Калина Захова

Д-р Калина Захова е главен асистент в Института за литература при БАН, секция „Теория на литературата“. Магистър по българска филология (СУ „Св. Климент Охридски“, 2001) и доктор по теория на литературата (2008) с дисертация на тема „Песента като синтетично изкуство. Функциониране на песенния текст в съвременната култура“. Специализирала е във Виена (2005/2006; 2010/2011) и Братислава (2009).

Преподавала е в СУ „Св. Климент Охридски“ (2005–2010), ПУ „Паисий Хилендарски“ (2008/2009), Българския културен институт в Братислава (2009), Университета „Адам Мицкевич“ в Познан (2011–2014).

Участва в редица национални и международни научноизследователски проекти. Академичните ѝ интереси включват интердисциплинарни подходи към съвременната култура; интертекстуални и интеркултурни взаимодействия; изследвания на популярната музика; екокритика, изследвания на животните.

 

Основни публикации

 

Книги

Парчетата, които слушаме. Функциониране на песенния текст в съвременната култура. Варна: LiterNet, 2018. ISBN: 978-954-304-434-4. https://liternet.bg/publish11/k_zahova/parchetata/index.html

Защо се смее веселата крава? Отношения на хората към другите животни. София: Калина Захова, 2020, 350 с. ISBN: 978-619-91685-0-9.

 

Избрани статии и студии

1. За популярната музика в епохата на нейната техническа възпроизводимост (Бенямин и Адорно) // Алтера Академика, № 2, лято 2007, с. 84–97.  

2. Между показ и изказ (взаимодействия между кино и литература в сценариите на Константин Павлов) // Константин Павлов в българската литература и култура. – София: Издателство „Кралица Маб”, Департамент „Нова българистика” на НБУ, 2009, с. 205–221.

3. Адорно и музикалното възприемане // Критика и хуманизъм, кн. 34, 2010, № 4, с. 183–190.

4. Intercultural Reception as Manifested in Popular Music // In: Situating Popular Musics, The 16th Biennial IASPM International Conference Grahamstown South Africa 2011 Proceedings: http://www.iaspm.net/proceedings/index.php/iaspm2011/iaspm2011/paper/view/54

5. А Vision of Our City (Socialist Urban Legacy as Seen Through the Eyes of Post-Socialst Youth of Slovakia, Poland and Bulgaria) // In: Vision and Cognition/Взгляд и познание. – София: ИЦ „Боян Пенев“ (Институт за литература БАН; Instytut Badań Literackich PAN), 2011, с. 271–289.

6. Детство мое, реално и вълшебно.. [Емблематични български песни от детски филми] // Изкуствоведски четения 2010. – София: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2011, с. 354–363.

7. Expectations, Requests, Demands. Examples of Reception Conditions in Contemporary Culture // In: Resemblance and Difference. The Problem of Identity. – София: ИЦ „Боян Пенев“ (Институт за литература БАН; Instytut Badań Literackich PAN), 2015, с. 245–256.

8. Романтически нагласи към музиката (Вакенродер) // SUB SPECIE AETERNITATIS. Сборник в памет на Жана Николова-Гълъбова. – София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 146–157.

9. Progressive Rock behind the Iron Curtain – Why Not? // In: Prog Rock in Europe. Overview of a persistent musical style. Éditions Universitaires de Dijon, collection Sociétés, Dijon, 2016, ISBN: 978-2-36441-175-3, pp. 21–33.

10. Examples of Animal Representations in Slavic Literatures and Cultures // Bosanskohercegovački slavistički kongres II: Zbornik radova (knjiga 2), Slavistički komitet, Sarajevo, 2019, ISSN: 2303-4106, pp. 171–180.

11. Types of “Animalist” Focalization in Bulgarian Literature // Primerjalna književnost, 43.1, 2020, ISSN: 0351-1189, pp. 209–222.