981, 1983, 1987, 2000, 2014)
Раннее, раннее утро . – Тбилиси : Накадули, (Текст на груз. език )проза 1975
Бариерата : Повест. повести1976
Втора рота : [Повест]; Звездите над нас : [Роман] повести1976
Гибель “Аякса” : Роман / Пер. с болг. Алберт И. Опульскийромани1976
Бариерата. Белият гущер. повести1977 (1978)
Синият камък : Разкази и повести. разкази1977
Самопризнание : [Роман] / Пер. с болг. Е. Андреевойромани1977 (1986)
Езерното момче : Повести. повести1978
Малки семейни хроника : Ироничен роман. романи1979 (1988)
Ночью на белых конях : [Роман] / Пер. [от бълг.] Любви Лихачевойромани1979 (1990)
Аз съм атомна : Роман. романи1981
Мальчик со скрипкой : [Разкази] / [Пер. с болг.] Н. Попова. разкази1981
Повести : Бариерата. Белият гущер. Измерения. повести1982 (1987)
Везни : Роман. романи1982 (1986, 1995)
Озерный мальчик : [Повест] / Пер. с болг. В. Горбунова. повести1983
Избрани произведения. В 4 т. 1984
Барьер : Повести / Пер. [от бълг.] М. Тарасова, Л. Лихачева повести1984 (1986, 1988, 1989)
Звезды над нами : Роман / Пер. с болг. В. Коцевой. романи1984
Белият гущер : Повести и разкази. повести1985
Втора рота : Повести. повести1985
Estrellas sobre nosotros : [Роман] / Trad. [от бълг. на исп. ез.] Carlos Ramos Machado. – La Habana : Arte y lit романи1985
Весы : [Роман] / Пер. с болг. Татьяны Митевой. романи1985
Следите остават. Произшествие на тихата улица : Романи [за юноши] / С послесл. от Ат. Свиленов. романи1987
Бариерата; Белият гущер; Езерното момиче : Повести 1987
Синие бабочки : Фантаст. новеллы / Пер. [от бълг.] Р. Белло, И. Марченко. новели1987
Na ponta do dia / Trad. da versao fr. Alice Nicolau. – Lisboa : Escritorпроза 1988
Noaptea cu cai albi : [Роман] / [Прев. от бълг.] in rom. de Tiberiu Iovan. – Bucureste : Albatros романи1989
Звезды над нами : Роман / Пер. [от бълг. ез.] Николая Попова романи1990
Kaalud / Tolkinud Helga Siibak. – Tallinn : Eesti Raamat, 1992
Бариерата . – Tokyo : Kobunsha. –(Текст на яп. eзик)повести1997
Бариерата : Повест / Състав., предг. Д. Кирков. повести2000
Когато си в лодката : Повести и разкази повести2007
В един есенен ден по шосето повести2009
Бариерата : [юбилейно издание по случай 100-годишнината от рождението на Павел Вежинов] повести2014
Над всичко проза 2017

Книги за Павел Вежинов

АвторЗаглавиеГодина
Николов, М. Павел Вежинов : Лит.-крит. очерк. 1959
Зарев, П.Литературни портрети : Павел Вежинов, Андрей Гуляшки, Камен Калчев и Богомил Райнов1974
Узунова, Р. Павел Вежинов : Лит.-крит. очерк. 1980
Ненчева, В. и др. Павел Вежинов, Салис Таджер, Богдан Глогински : Био-библиогр. очерк. 1984
Петричева, В. Да прочетем заедно : “Нощем с белите коне” и “Бариерата” от П. Вежинов : [Лит.-крит. очерк] 1984
Свиленов, Ат.Книга за Павел Вежинов / Състав. Ат. Свиленов. 1987
Игов, Св. Павел Вежинов : Творч. портр. 1990
Климчук, В. Творчество Павла Вежинова. (Концепция человека. Художественное своеобразие). Киев1991
Делчева-Вежинова, П.Книга за Павел Вежинов / [Състав. и ред. Павлина Делчева-Вежинова]. 2014
Баев, А.Суицидният синдром и героите на Павел Вежинов2015

Статии за Павел Вежинов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Караславов, ГеоргиЕдна нова струяЛитературен преглед193531
Божков, СтойкоТворчеството на най-младите : СтудияВестник за жената1938738
Зарев, Пантелей„Улица без паваж“Кинопреглед193833
