Пенка Ватова – ръководител на проекта

Доц. д-р Пенка Ватова работи в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН.

Участва в редица научноизследователски проекти на Института за литература, свързани с проучването и запазването на литературното ни наследство. Ръководител e на проекта „Периодика и литература“ (от 2003 г.). Ръководител e на Сектор за научно-приложна и издателска дейност с Издателски център „Боян Пенев“ в Института за литература (от 2012 г.).

Научните ѝ интереси са в областта на историята на българската литература след Освобождението. Дългогодишен изследовател е на българския литературен периодичен печат, на проблематиката на българския пътепис и на съвременната българската поезия, на културната идентичност на българите в диаспора. 

 

Основни публикации след 2000 г.

 

Книги

1. Корените и короната (Списание „Хемус“ – между емблемите на малцинството и белезите на приобщаването). – Българско републиканско самоуправление : Будапеща, 2001. 152 с. ISBN 963-00-8063-X

Изд. на унг. ез.: Gyökér es korona [Корените и короната]. Прев. Ленке Чикхеи. – Országos Önkormányzat : Budapest, 2001. 144 с. ISBN 963-0-8062-1

2. Идентичности : Литературни и културни образи на идентичността. – Елгатех : София, 2007, 160 с. ISBN 978-954-9617-10-8

 

Статии и студии

1. За видното и за невидното (Бугарскиот расказ во ХХ век). // Време слично на jастреб. Антологиjа на бугарскиот расказ во ХХ век. – ИК „Сигмапрес“ : Скопjе, 2000, с. 5–9.

2. „Новите земи“ в народоведското творчество на Антон Страшимиров (Az Új földek Anton Sztrasimirov néptudományi munkásságában). // Хемус (Haemus), Будапеща, 2003, № 2, с. 12–15.

3. Невъзможното човешко в разказите на Светослав Минков от края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ век. // Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : Сб. в чест на Елка Константинова. – София, 2006, с. 122–128.

4.  За някои сходства между пътеписа „До Чикаго и назад“ и един негов възрожденски предходник. // Алеко Константинов вечният съвременник. – София, 2006, с. 131–141.

5. Образи на самопознанието в лириката на Далчев. // Да четем Далчев : Сб. – София, 2006, с. 213–218.

6. Георги Рупчев : поезия на идентификациите. // Владетелят на чудото : Сборник в чест на 50-годишнината от рождението на Георги Рупчев. – Карина М : София, 2008, с. 203–215.

7. Литературна история, литературен преглед, литературен канон. // Представи за българския литературен канон. Книга І. – Фабер : В. Търново, 2009, с. 135–143.

8. Сюжетът „Българският кондуктор“ – аспекти на езиковата и литературната комуникация. // Българският език и литература в славянски и неславянски контекст. – JATEPress : Szeged, 2011, 396–401.

9. Неземните дарове на любовта (интертекстуални преплитания на две белетристични творби). // Пространствата на словото : Юбил. сб. в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 2. – ИЦ „Б. Пенев“ : София, 2012, с. 455–470.

10. Боян Пенев – интелектуалецът като мярка за времето. // Българистика, 34/2017, с. 9–17.