Йордан Йовков

Йовков, Йордан Стефанов (с. Жеравна, Сливенска обл., 9.11.1880 – Пловдив, 15.10.1937). Завършва гимназия в София (1900), където негов преподавател по литература е поетът теософ Иван Грозев. След дипломирането си се завръща в Добруджа (с. Чифуткьой, дн. Йовково, Добричка обл.), където се е преселило семейството му. През 1904 завършва Школата за запасни офицери (ШЗО) в Княжево и записва право в Юридическия факултет на Софийския университет. След смъртта на баща си през есента на същата година прекратява следването си и се завръща в Добруджа, за да стане учител. Започва истинското опознаване на този край на България, който Йовков ще припознае за свое родно място. През 1912, когато избухва Балканската война, е мобилизиран като командир на рота. По време на Междусъюзническата война е ранен и спасен от плен благодарение на своите войници, които го носят на гръб повече от четири километра. След възстановяването си работи като редактор на сп. „Народ и армия“ и „Преглед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве“. През 1915 отново е мобилизиран на фронта и изпратен в Ксанти (Беломорска Тракия), а след година – командирован в редакцията на военните издания – сп. „Отечество“ и в. „Военни известия“. В края на Първата световна война демобилизираният офицер от запаса Йовков (по своя молба поради заболяване) избира отново да се върне в Добруджа, въпреки че семейният дом отпреди войните е напълно опожарен. Първоначално се установява в Добрич, където през 1918 се венчава за Деспина Колева, наскоро завършила Софийския университет. След окупацията на Добруджа от Румъния, преживяна особено болезнено от Йовков, той се премества във Варна и учителства до 1920, когато е назначен със заповед на министър-председателя А. Стамболийски за чиновник при българската царска легация в Букурещ. Там прекарва около седем години, като заема различни длъжности – от секретар по печата до драгоман (преводач към легацията). След последното незаслужено понижение през 1927 той си подава оставката и става преводач в Министерството на външните работи в София. Последните 10 години от живота си прекарва в столицата, отдаден на творческа работа. Има обаче и сериозен здравословен проблем. Заминава за лечение в Хисаря, но след остра стомашна криза се налага да го оперират в католическата болница в Пловдив, където издъхва. Погребан е в София.

Още по време на обучението си в ШЗО Йовков публикува първата си творба – стихотворението „Под тежкия кръст“ (в. „Съзнание“, бр. 9, 26 окт. 1902). Очевидно „прозаикът“ Йовков започва творческия си път като поет. До 1911 публикува над 30 стихотворения в списанията „Пробуда“, „Художник“, „Ново време“, „Ново общество“ и „Бисери“. Hесъмнено най-подходящо място лирическите му импресии намират в естетското списание на Павел Генадиев „Художник“, с редактори С. Радев и Ал. Балабанов. Участието на Йовков в това списание се оказва „билетът“ му на модернист от предвоенната епоха, който той, както и да се отнася по-късно към поетическите си опити, никога не изхвърля. За критическата памет доскоро бяха напълно прекъснати нишките между поета и прозаика Йовков, но при един по-внимателен прочит на разказите му (особено на ранните), не е трудно да се открият следите и на образния символизъм, и на декоративизма, и на стремежа към музикалност на изказа, придаващи им известна декоративно-сецесионна окраска. Още в първата му белетристична творба „Овчарова жалба“ (сп. „Просвета“, 1910) се разпознават някои декоративни знаци от лириката му, които могат да се срещнат и в следващите му разкази. Подзаглавието на разказа старопланинска легенда като че ли предсказва бъдещия цикъл с почти същото заглавие, към който писателят проявява особено пристрастие.

Войните са несъмнен преход в световиждането и творчеството на писателя. Свързани с военната тематика творби (очерци и разкази) той помества още от 1913 в периодичния печат („Звено“, „Съвременна мисъл“, „Народ и армия“, „Демократически преглед“, „Отечество“, „Военни известия“) до събирането им в два тома „Разкази“ (1917, 1918). Войната помита емоционалната и естетска затвореност в границите на индивидуално-интимното, също и елегичните тонове от стиховете му; променя мащаба на виждане и усещане и най-важното – поражда т.нар. йовковски хуманизъм, знак за „отварянето“ му към голямата литература. Обръщането на погледа „навън“ не отменя гледната точка „отвътре“ и налагането на собствената естетическа и етическа мяра. Оттам произтичат както есеистичното звучене на военните му очерци, така и изненадващите сецесионни словесни жестове, дори цели картини във военните му разкази, функциониращи като надредна красота. Йовковите тематично свързани с войната разкази (включително повестта „Земляци“) може би най-красноречиво подкрепят максимата на Достоевски „Красотата ще спаси света“. Неслучайно цветята и калта са основни символи в тези творби („Последна радост“, „Бели рози“ и др.). Но докато красотата може да се конструира в контраст на действителността, то разкъсаната връзка между човека, земята, природата и животните не може да бъде компенсирана/реконструирана по никакъв начин. Едва ли има автор, който да е пресъздал по-силно вътрешния смут и дисхармонията в душата на откъснатия от земята, т.е. от живота човек („Земляци“).

Повестта „Жетварят“ (публикувана през 1920, но написана още преди войните и основно преработена за второто издание от 1930) заявява особения афинитет на писателя към селската тематика, но не в критико-реалистичен, а в митопоетичен, дори мистичен ракурс. Потвърждават го емблематичните му пет книги: „Последна радост“ (II изд. „Песента на колелетата“), „Старопланински легенди“, „Вечери в Антимовския хан“, „Женско сърце“, „Ако можеха да говорят“. Те именно го утвърждават като един от класиците на българския разказ наред с Иван Вазов и Елин Пелин. В цикличната подредба, назоваването и поетиката на тези книги отново се откроява Йовковият лиричен натюрел, но този път подчинен на друга художествена задача: търсене на устоите на човешкото в един етико-естетичен идеализъм, алтернатива на онези сили в човешката психика и нагласа, които рушат стремежа за благотворене и карат сърцата да изстиват. Тези устои Йовков разпознава в пленителната поезия на миналото и в родния фолклор. Той се обръща към миналото така, както революционно настроените писатели се обръщат към бленуваното бъдеще – за да създаде алтернатива на настоящето с неговата „глуха пустота“.

Йовков твори с „епична съзерцателност“ (Сп. Казанджиев) през спомена, пазен с особена ревност – неговата призма на пречупване на действителността. Още в „Овчарова жалба“ използва спомена като стилистичен похват на смесване на реалното с тайнственото (мистичното) и приказното. В търсене на универсалното, а не на актуално-родното той открива своите извори: романтичната, още ненакърнена от войните и новите времена „негова“ Добруджа (сам казва, че там е пейзажът му, там са героите му, там е битът, работата и съдбата им) и родната културна памет под формата на летописи, надписи и легенди, които, свързани с жеравненския балкански пейзаж, ще захранят „Старопланински легенди“. От тези два извора създава своите митологизирани художествени пространства: белите добруджански пътища, събиращи се в центъра – хан (Антимовския хан), където се пресичат и съдбите на посетителите му; проточилия се безкраен добруджански път, по който човешката мъка търси надеждата; центъра – мегдан, превърнат в сцена на срещата с другия (другоселеца, пришълеца); планината и селището, в избора между които се определя участта на героите му. В тези пространства той поставя своите необикновени персонажи – свръхкрасиви, свръхетични, свръхмъдри, понякога свръхмълчаливи, свръхстранни, привличащи еднакво и с абсолютните, и с противоречивите си черти (Албена, Тиха, Люцкан, Стоил, Рада, Шибил, Сали Яшар, Серафим, чичо Митуш, Вълкадин...), и със своите ирационални „женски“ сърца. Психологически напълно мотивирани, те са корективите, които Йовков ни завещава. Логиката на техните характери може да бъде разбрана само по пътя на обратния психологическия анализ. Винаги обаче остава известна неразгаданост, която засилва тяхната магичност и привлекателност. Историите им, низ от не толкова външни, колкото психологически случки, „хващат сърцето“ – така както самият автор иска. Те са истории на любовта, греха, прошката... – вечни човешки теми. Езикът, на който са разказани, се отличава с вътрешна изразителност, към която Йовков съзнателно се стреми. Оттам идва и наситеният му със знаци художествен свят, чието декодиране, оставено на читателя, се оказва по-ефикасна стратегия от каквито и да било авторски коментари.