Караславов, ГеоргиНови имена в литературата ниДъга1940345
Русев, Пеню“Дни и вечери“ : Рецензия [за кн. на П. Вежинов]Литературен глас1943606
Цанев, ГеоргиПавел Вежинов : Дни и вечериИзкуство и критика19431
Челкаш [Коцев, Димитър Василев]ХарактеристикаЩурмовак194411
Каралийчев, АнгелНовите разкази на Павел ВежиновЛитературен фронт194613
Минков, ЦветанПрогресивна литература. Павел ВежиновМинков, Цв. Очерки по българска литература1946
Руж, ИванУрокът на старите майсториВедрина194630
Вандов, ИванПротив някои вредни и упадъчни прояви в нашия културен животМладеж194710, 11, 12
Данчев, Пенчо„Синият залез" : [Рецензия]Изкуство19478
Пенев, П.За два разказа на Павел ВежиновЧиталище19476
Петров, Ем.„Синият залез" : [Рецензия]Литературен фронт19479
Пондев, ПетърОтклонение от реализма : За романа „Синия залез“ на П. ВежиновНовини1947142
Молхов, ЯкоСиният залез : Роман от Павел ВежиновЧиталище19481
Тодоров, АнгелЗа някои образи на комуниста в българската литератураСептември19483
Зарев, ПантелейВредни тенденции в съвременната ни литература : [За романа на П. Вежинов „Синият залез“]Зарев, П. Проблеми на развитието на българската литература1949
Зарев, ПантелейПавел ВежиновСептември19492
Митов, П. „Втора рота" : [Рецензия]Читалище194911
Русев, П. П.„Втора рота" : [Рецензия]Балкански преглед19499
Данчев, ПенчоЗа художественото майсторствоСептември19503
Зарев, ПантелейТворческото развитие на Павел ВежиновЗарев, П. Българска литература : Проблеми на развитието й1950
Молхов, ЯкоЗа честта на родината – роман от П. Вежинов : [Рецензия]Пламък19502
Наимович, МаксимПавел Вежинов – „Знамена над стадиона“ : [Рецензия]Септември19506
Петров, ЕмилУкрепващо реалистично майсторство : [Рец. за „В полето“]Литературен фронт195038
Нонев, Богомил„В полето“ – повест от П. Вежинов : [Рецензия]Септември19516
Русев, ПеньоСтатии и студии върху развитието на българската литератутаФилософска мисъл19512
Йорданов, Хр.За стройна композиция и пълноценност на образите : [Рец. за „Сухата равнина“]Септември19538
Минков, ЦветанЕдин роман за строителство : [За романа „Сухата равнина“]Език и литература19536
Николов, М. Наблюдения върху стила на Павел ВежиновСептември19557
Божилов, К.„Следите остават" : [Рецензия]Пламък19554
Йорданов, Хр. Повече хубави приключенски книги за нашите деца : [Рец. за „Следите остават“]Септември19553
Димитров-Гошкин, ГеоргиСценарият „Това се случи на улицата“Литературен фронт10.02.19556
Молхов, ЯкоБележки върху романа на строителна тема : [За романа „Сухата равнина“]Литературен фронт24.02.19558
Наимович, МаксимПърви стъпки в един изостанал жанр : [Рец. за „Следите остават“]Литературен фронт03.03.19559
Геновска, ВеселинаГотови или пресъздадени герои : [За разказа „Невяна“]Литературен фронт05.05.195518
Гешев, ЧавдарТова се случи на улицатаФилмови новини19561
Петров, ЕмилСъс затаен дъх : [За романа „Следите остават“]Петров, Е. Поезия и псевдопоезия1956
Пондев, ПетърВ човека е образът на нашето време : [За „Сухата равнина“]Пондев, П. Догматизъм и правда : Литературни статии1956
Андонов, МицоПиеса за новия командир и човек : [За „В ония дни“]Литературен фронт195711
Филипова, И. Т. Проблемете за народа и интелигенцията в творчеството на Павел ВежиновЕзик и литература19573
Нонев, БогомилПавел ВежиновРодна реч19585
Константинов, ГеоргиЛичният опит на писятеля : [За творчеството на П. Вежинов]Писатели – реалисти1960Кн. 2.
