Елка Димитрова

Доц. д-р Елка Димитрова работи в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН.

Участва в редица научноизследователски и образователни проекти на Института за литература и на други академични институции. Ръководител e на проектите: „Българският модернизъм и постмодернизъм“ (от 2010), „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“ (от 2012), „Българско и модерно“ (от 2014). 

Области на професионален интерес: история на българската литература след Освобождението, теория на литературата, модернизъм.

 

 

 

Основни публикации след 2000 г.

 

Книги и монографии

1. Изгубената история: Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ век (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев). – София: ИЦ Боян Пенев, 2001. – 336 с. (Тезиси). – Монография. ISBN 954871212X.

2. Нови анализи на литературни творби. За обучението в 11. клас. – София : Дамян Яков, 2002. – 312 с. ISBN 954-527-195-6.

3. Нови анализи на литературни творби. За обучението в 12. клас. – София : Дамян Яков, 2002. – 131 с. ISBN 954-527-195-6.

4. Нови анализи на литературни творби. За кандидат-студенти. Първа част. – София : Дамян Яков, 2004. – 416 с. ISBN 9789545272240.

5. Нови анализи на литературни творби. За кандидат-студенти. Втора част. – София : Дамян Яков, 2004. – 360 с. ISBN 9789545272240.

6. The Marginal Intellectual. Sofia: Centre for Advance Study, 2016. – 120 с. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=659

 

Избрани статии и студии

1. Modernism – Histories and Myths. // On the Trial of Modernism and Postmodernism: Literary and Cultural Interpretations from the Beginning of the Third Millennium. – Sofia : Boyan Penev Publishers, 2004, pp. 217–223. (An international collection.) ISBN 954-8712-34-2.

2. Тоталитаризмът и моделирането на литературната история (модернизмът и неговите интерпертации). // Литературна мисъл, 32, 2009, № 1, с. 51–56. И в: Антитоталитарната литература. – София : Боян Пенев, 2009, с. 36–42. ISBN 978-954-8712-56-9.

3. Globalization: from Utopia to Pragmatism (A Bulgarian-American Perspective). // Bulgarian – American Dialogues. Proceedings of the Seventh Joint Meeting of Bulgarian and North American  Scholars, Columbus, Ohio, USA, October 9-12, 2003. – Sofia : Prof. Marin Drinov PH, 2010, pp. 331–342. ISBN 954-9943-17-8.

4. Димитрова, Е. Модернизъм и интерпретация (литературен ракурс). Студия. // Litera et Lingua. E-Journal. Съвместен академичен проект на ФСФ, СУ и ДНБ, НБУ. Лято, 2011; Liternet, 14.01.2012, № 1 (146) : https://naum.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/2011/8/2/dimitrovae

5. Dimitrova, E. Looking for the Language of Modernity. Observations on Geo Milev’s Critical Language. – Die bulgarische Literatur der Moderne im europäischen Kontext. – München – Berlin – Washington, D.C.: Verlag Otto Sagner, 2013, pp. 151–164. ISBN 978-3-86688-335-2.10. И в: „Българският литературен модернизъм“ – сайт на научния проект „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“. http://bgmodernism.com/Nauchni-statii/elka_d

6. Българският литературен модернизъм. Студия. // Българско и модерно. – София : Боян Пенев, 2014, с. 12–46, ISBN: 9789548712941.

7. Der bulgarische literarische Modernismus. Im Pulsschlag der Nähe: Bulgarien – Deutschland – Europa. // „Zeitschrift für Balkanologie“. Issue 2016 (52) 1, pp. 95–107. ISSN 0044-2356.

8. Маргиналният интелектуалец. История на понятието. // Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от 13. Международни славистични четения. София 21–23 април 2016. Т. 2. Велико Търново : Фабер, 2017, с. 660–671. ISBN 978-619-00-0651-0.

9. From the laboratory of the 1990s to the novel of the 21st century – contemporary Bulgarian literature in highlights SLAVICA LODZIENSIA 1.indb 3, 2017, pp. 39–51. ISSN 2544-1795.