Ако пък се обърне към настоящето с разделената Добруджа по време на войните (1913–1918), социалните сътресения и политическите битки, кризата на патриархалното съзнание, идва отговорът на вглъбеното мълчание (неговият Вълкадин). В „Чифликът край границата“ (1934), свързан с живота в Добруджа след Първата световна война, отговорът надскача жанровите граници на разказа, а повестта и се развива до роман. И недовършеният поради смъртта на Йовков друг роман, „Приключенията на Гороломов“ (въпреки че първите десет глави са отпечатани още през 1930–1931), също разработва съвременна тема, свързана с участието на народа в политическите избори.

Интересът на писателя към театъра изглежда напълно естествен, при положение че и в разказите си той се стреми да минимизира „азовото“ си участие и да остави читателя сам да следи случващото се. Разказът „Албена“ (1927), преработен на следващата година в драма, със сценичността и езика си провокира интереса на режисьора Н. О. Масалитинов още преди да е отпечатан краят ѝ в „Златорог“. „Боряна“ (1932) предизвиква спора за близостта на фабулно равнище с „Гераците“ на Елин Пелин, което принуждава Йовков да напише опровержение и да намекне за близостта на драмата с друг негов разказ – „Имане“ от „Вечери в Антимовския хан“. Комедията му „Милионерът“ (написана през 1930) се оказва една от най-успешно поставените му пиеси (отново от Масалитинов, който може да се нарече Йовковият режисьор приживе) – за разлика от „Обикновен човек“, минала незабелязано през театралния сезон 1935/1936, предизвиквайки у автора си истинско разочарование (от лошото ѝ поставяне).

Как да бъде наречен Йовков? Той с лекота покрива диапазона от пацифист, „поет-романтик и мистик“ (Ив. Мешеков) до психологически реалист. Стремежът на движението „Родно изкуство“, зародило се след края на Първата световна война, да бъде създаден модернизъм с български корени, опрян в българската народопсихология, намира един от най-добрите си въплътители в прозата на Йовков. Той доказва художествено собствената си мисъл, че „Българската литература трябва да бъде пропита с национален дух“ (по заглавието на една негова статия) и че все пак в „стари форми могат да се създават нови дела“.

Заради универсалната проблематика на творчеството му и художественото му майсторство Йовков е един от най-превежданите български писатели – на близо 40 езика.

Филмография по творби на Й. Йовков: „Шибил“ (1967), реж. З. Жандов; „Другоселец“ (1970), реж. В. Младенов; „Василена“ (1970) по „Ако можеха да говорят“, реж. К. Гуляшка; „Зима“ (1980) по разказа „Виелица“ от „Ако можеха да говорят“, реж. К. Гуляшка; „24 часа дъжд“ (1982) по разказа „Частният учител“ от „Вечери в Антимовския хан“, реж. Вл. Икономов; „Милионерът“ (1988), реж. М. Младенов; „Серафим“ (2017), реж. В. Донева; „Военен кореспондент“ (2008), реж. Костадин Бонев, сценарий на Влади Киров по разкази на Йовков, чийто автобиографичен образ е пресъздаден от актьора Пенко Господинов.

Псевд.: Кол Девин, Й. Й.

 

Светлана Стойчева

 

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева (Книги от... и Книги за...)

и Аделина Германова (Статии за...)

Книги от Йордан Йовков

ЗаглавиеЖанровеГодина
Съчинения
Разказиразкази1917 (1957, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1982, 1983, 1995, 1998, 1999, 2002, 2007)
Разкази : Т. 1-2разкази1917 (1992)
Жетварят : Повестповести1920 (1930, 1939, 1941, 1942, 1943, 1945, 1948, 2003, 2007, 2016)
Последна радост : [Разкази]разкази1926 (1993)
Старопланински легендиразкази1927 (1932, 1939, 1941, 1943, 1944, 2002)
Вечери в Антимовския хан: Разказиразкази1928 (1931, 1939, 1942, 1943, 1945, 1947, 1949, 1956, 1958, 1988, 2015)
Земляци : [Разкази]разкази1928 (1938, 1940, 1946, 2015)
Разкази : Т. 1 - 3разкази1928 (1938-1940, 1940-1942, 1943)
Албена : Драмадрами1930 (1939, 1942, 2004)
Милионерът : Комедиякомедии1930 (1939, 1942)
Боряна : Драмадрами1932 (1940, 1942, 1946, 1948)
Песента на колелетата1933 (1940, 1943, 2000, 2004, 2008)
Чифликът край границата : Романромани1934 (1940, 1941, 1987, 1994, 2020)
Женско сърце : Разказиразкази1935 (1939, 1942, 2016)
Ако можеха да говорят : Разказиразкази1936 (1940, 1941, 1943, 1945, 1948, 1997, 2015)
Обикновен човек : Драмадрами1936 (1939, 1940, 1943)
Scibil : Antologia / Ed. Luigi Salvini1937
Избрани разказиразкази1938 (1949, 1952, 1964, 1986)
Приключенията на Гороломов : [Роман]романи1938 (1940, 1943)
Elektitaj rakontoj1938
По жицата : Разказиразкази1942 (1945, 1967)
Несполука : Разказиразкази1942 (1946)
Балкан : Разказразкази1943
Дядо Давид : Разказиразкази1943 (1946)
Белият ескадрон : [Разкази]разкази1943 (1956)
Старопланински легенди : Разказиразкази1944 (1948, 1956, 1958, 1980, 1993, [1997], 1998, 2006, 2015, 2020)
Съчинения : Т. 1 1946
Балкан : Разказиразкази1946
Индже : Разказиразкази1946
Песента на колелетата : [Разкази]разкази1948
The white swallow and other short storiesразкази1948
Bulgarische Geschichten1952
Събрани съчинения : В 7 т. 1956
Борба до смърт : Разкази : За средна и горна училищна възрастразкази1958
Избранные рассказыразкази1958
Старопланинские легендыразкази1958
Secilmis hikayeler1960
Индже : Разказ: Из „Старопланински легенди“разкази1962
Legendes de la Stara Planinaразкази1963
Избрани разкази : В 2 т. разкази1964 (1967)
Индже : [Разказ]разкази1965 (1967)
Ausgewahlte Erzahlungen1965
Contes et recits1965
Short storiesразкази1965
Разкази : В 2 т. разкази1968
Белая ласточка : [Разкази]разкази1969
Veceri u Antimovskom hanuразкази1969
Събрани съчинения : В 6 т. 1970 (1970-1973, 1976, 1982-1983)
Бялата лястовичка : Избрани разказиразкази1971
Ausgewahlte Erzahlungen : [Сборник]1971
Mahkeme hikayeler1971
Белые розы : Рассказы : [Сборник]разкази1972 (1973)
Овчарова жалба : Избрани творби1975
Песента на колелетата : Избрани разказиразкази1976
Старопланинськi легендиразкази1976
Гълъбът на прозореца : Избрани разказиразкази1978
Обич : Избрани творби1979
Рассказы : [Сборник]разкази1980
Те победиха : Военна прозаразкази1982 (2018)
Blomster og granater : udvalgte novellerразкази1984
Rakontoj : [Сборник]разкази1986
Съчинения : В 2 т. 1989
Если бы они могли говорить : [Сб. разкази]разкази1990
The inn at Antimovo and legends of Stara planinaразкази1990
The inn st Antimovo snd Legenda of Stara Planinaразкази1992
Разкази : [Ч.] 1 - 2разкази1993
Старопланински легенди : Избрани съч.1998
Старопланинские легенды : Избранное1998
Ein Frauenherz : Erzählungenразкази1999
Избрани творби2003
Избрано : В 2 т. 2007
Старопланински легенди : Юбилейно изданиеразкази2007
Разкази : Т. 1 - разкази2008
Съчинения : В 6 т. 2009 (2010)
Йордан Йовков : Епистоларно наследствописма2010
Албена : избрано : Разказиразкази2011
Албена : избранное2011
Albena : povestiri aleseразкази2011
Albena and other short storiesразкази2011
Albena2012
Разкази за децаразкази2013
Песента на колелетата ; Старопланински легенди2014
Ако можеха да говорят : Разказиразкази2015
Избрани разкази: Женско сърцеразкази2016
По бойните полета на Тракия, Македония и Добруджа : Военни разказиразкази2019