Без авторПавел Вежинов – „Произшествие на тихата улица“. Пламък196012
Николов, К. Павел Вежинов – „Произшествие на тихата улица“Литературен фронт08.12.196049
Дряновски, ГеоргиБележки за творчеството на Павел ВежиновРодна реч19618
Попиванов, ИванПовест за силата и мъжеството : [Рец. за „Втора рота"]Родна реч19612
Станев, П. „Краят на пътя“Киноизкуство19614
Васев, СлавчоДо непознатия читател : [За разказа „На площада“]Литературен фронт09.08.196232
Бъчварова, СвободаТалантите наблюдение : [Рец. за „Момчето с цигулката“]Септември19635
Драганов, Неделчо„Момчето с цигулката“ : [Рецензия]Наша родина19635
Наимович, МаксимПовод за много мисли : [Рец. за „Момчето си отива“]Литературен фронт09.05.196319
Николов, МинкоПавел ВежиновПроблеми, автори, книги1964
Станев, Л.За сценария “Срещи с непознатия”Киноизкуство19644
Каракостова, Ния„Вечерен гост“ : [Рецензия]Култура30.10.196440
Пиндиков, АлександърЧовекът от първата редица : [Рец. за „Човекът в сянка“]Септември19659
Василев, МихаилРазказвачът Павел ВежиновСептември19673
Василев, Михаил„В полето“ – проблеми на литературната композицияРодна реч196710
Колевски, В.Проблемите в „Дъх на бадеми“Пламък19677
Попиванов, ИванМнения о обобщения : [За „Дъх на бадеми“]Пламък19678
Правчанов, С.Нерешените проблеми на героя : [Рец. за „Дъх на бадеми“]Пламък19677
Параскова, Емилия„Дъх на бадеми“ : [Рецензия]Народна култура06.05.196718
Правчанов, СимеонНерешените проблеми на герояГероят в съвременната българска белетристика1968
Ничев, БоянС остро чувство за съвременностЛитературен фронт17.11.196843
Сантов, Хр. „Когато си в лодка“. Литературен фронт17.11.196843
Свиленов, Атанас„Процесът“ : [Рецензия]Народна култура07.12.196849
Василев, ГеоргиЧовекът и проблемите на бъдещето : [Рец. За „Сините пеперуди“]Септември19691
Василев, МихаилВоенната проза на Павел ВежиновРодна реч19699
Василев, МихаилПавел Вежинов в развоя на съвременния български романВасилев, М. Литературнокритически етюди1969
Северняк, СерафимЗа нашата сила : [Рец. за „Звездите над нас“]Литературен фронт03.07.196927
Янева, КатяРазминаване със замисъла : Рец. за кн. „Малките приключения“Народна култура24.06.197024
Повасилев, СтефанСтилно-езиковите похвати на Павел Вежинов в повествованието муПовасилев, Ст. Строители на родната реч1971
Добрев, ЧавдарВ координатите на една богата съвременност : [Творчески пертрет]Отечествен фронт21.11.19728742
Кеворкян, КеворкСамопризнанието или алтернативата на слабия човек : [Рец. за „Самопризнание“]Литературен фронт16.08.197333
Манолова, НаташаВъзможности и резултати : [Рец. за „Самопризнание“]Литературен фронт16.08.197333
Василев, МихаилОригиналност и специфика на Вежиновите разкази и повестиВасилев, М. Традиции и талант1974
Игов, СветлозарЗагадките на Павел Вежинов : 60 год. от рождението муПламък197421
Йорданов, ЙорданЩастието да дадеш : [Рец. за „Гибелта на Аякс“]Септември19748
