Рая Кунчева (1951)

Литературовед, специалист по теория на литературата, доцент в Института за литература при БАН от 1994. През 1980 г. в Ленинградския държавен университет защитава дисертация на тема „Влиянието на руската поезия върху установяването на силаботоническото стихосложение в българската поезия“. Области на изследователски интерес – стихознание, методологически проблеми на изследването на литературата, литература и социум. Автор е на монографиите: „Стихът като възможност за избор“ (1988), „Метрика, свободен стих, сонет. Стихознанието преди и сега“ (2000). Съставител и редактор на международни и национални сборници, между които „Меmогу аnd Техt : Соgnitive and Cultural Aspects“ (Съвм. с Т. Добжинска, 2005), „Цветан Тодоров – теоретик и хуманист“ (Съвм. със Ст. Атанасов и М. Дачев, 2009), „Words and Images : Iconicity of the Text“ (Съвм. с Т. Добжинска, 2008), „Димитър Аврамов. Литература и изкуство. Мирогледно-естетически контексти“ (Съвм. с Б. Кунчев, 2011), „Маргиналното в/на литературата“ (2011), „Resemblance and Difference. The Problem of Identity“ (Съвм. с Т. Добжинска, 2015), „The Thing. Conceptual and Cultural Aspects“ (Съвм. с Т. Добжинска, 2018).