Книги за Йордан Йовков

АвторЗаглавиеГодина
Молхов, Я.Песента на колелетата : Критически очерк за Йордан Йовков
сб.Йордан Йовков 1884-1937 : Спомени, статии и бележки за живота и творчеството му; [ред. Светослав Минков]1937
Арнаудов, М.Йордан Йовков 1884 - 1937 : Лит. сб.1938
Николов, М.Творческият път на Йордан Йовков1938
Велчев, В.Йордан Йовковите Старопланински легенди : Лит.-естет. опит1939
Минков, Цв.Йордан Йовков: Живот и творчество1939
Василев, Гр.Йордан Йовков : Спомени и писма1940
Иванов, В.Йордан Йовков, певецът на Добруджа : Сказка1940
Райнов, Н.Йордан Йовков, Николай Лилиев, Димчо Дебелянов1941
Мешеков, Ив.Йордан Йовков: Романтик-реалист. Лит.-крит. студия1947
Минев, Д.Йордан Йовков : Документи и свидетелства за живота и творчеството му1947
Казанджиев, С.Срещи и разговори с Йордан Йовков1960 (1980)
Василев, С.Естетически проблеми в творчеството на Йордан Йовков1961
Пондев, П.Майстори на разказа : Елин Пелин и Йордан Йовков1962
Андреев, В.Йордан Йовков - новелист1964
Василев, М.Йордан Йовков: Майстор на разказа1968
Султанов, С.Йовков и неговият свят : Лит. етюди1968 (1971, 1980)
сб.Йордан Йовков : Спомени и документи1969
Султанов, С.Избрани произведения : Йовков и неговият свят и Насаме със Светослав Минков : [Лит. портр.]1978
Георгиев, С.Език и стил на Йордан Йовков : [Изследване]1979
кол.Йордан Йовков : 1880-1937 : Био-библиогр. указ. 1980
Сарандев, И.В света на „Старопланински легенди“ [на Йордан Йовков] : [Изследване]1980 (1993, 2007)
сб.Йордан Йовков 1880 - 1980 : Нови изследвания1982
Стефанов, С.Капитанът на земляците 4 г. от живота на Йордан Йовков1982
Цанев, Г.Йордан Йовков : [Лит.-крит. статии]1982
Янев, С.Биографии на писатели, генерали и трети лица : Роман [за Йордан Йовков] [Ч. 1]-1983
Mozejko, EdwardYordan Yovkov1984
Сарандев, И.Йордан Йовков : Жизнен и творчески път 1880-19371985 (1986, 1999)
Стефанов, С.Балканската война в творчеството на Йордан Йовков и Антон Страшимиров : достоверност и художествено изображение1985
Стефанов, С.Балканската война в творчеството на Йордан Йовков и Антон Страшимиров. Достоверност и художествено изображение : Дис. 1986
Йовкова, Д.Йордан Йовков : Спомени, записки, писма1987
Добрев, Д.Поетика на Йовковия разказ : Изследване1989 (1993)
Велчев, В.Свят на героика и красота : Старопланински легенди на Йордан Йовков [Изследване]1992
сб.Страници за Йордан Йовков : Творчеството на писателя в българскатa литературна критика1992
Баева, А.Транс-формите на пътя. Опит за функцион. анализ на Йовковите цикли1995
Дачев, Й.Пристан на човеколюбието : Есета, портрети на прототипи, спомени, изследвания за Йордан Йовков1995
Михайлова, В.Певецът на Добруджа Йордан Йовков в местния печат (1980-1995) : Био-библиогр. справка1995
Станков, И.Йовковото творчество1995
сб.Поглед в Йовковия свят : Сборник с доклади, изнесени на Научната конференция „Йордан Йовков - живот и творчество“ в Добрич по случай 115-годишнината на писателя1996
сб.Йовков и нашето време : Научна конференция : Сливен1998
Радев, И.От Паисий до Йовков : Анализи на лит. творби1998
Русева, В.Мистичният Йовков1998
Цонков, А.Началото Йордан Йовков - поезия и проза 1902-19121998
Станков, И.Йовковото творчество1999
Казанджиев, В.Човекът и неговите пътища в „Старопланински легенди“ на Йордан Йовков2000
Милева, Д.Християнски образи и мотиви в разказите на Йордан Йовков2000
Димчев, И.„Старопланински легенди“ (предистория) ; : Стихотворения, посветени на Йордан Йовков ; Спомени ; Лирика ; Остроумки : Закачки : Досетливки : Гатанки2001
Дафинов, З.Мълчаливецът : Док. хроника за живота и творчеството на Йордан Йовков.2001
Кирова, М.Йордан Йовков : Митове и митология2001
Механджиева, Ц.Йордан Йовков : Идеи, теми, мотиви и послания2001
сб.Национална научна конференция. Посланията на Йордан Йовков (Добрич ; 2000)2001
сб.Неизвестен дневник за Димчо Кехая – героя в разказа „Най-вярната стража“ на Йордан Йовков. [Старопланински легенди Предистория ; Стихотворения, посветени на Йордан Йовков ; Спомен ; Лирика ; Остроумки, закачки, досетливки, гатанки]2001
Баева, А.Наративни модели в цикъла „Ако можеха да говорят“ от Йордан Йовков2002
Попова, Л.Седем от Йовковите парадокси2002
сб.Йовков : Съвременни интерпретации2003
сб.Йордан Йовков : 120 г. от рождението му2003
сб.Национална научна конференция 125 години от рождението на Йордан Йовков (Добрич-Албена ; 2005)2005
Паскалева, М.Йордан Йовков : Калейдоскоп2005
Петрова, В.Йовковите светове на смисъла2005
Георгиева, С.Добруджа и Йордан Йовков : [Сборник]2007
Кънев, П.Трубадур на вечността Йордан Йовков - герои и прототипи : Добруджа и Алфатар : Нови изследвания2007
Сарандев, И.В света на „Старопланински легенди“2007
Ангелова, С.Великият вход в „Старопланински легенди“2008
сб.Йордан Йовков. Живот и дело : Из документалното наследство2008
сб.„Старопланински легенди“ и българската национална идентичност : Нови изследвания : [Сборник] / Ред. Сарандев, И. и Е. Трайкова2008
Бейнова, М.Йордан Йовков : За матурата2009
Митева, К.Повестта „Жетварят“ на Йордан Йовков : Литературни и културни диалози2009
Котев, Л.Българинът според Йовков : [Кн. 1]-2.2010 (2014, 2015)
Игов, С.Балканът, ханът и чифликът : Привидният реализъм на Йордан Йовков2011
сб.Творчеството на Йордан Йовков на кръстопътя на времето : научна конференция, ноември 20072011
Хаджикосев, Р.Премълчаните гласове (Румънската литература и Йордан Йовков)2011
Цонков, А.Далечни и близки светове2011
Атанасова, С.Йордан Йовков (1880-1937) : Летопис на неговия живот и творчество2012 (2013)
Въртунинска, Р.Влияния и подобия в творчеството на Йордан Йовков и Н. В. Гогол2012
Въртунинска, Р.Звукови вибрации в имената на Йовковите герои2013
Митева, К.Йордан Йовков - щрихи към неговото творчество2015
Въртунинска, Р.Йордан Йовков „Индже“ - „Кирджали“ А. С. Пушкин : Литературно-исторически фрагменти2016
сб.Национална научна конференция „Йордан Йовков - мъдрият мълчаливец на българската литература“ (Добрич ; 2015)2016
кол.Йордан Йовков : Архив2017
Велев, Г.Български литературни загадки : Елин Пелин, Йордан Йовков, Емилиян Станев2018
Въртунинска, Р.Усмивката - емоционален щрих в творчеството на Йордан Йовков 2018
кол. Българската памет за Йордан Йовков : Справочник за учебни заведения, читалища, селища, улици, музейни обекти, паметници, мемориални знаци и други, посветени на писателя Йордан Йовков2018

