Светлана Стойчева

Светлана Стойчева; Дата: 2016; Държател: Светлана Стойчева, личен архив
Кратка информация
Име Светлана Стойчева Василева
Позната катоСветлана Стойчева
Родена
гр. Провадия
Жанровемонографии, литературноисторически изследвания, критически есета
ИзданияДеца, изкуство, книги, Литературата

Стойчева Василева, Светлана (Провадия, 3.12.1959). Завършва българска филология в Шуменския университет (1984). Две години преподава литература в гимназиална степен в гр. Нови Пазар и гр. Шумен. През 1986 става редовен докторант към Катедрата по българска литература при Факултета по славянски филологии на Софийския университет. Придобива научната и образователна степен „доктор“ през 1993. Дисертационният ѝ труд е върху приказното творчество на Николай Райнов, отпечатан като монография под заглавието „Приказното творчество на Николай Райнов – между магиката и декорацията“ (1995). През 1989 постъпва на работа в Софийския университет – първоначално като асистент по история на литературата за деца, а по-късно и като асистент по история на българската литература от Освобождението до Първата световна война. През 1999 се хабилитира с научен труд върху историята и поетиката на приказката в българската литература, развит по-късно в монографията „Приказката в българската литература през XIX в. Опит върху емпирията на жанра“ (2009). Експериментира с различни избираеми курсове, между които „Динамика на литературните пластове: елитарна – детска – масова литература“, „Критика на литературата за деца“, „Писатели-художници и художници-писатели“. Интересен „трансконтинентален“ преподавателски, научен и житейски опит натрупва като лектор по български език и култура в Пекинския университет за чужди езици (2000–2004; 2009–2011). Този опит дава като творчески резултат поредица есета (открояващи са есетата върху старокитайската литература, макар все още неиздадени в отделна книга). През 2012 е избрана за професор в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ и оттогава работи в това висше учебно заведение. Преподава дисциплините „История на българската литература“, „История на литературата за деца“, „Теория на мита“, „Съвременна българска литература“, а от две години участва в екипа на дисциплината „Световна култура“.

В периода 1989–1991 работи като редактор в сп. „Деца. Изкуство. Книги“.  Член е на редколегията на сп. „Литературата“ – издание за литературна история и теория на университетското Вазово общество (1995–2001). 

Първата научна публикация на Св. Стойчева е статията „Децата пишат не от вчера“ в сп. „Деца. Изкуство. Книги“ (№ 4, 1987). Стойчева е изследовател с богат спектър на научни интереси и реализации. Те са в областите на българския и европейския модернизъм, литературата за деца (психоанализа и структура на приказката), пресечните точки на „масовата“, „детската“ и „елитарната“ култура, митологията, митопоетичните форми на литературата, диалога между културите, синтеза между изкуствата. Още първото ѝ изследване – за декоративния стил на Николай Райнов, насочено към проучване на диалектиката на едно сложно в синтетиката си творчество през толкова просто изглеждащия жанр на приказката, е сериозен влог в набиращото скорост през 80-те години на ХХ век преосмисляне на наследството на българския модернизъм.

В изследванията си Св. Стойчева промислено обвързва литературноисторическото търсене с вникване в дълбинните поетологични структури на фокусния материал. Видима тенденция в трудовете ѝ е задълбоченият интерес към митологията и митологичната тъкан в авторската литература. Основен неин труд, в който този аналитичен подход е ярко изявен и се прилага върху художествен материал, разположен по дълга литературноисторическа ос, достигаща до съвременната литература, е „Боян Магесника. Изследване на литературния мит“ (2017). В текстовете си върху приказния жанр изследователката прилага различни изследователски призми, открояващи както палимпсестните му антропологични и психоаналитични пластове, така и литературноисторическия му потенциал. В научното творчество на Св. Стойчева освен няколко монографии и един авторски сборник влизат още над сто студии, статии и рецензии, публикувани в български и чуждестранни научни издания. Всички те имат принос за съвременното осмисляне на важни и неизследвани полета в българския литературен атлас от Възраждането до днес.

Като лектор в Пекинския университет за чужди езици, Св. Стойчева получава награда за най-добър чуждестранен лектор за 2004. 

Членува в международните академични организации MLA (Modern Language Association) със седалище САЩ и WLA (World Literature Association) със седалище Пекин, Китай.

 

Пенка Ватова

 

 

Книги от Светлана Стойчева

ЗаглавиеЖанровеГодина
Приказките на Николай Райнов – между магиката и декорацияталитературноисторически изследвания1995
Приказката в българската литература през XIX век : Опит върху емпирията на приказкаталитературноисторически изследвания2009
Литературата за деца – промени в завещанотолитературноисторически изследвания2014
Боян Магесника : Изследване на литературния митлитературноисторически изследвания2017