сп. Преглед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеПреглед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве

Официално издание. Излазя на 15 и 30 число всеки месец. София, Държавна п-ца. 8о. Год. аб. 5 лв. 800 тир.

Год. I – VI; 1911 – 1916; излезли от печат 132 кн.

Съдържа официален и неофициален отдел. В първия се печатат закони, постановления, правилници и др., във втория – доклади, законопроекти, решения и пр.

Свързани личности