Статии за Йордан Йовков

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Попов, Константин Г. Словесно-художественото майсторство на Йовков в разказа „Другоселец“Български език и литература19811
Сарандев, ИванЙовков – наш съвременникЛитературна история19811
Стефанов, СтефанЙовков – летописец на Балканската войнаЛитературна история19818
Султанов, СимеонСлово за ЙовковРодна реч19814
Тотев, ПеткоХан, чифлик, границаБългарски език и литература19812
Янев, В.Проблемът за нравствеността на избора в два Йовкови разказаНаучни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“198119
Атанасова, СияЗа личната библиотека на Й. ЙовковЛитературна история19818
Балкански, ТодорАнтропонимите в „Старопланински легенди“Литературна история19818
Велева, ЛидияВътрешното единство на човека и връзката му със света в сборника „Песента на колелетата“Литературна история19818
Гарева, МарияЙовковата драма в оценката на критикатаЛитературна история19818
Завера, ДимитруЙордан Йовков в РумънияЛитературна история19818
Златева,ПалмаЙордан Йовков на английски езикЛитературна история19818
Карабелова-Панова, МагдаИсторически извори и историческа правда в „Старопланински легенди “ на Йордан ЙовковЛитературна мисъл198110
Каранфилов, ЕфремХуманизмът в разказите на Йордан ЙовковКаранфилов, Е. Мощта на словото1981
Коева, КрасимираЙовковият свят и съвременният български художникИзкуство19812
Кошка, ЯнЧудният свят на Йовковите разказиЛитературна история19818
Найденова, ЙонкаЙовков в превод на унгарскиЛитературна история19818
Панорова, ЛюбаИменните изречения в разказите на Йордан ЙовковБългарски език и литература19812
Парушев, ПарашкевЙордан Йовков в ТурцияЛитературна история19818
Велева, ЛидияЖурналистическите жанрове в прозата на Йордан ЙовковБългарски журналист19821
Вучков, ЮлианПиесите на Йордан ЙовковТеатър198210
Вълов, ИванРуската тема в творчеството на Йордан ЙовковРодна реч19828
Динеков, ПетърЕдинството на Йовковия святДинеков, П. В живота и литературата1982
Лесов, СпасПоследните дни на Йордан ЙовковТракия19825
Матеева, НевенаПрекрасното у човека в творчеството на Йордан ЙовковРодна реч19821
Цачев, КлиментСред героите на Йордан ЙовковСептември198210
Хаджикосев, Симеон„Павле Фертигът“ и „Серафим“Хаджикосев, С. Отблизо и отдалеч1982
Хаджикосев, СимеонРомантични черти в ранната проза на ЙовковХаджикосев, С. Отблизо и отдалеч1982
Шишкова, МагдаленаКнига за кръстопътищата на живота – „Вечери в Антимовския хан“ от Йордан ЙовковЛитературна мисъл19822
Станчев, СтефанЙовкови извориПулс10.08.198232
Димитрова, ЕленаЙовков и ДостоевскиСравнително литературознание19834
Добрев, ДобринЗа цикличността в творчеството на ЙовковЕзик и литература19832
Добрев, ДобринНякои наблюдения върху ритмичността на Йовковата прозаЛитературна мисъл19839
Кремен, МихаилЙордан ЙовковКремен, М. Портрети с цветни моливи1983
Сарандев, ИванЙордан Йовков и европейският литературен процес от 20-те и 30-те годиниПърви международен конгрес по българистика. София, 23 май –3 юни 1981 г. : Доклади1983
Славова, Маргарита, Цанка РашеваЗа функционално-стилистичната роля на антропонимията в художествения текст : Наблюдения върху „Старопланински легенди“ от Йордан ЙовковЛитературна мисъл19834
Танев, ДимитърЙордан Йовков в наше времеРодна реч19832
Дачев, ЙорданЕдин Йовков герой [Кочо Радилов, прототип на Рачо Самсарът]Литературен фронт13.01.19832
Поппетров, Николай, Валерий КириловОгънят на младостта : Йовков като учителУчителско дело14.12.198350
Велчев, Велчо Художествен летопис на българския живот през робството (Йордан Йовков “Старопланински легенди”)Проблеми на теорията и историята на литературата : Сборник в чест на 70-год. на Пантелей Зарев1984
Кузмова, КатяЕдин мотив – две творчески въплъщенияЕзик и литература19845
Темкова, РумянаЗа някои особености на Елин-Пелиновия и Йовковия реализъмРодна реч19842
Тенев, ЛюбомирАлбенаТанев, Л. Разкъсани мрежи : [Лит.-крит. статии]1984
Тенев, ЛюбомирБорянаТанев, Л. Разкъсани мрежи: [Лит.-крит. статии]1984
Хаджикосев, СимеонКъм сравнителната поетика на Елин Пелин и ЙовковЛитературна мисъл19841
Цонов, ЛазарХуманизмът и красотата в разказите на Йордан ЙовковРодна реч19848
Цонов, ЛазарХуманизмът и красотата в разказите на Йордан ЙовковРодна реч19848
Еленков, КонстантинЙовков и неговото времеСтудентска трибуна01.05.198432
Василев, МихаилЙордан ЙовковВасилев, М. Традиции и съвременност1985
Велчев, ВелчоЙордан-Йовковите „Старопланински легенди“Литературна мисъл19854
Савова, МиленаПревод или транслитерация : Проблемът за топонимите в английския превод на Йовковите „Старопланински легенди“Съпоставително езикознание19855
Сарандев, ИванДраматургията на Йордан ЙовковТеатър198511
Сарандев, ИванДълбоко духовно родство – Николай Лилиев и Йордан ЙовковХоризонт19853
Цанев, ГеоргиЙордан ЙовковЦанев, Г. Избрани произведения: Т. 2. 1985
Цанев, ГеоргиЙордан Йовков. „Ако можеха да говорят“Цанев, Г. Избрани произведения: Т. 1. 1985
Цанев, ГеоргиЙордан Йовков. „Женско сърце“Цанев, Г. Избрани произведения: Т. 1. 1985
Цанев, ГеоргиЙордан Йовков. „Старопланински легендиЦанев, Г. Избрани произведения: Т. 1. 1985
Цанев, ГеоргиПоследното творение на Йордан ЙовковЦанев, Г. Избрани произведения: Т. 2. 1985
Стефанов, ВалериПътят към човека : 105 г. от рождението на Й. ЙовковЛитературен фронт28.11.198548
Бояджиев, ПиринМайчината любов у Йордан ЙовковЕзик и литература19865
Велев, ГеоргиЕдин опит за диалектическа съпоставка между Елин Пелин и Йордан ЙовковЛитературна мисъл19864
Вичев, ДобриИзкуството като „особена радост” : За разказите на Йордан ЙовковЛитературна мисъл19862
Велчев, ВелчоОт факта към образа : Из творческата история на Йовковите „Старопланински легенди“Литературна мисъл198610
Добрев, ДобринХарактеристика и функции на текстологичните заемки в творчеството на Йордан ЙовковНаука и общество : Сборник в памет на акад. Емил Георгиев1986
Маркова, РалицаНякои типологически паралели в творчеството на Йордан Йовков и Федерико Гарсия ЛоркаЛитература, общество, идеи : [Сб. статии] изследвания на млади научни работници1986
Чолаков, ЗдравкоИдеята за съдбата на твореца в прозата на Йордан ЙовковРодна реч19867
Щерн, АнегретЗа собственото име в разказа на Йордан ЙовковЕзик и литература19862
Сарандев, ИванЙовков и войнитеНародна армия08.08.198611378; 11379
Велева, ЛидияЗа принципите, по които се конструират „Старопланински легенди“ на ЙовковПламък19875
Добрев, ДобринОще веднъж за особеностите на Йовковия реализъмЛитературна мисъл19873
Жечев, ТончоНеобходими полюсиЖечев, Т. Критически дневник1987
Илиев, МаркоСвоеобразие при представяне на любовните отношения в някои творби на ЙовковЕзик и литература19874
Костадинова, МагдаленаНякои наблюдения върху темпа на драматургичното действие у Йордан ЙовковЛитературна мисъл19876
Неделчев, МихаилГолемият исторически сюжет на ЙовковНеделчев, М. Социални стилове, критически сюжети1987
Руж, ИванБунтовникът Йордан ЙовковЛитературна мисъл19877
Стефанов, ВалериСоциалното осмисляне на човека в „Шибил“ на Йордан ЙовковИзвестия на Дружеството на филолозите българисти19872
Султанов, СимеонДругият ЙовковСултанов, С. Избрани произведения : Кн. 1. 1987
Султанов, СимеонЕдно анималистично вижданеСултанов, С. Избрани произведения : Кн. 1. 1987
Султанов, СимеонЙовковото „Не“Султанов, С. Избрани произведения : Кн. 1. 1987
Султанов, СимеонКато прелиствах ръкописитеСултанов, С. Избрани произведения : Кн. 1. 1987