Ничев, БоянБелетристиката на Павел Вежинов : П. Вежинов на 60 г. Септември197411
Александрова, КалинаБележки върху творчеството на П. ВежиновЖената днес19741
Зарев, ПантелейПавел ВежиновЗарев, П. Литературни портрети1974
Коларов, СтефанВоенната проза на Павел ВежиновКоларов, Ст. Творци и проблеми : Литературна критика1974
Добрев, ЧавдарМайстор на българския разказЛитературен фронт31.10.197444
Неделчев, МихаилВ търсене на бъдещетоВечерни новини11.11.19747137
Асенов, ДрагомирПодир белите коне на бляновете : [Рец. за „Нощем с белите коне“]Отечество19751
Марков, ГеоргиКритично и утвърждаващо начало в съвременните разкази на Павел ВежиновМарков, Г. Неспокойна критика1975
Ничев, БоянДълбоко в духовния свят на съвременника : [Рец. за „Нощем с белите коне“]Литературен фронт18.09.197538
Жечев, ТончоНови проблеми – нови романиЛитературен фронт16.10.197542
Ликова, РозалияПавел ВежиновЛитературна мисъл19764
Прохаскова, ЕмилияРоман – синтез на богат белетристичен опит : [Рец. за „Нощем с белите коне“]Септември19762
Хаджикосев, СимеонЗавоевание на съвременната ни проза : [Рец. за „Нощем с белите коне“]Пламък19767
Наимович, МаксимЩастливи творчески открития : [Анализ на „Нощем с белите коне“]Литературен фронт03.06.197623
Игов, СветлозарСветлият полет към щастието : [Рец. за „Бариерата“]Литературен фронт01.07.197627
Куюмджиев, Кръстьо„Бариерата“ или драмата на „здравия разум“ : [Рецензия]Литературен фронт08.07.197628
Христов, ВенкоГолямата отговотност на човечеството : [Рец. за „Белият гущер“]Пулс01.02.19773
Василев, МихаилСмисъслът на писателската намеса : [Рец. за „Езерното момиче“]Литературен фронт17.03.197711
Грозев, АлександърПриносът на писателя – драматургЛитературен фронт28.07.197730
Игов, СветлозарКритически наблюдател : [Рец. за „Синият камък“]Пулс20.12.197726
Игов, СветлозарЗагатките на Павел ВежиновХуманизъм и творчество1978
Узунова, РумянаПоследните творби на Павел ВежиновСептември19782
Беляева, СабинаВ търсене на нравствената хармония : Художественото време – пространство в повестта „Бариерата“Литературна мисъл19794
Игов, СветлозарОтвъд бариератаПламък197911
Сапарев, ОгнянЗвездите в нас : П. ВежиновЛитературни проблеми1979
Свиленов, АтанасМежду ентусиазма и скепсиса : П. Вежинов и кинотоПулс11.09.197919
Ничев, БоянВ белетристичния свят на Павел ВежиновНичев, Б. Проблеми и профили1980
Стоянова, ЛюдмилаАспекти на фантастичното в белетристиката на Павел ВежиновЛитературна мисъл19807
Захариев, ЛукоВ лабиринта на съвременните нрави : [Рец. за „Малки семейни тайни“]Пулс03.06.198023
Вапорджиев, ВеселинТиполодични аналогии на „Нощем с белите коне“ от П. Вежинов с романите „Кипенберг“ на Дитер Нол и „Хомо Фабер“ на Макс ФишЛитературна мисъл198110
Кирков, ДимитърВисоко над калта : „Бариерата“ от П. ВежиновКирков, Д. Анализи1981
Тодорова, МарианаПред бариератаТодорова, М. Самороден знак : [Литературнокритически очерци]1981
