Петър Динеков

Кратка информация
Име Петър Николов Динеков
Роден
с. Смолско (София)
Починал
гр. София

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Книги от Петър Динеков

ЗаглавиеЖанровеГодина
Стара българска литература : Кратък курс : Ч. 1–2лекции (1950–1953)
София през ХIХ век до Освобождението на Българияизследвания1937
Софийски книжовници през ХVI век : 1. Поп Пейоизследвания1939
Кузман А. Шапкарев – събирач на народни умотворенияизследвания1940
Към въпроса за отношението на българите към делото на Феликс Каниц : Докладвано от проф. Ст. Романски в Истор.-филол. клон на 18.VI.1936 г. : [Отпеч.]1942
Литературни легенди1942
Първи възрожденци1942 (1944)
Българска народна поезия1949
Литературни образи1956 (1957, 1968)
Петко Р. Славейков : Творчески пътмонографии1956
Български фолклор : Ч. 1 –изследвания1959 (1972, 1980, 1990)
Писатели и творбистатии1959
Лев Николаевич Толстой : [Живот и творчество]монографии1960
Делото на Димитър и Константин Миладиновиизследвания1961
Възрожденски писателиочерци1962 (1964, 2007)
Литературни въпросистатии1963
Старобългарски страници : Антология1966 (1968)
Из историята на българската литературастатии1969
Между свои и чужди : Лит. статиистатии1969
Историческа съдба и съвременностизследвания1972
В света на Христо Ботев : Статиистатии1976
При изворите на българската културастатии1977
O bulgarskiej literaturze, folklorze i zwiazkąch z Polską1977
Между фолклора и литературата : Към 1300-год. на бълг. държавастатии1978
Похвала на старата българска литературастатии1979 (1988)
Cyril and Methodius and Bulgarian culture : [Очерк] / Transl. [от бълг. на англ. ез.] Micaela Iovineочерци1981
La obra de Cirilo y Metodio y la cultura Bulgara : [Очерк] / Peter Dinekov; Trad. [от бълг. на исп. ез.] Shukri Redzhepov et al. – Sofia : Sofia-Pressочерци1981
L'oeuvre de Cyrille et Methode et la culture bulgare : [Очерк] / Trad. [от бълг. на фр. ез.] Roumiana Markovaочерци1981
Дело Кирилла и Мефодия и болгарская культура : [Очерк]очерци1981
Das Werk Kyrills und Methods und die Bulgarische Kultur : [Очерк] / [Прев. от бълг. на нем. ез.]очерци1981
В живота и литератураталитературнокритически очерци1982
Литература и културастатии1982
Method ein bedeutender Slawenlehrer : [Очерк] / Aus dem Bulg. [на нем. ез.] Lotte Markowa, Katija Georgiewaочерци1985
Methode – zelateur de la culture slave : [Очерк] / Trad. du bulg. [на фр. ез.] Kiril Todorovочерци1985
Metodio, el ilustre maestro eslavo : [Очерк] / Trad. del bulg. [на исп. ез.] A. Kovacheva et al.очерци1985
Methodius, the slav enlightener : [Очерк] / Transl. from the Bulg. [на англ. ез.] by Roumyana Delchevaочерци1985
La personalita di Metodio, maestro degli slavi : [Очерк] / Trad. dal bulg. [на итал. ез.] Assia Daceva et al.очерци1985
Славянский просветитель Мефодий : [Очерк] / Пер. с болг. Александра Федотоваочерци1985
Les disciples de Cyrille et de Methode en Bulgarie : Rapp. presente au IIe Congr. intern. des bulgarisants, Sofia, mai 1986 / Trad. du bulg. [на фр. ез.] Mariana Pentchevaдоклади1986
The disciples of Cyril and Methodius in Bulgaria : Rep. at the II intern. congr. on Bulg. studies Sofia, May 1986 / Transl. from the Bulg. [на англ. ез.] by R. Delchevaдоклади1986
Die Schuler Kyrills und Methods in Bulgarien : Ref. auf dem II Intern. Bulgaristenkongr., Sofia, Mai 1986 / Ubers. aus dem Bulg. [на нем. ез.] Jutta Dimmitriewaдоклади1986
Ученики Кирилла и Мефодия в Болгарии : Докл. на II Междунар. конгр. по болгаристике, София, май 1986 г. / Пер. с болг. Лидии Христовойдоклади1986
Los discipulos de Cirilo y Metodio en Bulgaria : Inf. ante el II Congr. intern. de bulgaristica, Sofia, mayo 1986 / Trad. del bulg. [на исп. ез.] Grozdanka Alvaradoдоклади1986
От Възраждането да днешния денлитературнокритически очерци1987
По следите на българската литература и наукалитературнокритически очерци, статии1988
Проблеми на старата българска литературастатии1989
Размисли върху българската литература и култураизследвания2001
Дневници : 1933–1992 : Т. 1– / Състав. Ас. Георгиев; Ред. Б. Христовамемоари2015

Книги за Петър Динеков

АвторЗаглавиеГодина
Янакиева, Т.Петър Динеков : Биобиблиография1982
Кол.Литературознание и фолклористика : [Сб. статии] в чест на 70-год. на акад. Петър Динеков / Ред. кол. Ат. Стойков – отг. ред. и др.1983
Кол.Личната библиотека на акад. Петър Динеков : Каталог : Т. 1. Книги с дарствени надписи1998
Кол.Спомени и размисли за Петър Динеков : 100 години от рождението му / [Състав., ред. кол.: Ст. Бояджиева и др.2010
Белчева, Ев.Петър Динеков : Портрет на критика като млад – опит за реставрация по писма и спомени : Откъс от „Самотен в своето време“, Книга 2 : „Златорожката връзка“ Петър Динеков – Владимир Василев, два портрета в ретро – от натура : (74 неизвестни писма)2016
Белчева, Ев.Златорожката връзка. Петър Динеков – Владимир Василев : Два портрета в ретро – от натура : 73 неизвестни писма2017
Кол.Академик Петър Динеков и хуманитарната наука – идеи, позиции, концепции : Сборник с материали от Колегиума, посветен на 100 години от рождението му2018