Султанов, СимеонКрасотата на мълчанието и повторениетоСултанов, С. Избрани произведения : Кн. 1. 1987
Султанов, СимеонСред Йовковите хораСултанов, С. Избрани произведения : Кн. 1. 1987
Радева, СашаРазказите на Йордан Йовков – свят на нравственост и красотаПулс12.05.198719
Донев, ГеоКой е Йовковият ШибилЗемеделско знаме05.08.1987186
Долапчиев, ЯнкоКогато Йовков си отиде… : Отзвуци от преди век за един пълноценен животОтечествен фронт30.10.198712775
Стефанов, ВалериПътят към човекаСтефанов, В. Имената на времето : Критика1988
Атанасова, Сия„Старопланински легенди“ от Йордан Йовков в оценката на критиката от 20-те и 30-те години.Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май–4 юни 1988. Доклади. Т. 12.1988
Ганчева, БистраНаследствени белези в творчеството на Йордан ЙовковВтори международен конгрес по българистика. София, 23 май–4 юни 1988. Доклади. Т. 12.1988
Иванов, НиколаМотивът за възмездието в творчеството на Йордан ЙовковЕзик и литература19883
Панкова, СветланаНечиста сила или облагородяваща магияРодна реч19888
Панова, ИскраХудожник на видимия святПанова, И. Вазов, Елин Пелин, Йовков – майстори на разказа.1988
Теофилов, МариусДругоселецът и „другите“ селения в разказите на Йордан ЙовковЛитературна история198817
Иванов, СтоянДжурката (Димитър Ганчев) – един първообраз на ЙовковОтечествен фронт04.03.198812864
Сарандев, ИванКой на младини не е бил поет? : Стихотворенията на Й. ЙовковПулс26.04.198817
Велева, ЛидияПейзажът в „Старопланински легенди“ от Й. ЙовковЛитературен фронт26.05.198822
Кънев, ПетърВ света на Йовковите героиОтечество19891
Панорова, ЛюбаПонятието синтактическа доминанта и простото изречение у Йордан ЙовковБългарски език19895
Стефанов, ВалериЙовковите герои четат знацитеЛитературна мисъл19896
Цонков, АтанасВ началото бе песентаСлово19894
Костадинова, МарияПрекрасното у човека в разказите на Йордан ЙовковПулс10.01.19892
Атанасов, ВладимирДиалогът между два Йовкови разказаРодна реч19904
Атанасова, СияЛичната библиотека на Йордан ЙовковАтанасова, С. Живот сред книгите1990
Атанасова, СияПървата Йовкова печатна творбаАтанасова, С. Живот сред книгите1990
Атанасова, СияХудожествена функция на турцизмите в „Старопланински легенди“ на Йордан ЙовковАтанасова, С. Живот сред книгите1990
Вълкова, ВеличкаНравственият патос в разказите на Йордан ЙовковРодна реч199010
Галонзка, ВойчехРазказът „По жицата“ : Как е направено литературното пространствоЛитературна мисъл19908
Добрев, ДобринРазказът „Мечтател“ на Йордан Йовков и абсурдността на битието в един антихуманен святГодишник на ВПИ „К. Преславски“ в Шумен. Филол. факултет1990
Илиева, НинаОбществен етос и естетизация в творчеството на Йордан ЙовковЛитературна мисъл19906
Мутафов, ЕнчоДругоселци, другосветциЛитературна мисъл19901
Протохристова, КлеоФормоизграждащи принципи в разказа „ШибилПротохристова, К. Несъвършени изречения. 1990
Сарандев, ИванНужен ни е повече от всякогаОтечествен вестник199013551
Чернокожев, НиколайЕлин Пелин срещу Йордан ЙовковПулс11.199047
Чолаков, ЗдравкоГласът на Йордан ЙовковДума11.1990232
Кунчев, БожидарНужен ни е повече от всякогаЗемеделско знаме09.11.1990230
Захариев, ЛукоЛегенди за Антимовския хан: Какво не знаем за Йордан ЙовковНародна армия13.11.199012586
Тахов, ГеоргиТайни страници от интимния свят на Йордан ЙовковЕхо14.11.199046
Атанасов, ВладимирЙордан Йовков срещу Елин ПелинПулс20.11.199047
Тахов, ГеоргиКак се опитаха да унищожат Йордан Йовков [през 1946 г.]Литературен форум22.11.199047
Игов, СветлозарБалканът, ханът и чифликът у Йордан ЙовковРодна реч19915
Ичевска, НевенаНиколай Райнов и Йордан Йовков - два подхода към легендата в българската литератураЕзик и литература19916
Аретов, НиколайМитични красавици и благородни разбойници : Изображения на престъплението у Йордан ЙовковЛитературна мисъл19923-4
Бачийска, РумянаЗнамението у Йордан ЙовковЛитературен форум, приложение199247
Велева, ЛидияГранични моменти и решения : "Белият ескадрон" от Йордан ЙовковА...19921
Вълов, ИванЙордан Йовков и РусияРуска беседа19922
Ефендулов, ДимитърЙовковите блаженстваБългарски език и литература19923
Матеева, НевенаПрекрасното у човека в творчеството на Йордан ЙовковА...19923
Мозер, Чарлз А. Мястото на Йордан Йовков в съвременната българска литератураЕзик и литература19921
Парушев, ПавелЛичностно и общностно битие и съзнание в разказите на ЙовковРодна реч19922-3
Пашова, МарияЕдна хипотеза върху повторен израз в Йовковата военна проза Родна реч19929-10
Сарандев, ИванЙовковите прозренияБългарска литературна класика в нова светлина : Лит. теми, анализи, преоценки1992
Стефанов, ЯворМотивация на жизнения избор у Йовковите герои Родна реч19921
Тиханов, ГалинДиалог за вярата : Опит върху разказ от ЙовковЛетописи19921
Тотев, ПеткоИ човешката природа - отвъд доброто и злото? : Поглед към повестта "Жетварят" от Й. ЙовковБългарски език и литература19925
Сарандев, ИванОт болка за човека - до вопъл за човечеството : Анализ на разказа "По жицата" от Й. ЙовковАрт05.03.19929
Ангелова, ГалинаОбразът на жената в разказите на ЙовковЛитературен форум (прил.)04.199215
Ангелова, ГалинаТриптих за "мълчаливеца" ЙовковУчителско дело29.04.19927-19
Каранлъков, АнастасЗа ненаписаните от Йовков родопски легендиЛитературен форум15.07.199228
Атанасов, ВладимирЙордан Йовков : Слух и легендаЛитературен вестник21.09.199237
Ангелова, ГалинаЗа Йовковите немили-недрагиПроглас19932
Вълкова, ВеличкаЦветя и цветове в разказа "Белите рози" от Йордан ЙовковРодна реч19939
Галонзка, ВойчехЙордан Йовков - "Жетварят" : Изобразено пространство и метафизична цялостЛитературна мисъл19931
Георгиев, ГеоргиПовествованието у Йовков и Радичков : Сравнително-контрастен анализЛитературен форум (прил.)199324
Горанов, РуменБунтът на Йовковия Сизиф [в разказите му]Родна реч199310
Иванова, ДиянаДва разказа на Йовков ["Песента на колелетата" и "По жицата"] от религиозна гледна точкаРодна реч19938
Константинова, ЕлкаЛечебната сила на Йовковото творчествоВек 21199317
Михайлов, КалинТрудът като благочестие : "Песента на колелетата" от Й. ЙовковА...19935-6
Симеонов, ИванОбаянието на жената в разказите на Йордан ЙовковРодна реч19934
Станков, ИванКъм проблема [Йордан] Йовков - [Михаил] СадовянуПроглас19931
Стойнева, ВераРитуално-обредните имена на човешката нравственост [в творчеството на Йордан Йовков]Родна реч19937
Карев, ГеоргиКонфликтът между морала и красотата у ЙовковВек 2119.05.199320
Ангелова, ГалинаЗа един Йовков герой [в "Ако можеха да говорят"] Родна реч19943
Вълкова, Величка„Жетварят" от Йордан ЙовковРодна реч19944
Георгиева, КераЗоонимите в анималистичния свят на сборника "Ако можеха да говорят" [на Й. Йовков]Родна реч19949-10
Дамянова, Адриана(Съ-)битие - (с-)мисъл - слово в Йовковия святБългарски език и литература19943
Иванов, НиколаПрестъплението и наказанието в творчеството на Йордан Йовков Родна реч19946
Иванова, МариетаЕдин жанров прочит на Йовковата пиеса "Албена" Български език и литература19946
Кирилов, Г. К.Сълза в окото на Витан Чауш : [Бележки за разказа "Среща" от сб. "Вечери в Антимовския хан" на Й. Йовков]Век 21199442
Русева, ВиолетаПолът - проклятие и мистика : [Сравнителен анализ на разказите "Грешница" на Й. Йовков и "Лъжа" на Г. Райчев]Литературен вестник199435
Константинов, ГеоргиПисателят, който направи от нивата олтар [Религиозното чувство на бълг. селянин в творчеството на Й. Йовков] 168 часа03.01.19941
Гърдев, БориславАпология за [романа] "Чифликът край границата" [от Йордан Йовков]Литературен форум02.02.19945
