Eмилия Алексиева (1956)

Литературовед, доктор по филология, специалист по нова българска литература, главен асистент в Института за литература. Специализирала Руско-български литературни отношения (1980). Работила е в ЦБ на БАН и в Издателството на БАН. От 1986 работи в Института за литература (първончално в секция „Руска литература“, а от 2000 г. – в секция „Нова и съвременна българска литература“). През 1994 защитава дисертация на тема „Проблеми на поетиката на А. И. Куприн“. Автор е на монографията „Реката на живота“. Поетика на творчеството на А. И. Куприн“ (1998). Научните ѝ интереси са в областта на българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ в.; поетика; руско-български литературни връзки; българска литература, създадена от жени. Автор на много статии и студии в тези научни области.