Сава Сивриев (1952)

Литературовед и богослов, професор в ШУ „Епископ Константин Преславски“. През 1986 в Москва защитава дисертация на тема „Стиль прозы Леонида Андреева и стилевые искания в русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века“, през 2017 защитава големия си докторат „Антропоцентризъм и модерно поетическо съзнание в българската лирика от края на ХІХ и началото на ХХ век“. Автор е на книгите: „Чудесното раждане (Работи по литературна история)“ (1995), „Митос и техне. Опит върху българската литература от миналия век“ (1999), „Книга Псалтир и българската поезия“ (2004), „Литературна археология“ (2006), „Екзегези (Из историята на българската литература)“ (2012), и „Индивидуализмът в българската лирика от края на ХІХ и началото на ХХ век“ (2017).