Димитрова, ЕлкаИстинното и неистинното в "света" на Йордан ЙовковДобрина25.12.19941
Игнатов, Веселин Мустафа Шибилоглу - разбойникът и символътРодна реч19956
Цонков, Атанас Рождената дата на Йовков Жажда19951
Игнатов, Веселин Номинационният код в разказа "По жицата" [от Й. Йовков] Родна реч19959-10
Митева, КременаЗа жетваря и жътвата в творчеството на Йордан Йовков и на Владимир Димитров-МайстораЛетописи19955-6
Аджеларов, ДимитърКакво може да каже Торашко? : Наблюдения върху разказа "Другоселец" на Йордан ЙовковТракия19952
Вучков, ЮлианСтълкновение на поквареното с девственото съзнание : Пиесите на Йордан ЙовковСлавянски вестник199511-12
Ичевска, Татяна "Дошла, чумата дошла" - осмислянето на един мотив от Пенчо Славейков до Йордан ЙовковНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология199533, 1
Казанджиев, ВеселинЙовковите свети грешници от "Старопланински легенди"Летописи19953-4
Каменополска, ТатянаФункции и измерения на пространството и времето в "Шибил" на Й. ЙовковОбразование19956
Сарандев, ИванБеше човек на единствената целСлавянски вестник199511-12
Недков, ЗдравкоПосланието на два шедьовъра : За едно сходство между "Другоселец" на Йордан Йовков и стихотворението на полския поет Чеслав Милош "Campo di Fiori" /Български писателБългарски писател 14.11.199546
Пантелеева, НинаВладетел на прекрасното : 115 г. от рождението на Й. ЙовковБългарски писател21.11.199547
Велчев, Велчо"Старопланински легенди" - любима творба на автора ѝСлавянски вестник12.199511-12
Калоянов, Анчо Поп Андрей с топа срещу "жетваря" Христос [Политико-исторически корени на образите в поемата "Септември" от Гео Милев и разказа "Жетварят" от Йордан Йовков]Зора19965-8
Брезински, Стефан Антонимите "черно - бяло" като ключови маркери в "По жицата" на ЙовковБългарски език и литература19961
Игнатов, веселин"Божура" от Йордан Йовков Дарба19967-8
Баева, АлбенаМигът - проектирана вечност : "Ако можеха да говорят" [от Й. Йовков] Проглас19964
Радев, Радослав Рисунката и словесният образ в творческия процес на Йордан Йовков Български език и литература19966
Рашева, Цанка, Галина Семерджиева Взаимодействието между топонимите и останалата лексика в "Старопланински легенди" [от Й. Йовков] Български език 19966
Енчев, МиланСерафим на перото : 115 г. от рождението на Й. ЙовковУчастие (Стара Загора)19961
Увалиев, ПетърПохвално слово за ЙовковЛитературен форум03.01.19961
Кирилов, Георги К. Къде е селото Манджилари Литературен вестник02.10.199630
Султанов, Симеон След "Пеещите каруци" : 60 г. от смъртта на Й. ЙовковЕк19974
Бурилкова, Ива Служебното дипломатическо досие на Йордан ЙовковЕзик и литература19975-6
Чобанов, Георги Физика и метафизика на злото у Йовков и Вапцаров : "По жицата" срещу "Песен за човека" Език и литература19975-6
Юн Кон ШинИдеята за хармоничното в "Старопланински легенди" от Йордан Йовков Българистика и българисти19972
Пелева, Инна Йовков. Домът на чужденеца Литературна мисъл19972
Русева, Виолета Магиката на родното ("Жетварят" на Й. Йовков)Проглас19971-2
Русева, Виолета Непостижимата яснота на битието [в "Песента на колелетата" от Й. Йовков] Език и литература19975*6
Келеведжиева. Соня Осъзната потребност от любов и свобода или коя е в същност Йовковата ЖендаРодна реч19974
Русева, Виолета Още за "Албена" [от Й. Йовков] Още за "Албена" [от Й. Йовков]Света гора19971
Ангелов, Борис Пет текста: три издания, две книги : Думи за Йовков Език и литература19971-2
Попов, Константин Словесно-художественото майсторство на Йордан Йовков в три класически разказа Български език 19974
Атанасова, Тодорка Трудът като благочестие ("Песента на колелетата" от Й. Йовков") Родна реч19978
Илиев, Стоян Вечери в Антимовския хан [от Й. Йовков] Летописи19975-6
Йорданова, Иваничка За съотношението автор - повествовател - герой [в разказа "Индже" на Йордан Йовков]Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по следдипломна квалификация199714 D
Пенкова, Добрина За видовете сложни изречения в сборника "Ако можеха да говорят" от Йордан Йовков Българска реч19971-2
Илиев, Стоян Патриархалната утопия на Йовков Среща17.01.19971
Павлов, Борис Йордан Йовков и Дора Габе Демокрация16.02.199745
Кирилов, Г. К. Каруците на Сали Яшар : 60 г. от смъртта на Й. Йовков Анти11.10.199737
Вучков, ЮлиянХрамът на Йордан Йовков Български писател11.11.199720
Стоичкова, Ноеми Оборотност на символите и имунитет на името (поглед към “Гераците” и “Боряна”),Литературен вестник199826
Колева, Вергиния "Аз съм добър, ти си добър" и Йовковият Серафим : Лит. герой и теорията на транзакционния анализ Проглас19983-4
Петров, Иван Душевността на българина-воин в разказите на Йордан Йовков Един завет19981
Радева, Ния Йовковата военна проза и сборникът "Боеве" на Йордан Вълчев Родна реч19985
Николова-Гълъбова, Жана Полемиката между Йордан Йовков и Константин Гълъбов за повестта "Жетварят", или "нестинарската жерава" на критическата дейност : Към психографията на Йордан ЙовковСезон19981, Зима
Кирилов, Г. К. Сълза в окото на Витан Чауш [из цикъла разкази "Вечери в Антимовския хан" на Й. Йовков] Родна реч19989
Илиев, Стоян Женски образи в творчеството на Йордан Йовков Везни19981
Константинова, ЕлкаПророчеството на Йордан ЙовковРодна реч19985
Щамлер, Хайнрих Символ и реалност в Йовковия роман "Чифликът край границата"Литературен форум31.03.199812
Чобанов, Георги Идеологията на злото у Йовков и Вапцаров Литературен вестник06.05.199817
Ангелова-Дамянова, София Цикъл, циклизация и цикличност в "Старопланински легенди" от Йордан Йовков Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев" 199937, 7
Ангелова-Дамянова, София Два женски образа [в творчеството на Йордан Йовков] - сходства и различияНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев" 199937, 7
Петрова, Валентина Индже в "отвъдното" зло и "отсамното" доброДарба19991
Кирова, Милена Йордан Йовков: митополитика на тялото Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология199937, 1
Русинов, Русин Йовковите женски лични имена в "Ако можеха да говорят" и тяхната съвременна употребаБългарски език 19993
Стефанов, Валери Лице и опако - функции и смисъл на сдвоения образ : [Повестта на Й. Йовков "Последна радост"] Български език и литература19994
Станкова, Цонка Литературният анализ като сътворчество - опит върху "Овчарова жалба" от Йордан Йовков Български език и литература19991
Пеева, Пенка Любовта и изборът в гранична ситуация - опит за философски анализ на разказа "Шибил" [от Й. Йовков]Философия19995
Петрова, Валентина "Нишковата" символика в "Постолови воденици" на Йордан ЙовковБългарски език и литература19991
Попова, Величка Пропуснатото събитийно време в разказите на Йордан Йовков Български език и литература19991
Кондакова Мария Йордан Йовков и християнството Литературен форум18.05.199919
Кирилов, Г. К. Сватбата на Василена : По едноименния разказ на Йордан Йовков Анти25.12.199951
Константинова, Елка. Божието присъствие в творчеството на Йордан ЙовковРодна реч20007-8
Ангелова-Дамянова, София Пространство и персонаж в разказа "Кошута" от Йордан Йовков Везни20008-9
Увалиев, Петър Похвално слово за ЙовковПламък200011-12
Григорова, Людмила Хр.Съкровеният свят на Йовковите жениПламък200011-12
Анчев, Панко Йордан Йовков - зараждането и разпадането на неговия святПламък200011-12
Кирова, Милена Йордан Йовков : майки и дъщери. Българската литература: фигури на четенето 2000
Кирова, Милена Митът за хуманизма на ЙовковДемократически преглед200045
