Цветанка Атанасова

Доц. д-р Цветанка Атанасова работи в Института за литература при БАН, секция „Нова и съвременна българска литература“.

Завършила е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (1974). Защитила е дисертация на тема „Кръгът „Мисъл“ и българският символизъм“ (1983).

Научните ѝ интереси са в областта на историята на новата българска литература, модернизма, литературната периодика, философията и естетиката.

 

 

 

 

Основни публикации

 

Книги

1. Кръгът „Мисъл“. – София : УИ „Св. Кл. Охридски“, 1991.

2. Българският модернизъм. – София : РИВА, 2017.

 

Статии и студии след 2000 г.

 1. Към въпроса за границите на българския модернизъм. // Езиците на европейската модерност. Български и словашки прочити. [Сб.] – София: ИЦ „Б. Пенев“, 2000, с. 109–118.
 2. Пространствени визии в „Подир сенките на облаците“. // 120 години Пейо Яворов (1878–1998) : Международна научна конференция, София, 29–31 окт. 1998. – София, 2000, с. 164–171.
 3. Hrdina v próze Čavdara Mutafova a Svetoslava Minkova. // Hrdina v stredoeurópskich a balkanskich literatúrach 19. a 20. storočia. – Bratislava : VEDA, 2004, p. 115–122.
 4. Естетическите възгледи на Боян Пенев в контекста на модернистичната естетика. // Мостове : Сборник в чест на 70-год. на Йордан Василев. – София, 2005, с. 64–70.
 5. „Невероятните“ разкази на Светослав Минков в контекста на модерната литература. // Литературна мисъл, 2005, № 2, с. 92–102.
 6. Прозата на Николай Лилиев. // Литературна мисъл , 2006, № 2, с. 121–129.
 7. Художникът като критик. Подстъпи към идеологията на българския модернизъм. // Критическото наследство на българския модернизъм. Как го четем сега. – София : ИЦ „Б. Пенев“, 2011, с. 7–48.
 8. Мислят ли се като модернисти българските модернисти? // С възрожденски дух и модерен поглед : Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева. – София : ИЦ „Б. Пенев“ – Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, 2012, с. 303–309.
 9. Българският модернизъм: текст и метатекст: синхрония и асинхрония. // Пространствата на словото : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Т. 1. – София : ИЦ „Б. Пенев“, 2012, с. 273–280.
 10. Културната стратегия на кръга „Мисъл“. Европейско и родно. // Модернизъм в българската и македонската литература. Сходства и различия. – София – Скопие: Век – 21 – Прес, 2015, с. 99–110.
 11. Иван Радославов и списание „Хиперион“. // Иван Радославов. 135 години от рождението на критика. Нови изследвания. – Велико Търново: ДАР-РХ, 2015, с. 19–67.
 12. Емануил Попдимитров и списание „Хиперион“. // Литературна мисъл, 2016, № 1, с. 75–95.