Андрей Ташев

Д-р Андрей Ташев е главен асистент в Института за литература при БАН, секция „Теория на литературата“. Завършва българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2005) и магистърска програма „Литературознание“ в СУ „Св. Климент Охридски“ (2007). През 2011 г. защитава дисертационен труд на тема „Семиотични методи в българската хуманитаристика. Прагматизмът и Иван Саръилиев“ в Института за литература.

Редактор и съставител на над десет научни издания (сборници, монографии, периодични издания). Участва в редица научноизследователски проекти на Института за литература. През лятото на 2010 г. реализира едномесечно работно посещение в Тарту (Естония) и Хелзинки (Финландия). Носител е на наградата на БАН „Иван Евстратиев Гешов“ за 2011 г.

Научните му интереси са в областта на литературната теория, семиотиката и историята на новата българска литература.

 

Основни публикации

 

Книги

Прагматизмът и Иван Саръилиев. Към корените на семиотичното мислене в България. – София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2013, 252 с. ISBN 978-954-322-667-2; 978-954-07-3589-4.

Непознатият Матвей Вълев: отсам и отвъд. – София: Андрей Ташев, 2020, 350 с. ISBN 978-619-91684-0-0

 

Избрани статии и студии

1. Иван Саръилиев и началото на прагматизма и семиотиката в България. // Литературна мисъл, 2009, № 2, с. 145–159.

2. On the Scale of Meaning. // Marginality in/of Literature. Sofia: Boyan Penev Publ. Centre, 2011, pp. 471–483.

3. The Whisper of Thought. // Vision and Cognition. / Взгляд и познание. Sofia: Boyan Penev Publ. Centre, 2011, pp. 340–351.

4. Classical Pragmatism: An Overview. // Sjani (Tbilisi), 2012, № 13, pp. 47–65.

5. Литературно и извънлитературно: точки на пресичане. // Извънлитературното. / L’extralittéraire, състав. Мари Врина-Николов, Иван Младенов и Андрей Ташев, София: Издателски център „Боян Пенев“, издателство „Парадигма“, 2012, с. 39–52.

6. The Two Pragmatisms in the Philosophy of Ivan Sarailiev. // Sign Systems Studies (Tartu), 2013, № 41.4, pp. 433–445.

7. Бразилският завет на Матвей Вълев. // Страница, 2015, № 3 (63), с. 165–171.

8. Триликият Аз във философията на Чарлс Пърс. // Статуите на мисълта. В чест на професор Иван Младенов. / The Statues of Thought. In Honorem Professor Ivan Mladenov, ред. Андрей Ташев, Елка Трайкова, Миряна Янакиева, Пол Кобли и Рая Кунчева, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринoв“, Издателски център „Боян Пенев“, 2016, с. 130–137.

9. Прагматизмът в България. // Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (XX – XXI век), състав. Пламен Антов, Андрей Ташев и Иван Христов, София: Издателски център „Боян Пенев“, 2017, с. 45–54. ISBN 978-619-7372-06-9.

10. Литература в електронен аудиоформат: от радиопиесите до аудиокнигите (в съавторство с Калина Захова). // Електронно списание LiterNet, 29.07.2018, № 7 (224), ISSN 1312-2282. https://liternet.bg/publish11/k_zahova/radiopiesi.htm

11. Елисавета Багряна и Матвей Вълев - едно (не)успешно творческо сътрудничество. // Елисавета Багряна. 125 години от рождението ѝ, състав. Людмила Хр. Малинова, Кристина Йорданова и Маринели Димитрова, София: Парадигма, 2019, с. 227 – 237. ISBN 978-954-326-410-0.