Кирова, МиленаЕсхатологичният характер на текста-Йовков. Криза и жертвоприношениеКонструиране на традицията : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2000
Стойчева, ПаолинаФункции на двоичността в прозата на Йордан Йовков (наблюдения върху „Последна радост“)Конструиране на традицията : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2000
Кирилов, Георги К. Дурасийската вятърницаДемокрация07.07.2000179
Свиленов, Атанас Благородникът, който ни е нужен : 120 г. от рождението на Й. Йовков Демокрация27.10.2000273
Цветанов, Борис Тайните на "Чифликът край границата" : 120 г. от рождението на Й. Йовков Земя01.12.2000231
Такев, Александър Тандемът Йовков - проф. Казанджиев Анти01.12.200048
Чернев, Григор От Йовков до киното и обратно Кино20011
Еленков, Константин Реализмът на Йовков Родна реч20018
Митева, Кремена Време и място на Йовковата повест "Жетварят"Научни съобщения на СУБ [Съюз на учените в България] - клон Добрич20013
Сотирова, Петя Йордан Йовков, Георги Райчев и войната Един завет20011
Игнатов, Веселин Личните имена и прозвищата в "Старопланински легенди" [на Йордан Йовков] Български език и литература20012-3
Ракьовски, ЦветанЙовковите герои четат знаци, а Вазовите герои - книгиБългарски език и литература20011
Попова, ЛораМитологемата "преображение" в "Старопланински легендиБългарски език и литература20011
Колева, ВаняЗа "болното тяло" и "болната душа" в разказа "Русалска нощ" на Йордан ЙовковБългарски език и литература20011
Иванова-Гиргинова, МариетаМитът АлбенаБългарски език и литература20011
Стоичкова, Ноеми"Албена" и(ли) "Албена".Български език и литература20011
Недкова, ВеселаРазказвач и текст - наративни случвания в зоната на постмодерна. Крит. етюд върху разказа "Постолови воденици" от Й. ЙовковБългарски език и литература20011
Кирова, Милена Дом и майки в белетристиката на ЙовковДом и път : Домът, пътуването и завръщането в литературата : Лит.-крит. статии2001
Кирова, Милена Митологичното тяло и неговите дрехи, облечени според ЙовковГардеробът на литературата : III национална литературна конференция, Арбанаси, 2000 2001
Кирова, Милена Imitatio Christi, или образът на „свещения нищ“ в белетристиката на ЙовковСледите на свещената книга в българската литература : [Сборник]2001
Шивачев, Румен Живописни сходства между Рембранд и Йовков : Текстът е четен на междунар. конф., посветена на 120-год. от рождението на Йордан Йовков и проведена в София на 1-2. XI. 2001 г.Литературен форум01.05.200117
Стефанов, ВалериЗа Йовков – отвъд доброто и злотоЛитературен вестник11.07.200127
Чумаченко, Ирина Циклизиращият фактор в "Женско сърце" на [Йордан] Йовков Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"200239, 1
Ичевска, Невена Два образа на хана в българската литература : [Сборникът "Вечери в Антимовския хан" от Й. Йовков и драмата на А. Страшимиров "Вампир"]Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология200240, 1
Митева, Кремена Двете редакции на повестта "Жетварят" от Йордан Йовков: Текстологически аспектиНаучни съобщения на СУБ [Съюз на учените в България] - клон Добрич20024, 1
Ичевска, Татяна Границата и границите в прозата на ЙовковБългарски език и литература20024-5
Панайотова, Мария Християнството и проблемът за катарзиса в повестта "Жетварят" [на Йордан Йовков] Родна реч20025-6
Митева, Кремена, Маринела Паскалева Люлякови блянове : За един неизвестен Йовков ръкописен текстЛитературен форум20027; 8
Семова, Диана Патриотичната култура - от Йовков, през Андрич, до КазандзакисНие20025
Петрова, Валентина Петата кошута на Артемида. Йордан Йовков - [разказът] "Кошута"Струма20021
Горчева, Мая Творчеството на Йордан Йовков от 30-те години: проблеми на интерпретацията Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"200239, 10
Сарандев, ИванЙовков и ВазовНаследството Вазов : [Сборник]. 2002
Кирилов, Г. К."Фашистът" Йовков Демокрация01.03.200251
Тодоров, Георги Западът полудя по Йовков : Той е между най-превежданите по света наши писатели Стандарт news11.03.20023301
Семова, Диана "Ние" и "Другите" у Йовков, Андрич и КазандзакисБългарски писател10.04.200214
Аджеларов, Димитър "Другоселец" на Йордан ЙовковРодна реч20031
Русенова, Галина Грехът и възмездието в "Старопланински легенди" на Йордан ЙовковГодишник - Бургаски свободен университет200310
Георгиев, Драгомил Йовковите герои откриват света на красотата, вярата и любовта Пламък20031-2
Панайотова, Мария Любовта - път към самопознанието : Разказите "Ако можеха да говорят" на Йордан ЙовковРодна реч20032
Свиленов, АтанасОтвоюването на Йордан Йовков : [Реабилитирането на писателя след нападките на комунистическата критика]Детонация20033
Митева, Кремена "Жетварят" на Йордан Йовков и националната иконография през 1920-те годиниНаучни съобщения на СУБ [Съюз на учените в България] - клон Добрич20035, 1
Каменов, Йордан Елин Пелин или Йордан Йовков : Двамата класици и майстори разказвачи в люта разпра кому принадлежи идеята за хубавата БорянаДневен труд16.09.2003255
Игов, Светлозар "Албена". - "По жицата"Аз Буки20047
Георгиева, Станка Чифликът - концептуалност, описание, абстракции и символи Език и литература20041-2
Митева, Кремена Генеративният потенциал на Йовковата повест "Жетварят"Научни съобщения на СУБ [Съюз на учените в България] - клон Добрич20046, 1
Паскалева, Маринела Йордан Йовков и Димитър Шишманов : ДиалозиНаучни съобщения на СУБ [Съюз на учените в България] - клон Добрич20046, 1
Лукова, Калина Йовков - посланията на погледа [в творчеството му] Годишник - Бургаски свободен университет200411
Иванова, Евелина Мотивът за жертвеността на елена в "Еленово царство" от Георги Райчев и "Кошута" от Йордан ЙовковГодишник на Филологическия факултет (ЮЗУ – Благоевград)20042
Горчева, Мая "Скучните класици": последните романи на Йордан Йовков и Гюстав Флобер Литературен вестник20045
Велинова, Емилия Варианти на рамкиране в Йовковите прозаически циклиБългарски език и литература20043
Кирова, Милена Йовков, "Индже" и митът за ЕдипВечните страсти български : Почит къмТончо Жечев2004
Григорова, Людмила Хр.Женски образи в белетристиката на Димитър Димов и Йордан Йовков : Параметри на модерното и класическотоВечните страсти български : Почит към Тончо Жечев : [Сборник]2004
Спасов, Ивайло Мълчание, разбиране и самота в разказите на Йордан Йовков Аз Буки25.02.20048
Михайлова, Мими Архетипален модел и културни универсалии в повестите "Гераците" на Елин Пелин и "Жетварят" на Йордан Йовков Български език и литература20053
Келеведжиева, Соня Вселената [Йордан] Йовков : 125 г. от рождението на писателяЖажда20054
Турлаков, НиколайОтносно феноменологичните измерения на съ-битието и появата на автентичността сред тях [в разказа "Песента на колелетата" от Й. Йовков и философията на М. Хайдегер] Философски алтернативи20055
Ракьовски, Цветан Парите - другият свят в разказите на [Йордан] Йовков Литературен вестник200533
Стефанов, Стефан Д. През траншеите към литературната слава [на Йордан Йовков] Български воин20059
Димитрова, Илка Вълкът и вълчите хипостази в творчеството на Йордан ЙовковОбразование и квалификация20053-4
Тиханов, Галин Усвояване на българската литература на Запад от Пенчо Славейков до Йовков Култура01.04.200512
Келеведжиева, Соня Вселената Йордан ЙовковСловото днес15.12.200540
Азманова, Елена Темата за смъртта във "военните" разкази на Йордан Йовков Годишник на Филологическия факултет (ЮЗУ – Благоевград)20064