Золотуски, ИгорКрушението на логиката в последните творби на Павел ВежиновЛитературен фронт29.10.198144
Калчева, ВалерияПавел ВежиновРодна реч19827
Куюмджиев, КръстьоМащабно художествено мисленеЛитературен фронт15.07.198228
Балчева, ЕвелинаТрагедията на „отчуждения“ разум : „Белият гущер“ на П. ВежиновЛитературна мисъл19839
Попиванив, ИванКато чуждо тяло... : [Рец. За „Везни“]Пламък19838
Анчев, ПанкоЗа „Везни“ и новата проза на Павел ВежиновНародна култура08.07.198327
Балчева, ЕвелинаРоманът на Павел Вежинов „Нощем с белите коне“Литературна мисъл19845
Димов, Димитър70 години от рождението на Павел ВежиновДеца, изкуство, книги19845
Зверев, АлексейДокато не са „угаснали надеждите“ : 70 год от роьдението на П. ВежиновСъвременник19844
Райков, ВасилДа спреш мига... Сепрември198411
Свинтила, ВладимирСега, когато се сбигувамеПламък198411
Федоренко, НиколайНезавършен диалог : 70 год от рождението на П. ВежиновСъвременник19844
Фучеджиев, ДикоПарижко мигновение : 70 год от рождението на П. ВежиновСъвременник19844
Христов, ВенкоЖивотът отвъд огледалото : Щрихи от портрета на П. Вежинов : 70 год от роьдението на П. ВежиновСъвременник19844
Цанков, ГеоргиОтвъд бариерата : 70 год. от рождението на П. ВежиновСептември198411
Ничев, БоянСъвременната класика на Павел ВежиновЛитературен фронт19.01.19843
Мандаджиев, АтанасПодлези и надлезиЛитературен фронт12.07.19848
Игнатов, РангелС душа на дете : 70 год. от рождението на П. Вежинов. Литературен фронт15.11.198446
Станев, ЛюбенЕдно силно рамо : 70 год. от рождението на П. ВежиновЛитературен фронт15.11.198446
Константинова, ЕлкаТърсене на истинските стойности в човешкото битиеКонстантинова, Е. Силуети от вчера и днес : [Литературнокритически очерци]1985
Куюмджиев, КръстьоЖивата Вазова традицияКуюмджиев, Кр. Словото – творец : [Литературнокритически очерци]1985
Цанков, ГеоргиОптимистичното чувство за животаЦанков, Г. В мига на избора : [Литературнокритически очерци]1985
Василева, Мария Повествователни способи в творчеството на Павел ВежиновЕзик и литература19866
Ничев, БоянХуманистичният патос на Павел ВежиновРодна реч19867
Стефанов, ХристоПреоткриване на познатотоСтефанов, Хр. Пристрастия : Проблеми и профили на две литератури1986
Тошкова, МарияПсихологическите проникновения на романистаРодна реч19867
Янева, КатяАнтфашистката тема в творчеството на Павел ВежиновЯнева, К. Разговор с времето : [Литературнокритически очерци]1986
Жечев, ТончоКъм върховетв на прозаическото изкуствоЖечев, Т. Критически дневник1987
Игов, СветлозарАнтифашистката тема на Павел ВежиновПламък19879
Игов, СветлозарПървият роман на Павел Вежинов „Синият залез“АБВ02.06.198722
Балевска, ЦецаРазказът „В един есенен ден по шосето“ на Павел ВежиновБългарски език и литература19881
Стефанов, ХристоПавел Вежинов 1914-1984Родна реч19881
Шишкова, МагдаленаПроблеми на съвременната личност в новата проза на Павел ВежиновВтори международен конгрес на българистика1988Т. 12.
Беляева, СабинаМоралният закон – повеля или безкористна любовПламък199011
Божилов, БожидарПавел ВежиновБожилов, Б. Критика и образи1990
Василева, МарияАспекти на проблема ителект – битие в творчеството нв Павел ВежиновЕзик и литература19901
Пантелеева, ХристинаМетоди на изследване на речевия етикет : Офиц. апелативи господин, госпожа, госпожица в ром. "Нощем с белите коне" от Павел ВежиновПроблеми на социолингвистиката19902
Увалиев, ПетърРазмисли за Павел ВежиновСъвременник19903
Ананиева, АннаЗагадъчните пътища на бъдещето и проблемите на човека, разкрити в сборника [научно-фантастични разкази] "Сините пеперуди" [на Павел Вежинов]Български език и литература19925
Молнова, ВиолетаВремето е в насЛитературен форум25.11.199247
Свиленов, АтанасСрещу бариеритеДемокрация16.12.1993295
Станев, ЛюбенПринудителните бягства на писателяДемокрация05.11.1994255
Василев, МихаилПисател от европейска величинаНовини18.11.1994232
Чолаков, ЗдравкоВселената на града : 80 г. от рождението на П. ВежиновБългарски писател19.12.199432
Гърдев, Борис"Звездите над нас" [от Павел Вежинов] - реализация и оценкаДарба19961
Стоянова, ЛюдмилаПървият роман на Павел ВежиновДемократически преглед19961
Косева, С. С. Некоторые наблюдения над переводом количественных сочетаний со значением приблизительности с болгарского языка на русский (на материале романа Павла Вежинова "Нощем с белите коне" и его перевода на русский язык)Научни трудове - ВВОУ "Васил Левски"199750
Станков, ИванЗлатан чете внимателно и строго : [Повестта "Златан" от П. Вежинов и кн. "Боеве" от Й. Вълчев]Страница19994
Зарев, ВладимирЕзерният човекЕпоха17.12.19993
Фиданова-Коларова, ВалентинаПавел Вежинов и кинотоБългарски писател13.12.200036
Колев, ВасилДеонтологичната морална и естетическа антиномия природна/свободна каузалност в "Бариерата" на П. ВежиновФилософски форум200310
Стоянова-Милушева, БисеркаЗа видовете сложни изречения в романа "Нощем с белите коне" от Павел ВежиновБългарска реч20031
Христова, ХристинаТрансцендираните светове в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на ХХ векИздател2003304
Молнова, ВиолетаСледите остават... : 90 г. от рождението на П. ВежиновДетонация12.12.2004
Георгиева, ПетранкаРазширяване кръга на ценностната система на осмокласниците, чрез усъвършенстване уменията им да променят и разчитат нравствените послания в изучавани творби от съвременната българска литература : "Нежната спирала" от Й. Радичков, "В един есенен ден по шосето" от П. Вежинов.Начално училище20086
Велева, РадославаФункции на диалога в структурата на романа "Синият залез" от Павел ВежиновПроглас20112
Стоянова, НадеждаДелникът: нищета и изкуство : образи и употреби на времето в разкази на К. Константинов, Д. Шишманов, Е. Станев, П. Вежинов и др. от 30-те години на ХХ векБългарски език и литература20126
Стоянова, Юлияна Литературни модели на Ерос и Агапе във и извън времето : [В творчеството на Димитър Димов и Павел Вежинов]Език и литература20123/4
Вълева, МарианаХудожествените внушения на символите и образите в разказа "Рожденият ден на Захари" от П. ВежиновОбразование и квалификация на педагогическите кадри - приложно-практически аспекти20132
Стоянова, Надежда Събитие и всекидневие (върху разкази на К. Константинов, Ч. Мутафов, Д. И. Шишманов, Е. Станев, П. Вежинов и др. от 30-те години на XX в.)Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии2014Т. 99.
Стоянова, Юлияна Деминутивите: изразяване на психологическа гледна точка в белетристиката на Павел ВежиновЕзик и литература20141/2
Игов, СветлозарОтвъд бариерата : 100 г. от рождението на П. ВежиновКултура14.11.201439
Дакова, Бисера Бит и идеология в романа "Сухата равнина" (1952; 1957) на Павел ВежиновЛитературна мисъл20161