Попов, Константин За идиолектите на Албена и Боряна от едноименните пиеси на Йордан Йовков Съпоставително езикознание 20063
Горчева, Мая Забулената тайна на разказа [на Йордан Йовков] "През чумавото" : Бележки към баладичната поетикаГодишник на Филологическия факултет (ЮЗУ – Благоевград)20064
Кирова, Милена „Светият идиот“: една типологическа аналогия в творчеството на ЙовковБългарски език и литература20061
Ангелова-Дамянова, СофияКомпозиция и смисъл на „Старопланински легенди“ от Йордан ЙовковКласика и авангард : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д.ф. н. Иван Сарандев.2006
Асенов, ПеткоЙовков е в насКласика и авангард : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д.ф. н. Иван Сарандев.2006
Георгиева-Тенева, ОгнянаЙовков и литературнообразователният канонКласика и авангард : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д.ф. н. Иван Сарандев2006
Цонков, АтанасИме и родословие на хайдутина Стефан Цоцкин, прототип на Йордан Йовков в разказа „Овчарова жалба“Класика и авангард : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д.ф. н. Иван Сарандев2006
Казанджиев, Веселин Измеренията на греха в разказа "Грехът на Иван Белин" от Йордан ЙовковАз Буки15.03.200611
Савова, Ивелина Измерения на времето в "По жицата" от Й. ЙовковГодишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки 200720 А
Пеев, Илия П. Психологическа характеристика на войната като човешко преживяване в творчеството на Йордан Йовков. Поуки, изводи и уроци за съвременните мисии на българската армияПедагогика200712
Стефанов, Петър За мълчаливия диалог на два образа на Иисус [в романа на Николай Райнов "Между пустинята и живота" и повестта на Йордан Йовков "Жетварят"] Годишник на Филологическия факултет (ЮЗУ – Благоевград)20075
Ташева, Петра Класикът Йордан Йовков Аз Буки03.10.200740
Чернев, Григор Литературна класика, ретровизия и бъдеще : 80 г. [от изд. на цикъла разкази на Йордан Йовков] "Старопланински легенди"Словото днес25.10.200731
Ичевска, Татяна Грешка и грях в творчеството на Йордан Йовков Езиков свят20086
Чеева, Лилия, Марин Кадиев Смърт и самота в "Старопланински легенди" Български език и литература20083
Игов, Светлозар Слизането от Балкана [Творчеството на Йордан Йовков]Култура20.06.200823
Неделчев, Михаил Магията на любовното [в творчеството на Йордан Йовков]Култура26.09.200832
Димова, Женя Проявления на любопитството (Между видимото и невидимото в разказа "Божура" на Йордан Йовков) Български език и литература20091
Стойчева, Паулина Стихията на пожара, или митологични пластове в [разказа] "Най-вярната стража" на Йовков Български език и литература20092
Братанов, Иво Значения на една клетва в разказа "Индже" на Йордан ЙовковБългарски език и литература20091
Чолаков, Здравко За да бъдем човеци или тъй нужният ни Йовков днес : Есе Земя05.02.200924
Митева, Кремена Антимовски хан в сърцето на Добруджа : 130 г. от рождението на Й. ЙовковДума06.11.2009265
Коларов, Радосвет Вторият сюжет: метаморфозата в "Грехът на Иван Белин" Литературна мисъл20102
Кръстева, Гергина Гадания по ЙовковЛитературен вестник28.04.201016
Неделчев, Михаил Йовковото литературноисторическо битие Следва201125
Стойчева, ПаулинаРазказът „Кошута” на Йордан Йовков – светът на мъжките страсти и женския изборС възрожденски дух и модерен поглед : Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева2012
Коларов, РадосветВторият сюжет: метаморфозата в "Грехът на Иван Белин"Пространствата на словото : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 12012
Коларов, Радосвет Творецът на хармония, или как и защо пеят колелетата Български език и литература20121
Андреев, Веселин За един разказ на Йордан Йовков ["По жицата"]Български език и литература20125
Турлаков, Николай За смисъла на надеждата по пътя на Гунчо към "бялата лястовица" Философски алтернативи20126
Кирова, Милена Огледалото и Другия в творчеството на ЙовковПространствата на словото : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 12012
Величков, Петър Градешки циганин е прототип на ШибилБиблиотека20131
Стратиева, Росица Йордан Йовков - офицерът и писателят на разкази с военна тематикаОбразование и квалификация на педагогическите кадри - приложно-практически аспекти20133
Бийелич, Марияна Естетизация на смъртта в разказите на Йордан Йовков Език и литература20141-2
Турлаков, Николай Философската разлика във възгледите за смисъла на Русалските лекувания в "Спасова могила" (Елин Пелин) и "Русалска нощ" (Йордан Йовков) Философски алтернативи20143
Алтимирска, Рия Фолклорно-митологични образи и символи в разказите на Елин Пелин и Йордан Йовков Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.. Кн. 17, Секция Българска литература, подсекция Българската литература - история и съвременност201417
Липчева-Пранджева, Любка Преводът - сладкодумен гост на чужда трапеза. Свидетелства на немскоезичните преводи на Йордан ЙовковТрети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. Кн. 17, Секция Българска литература, подсекция Българската литература - история и съвременност201418
Турлаков, Николай Тайната на събитието в "Русалска нощ" на Йордан ЙовковФилософски алтернативи20142
Трифонова, Цвета. Жана Николова-Гълъбова и Йордан ЙовковSub speciе aeternitatis : Сборник в памет на Жана Николова-Гълъбова2015
Неделчев, МихаилАпология на Йордан Йовков : Тържествено слово за церемонията по връчването на наградата на името на Й. Йовков, Добрич, 21 ноември 2015 г. Литературен вестник16.12.201541-42
Антов, Пламен Един алтернативен прочит на Йовков от 1961 г. в светлината на дилемата „модерност–традиционализъм”.Добруджа201631
Стоянов, Валентин Нереализираният празник в "Последна радост" Български език и литература20165
Игнатов, Владимир "Душата на художника": между възторга и покрусата : [Анализ на разказите "Pieta" от Д. Немиров и "Песента на Солвейг" от Й. Йовков]Филологическият проект - кризи и перспективи : сборник доклади от международна научна конференция, 24-26 април 2015, София2016
Христова, Костадинка Нравствено-етичните норми на Йовковия свят, разкрити в разказа "Песента на колелетата" Български език и литература20176
Кирилов, Николай Драмата „Албена” на Йовков – от чародейството към чудодействотоБългарски език и литература20173
Лукова, КалинаЖените Солвейг в българската литература (наблюдения върху творчеството на Йордан Йовков, Теодор Траянов, Пенчо Славейков)Литературата: удоволствия и предизвикателства : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Милена Кирова2018
Йонина, ЕленаМълчанието в творчеството на Йордан ЙовковЛитературата201922
Ловчалиев, ЗдравкоИз художествения свят на Йордан Йовков и Георги Райчев – разноречия и приплъзвания. Измеренията на греха – междутекстов анализ на разказа „Албена“ и повестта „ГряхЛитературата201922
Веселинов, ДимитърФренски нюанс в езика на Йордан ЙовковБългарски език и литература20201
Митева, Кремена„Маршът на Хехе“, или Александър Балабанов срещу Владимир Василев в литературнокритическия прочит на Йовковата военна прозаБългарската литературна критика - позиции и контексти : Сборник с научни изследвания2020
Панов, Александър„Албена“ от Йордан Йовков – жанр и наративна структураЛитературна мисъл20202
Христов, Ивайло Йордан Йовков за творчеството и творческия процесПламък202011-12
Симеонова-Конах, ГаляЗа ранните преводи на разказите на Йордан Йовков и тяхната рецепция в полския културен контекстБългарски език и литература20211