Андриана Спасова

Д-р Андриана Спасова е литературен сътрудник в секция „Литература на Българското възраждане“ в Института за литература при БАН.

Завършва българска филология (бакалавър, 2011) и културология (магистър, 2013) в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2014–2017 г. е редовен докторант в Института за литература и защитава дисертацията на тема „Антични реминисценции в учебникарската книжнина през Българското възраждане“ (2017).

Автор е на научни и критически публикации на български и на английски език в научни и литературни издания. Отличена е с първа награда за критика в Националния студентски литературен конкурс – Шумен (2012), с втора награда в Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ – Стара Загора (2010) и с диплома в първото издание на „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“ (2016–2017).

 

 

Публикации

1. Античните басни и параболи във възрожденската учебникарска книжнина. Петър Берон. // Филологически форум, 2015, № 2, с. 97–108.

2. Античните примери във възрожденските учебници, издавани от жени. // Балкански идентичности: https://balkansbg.eu/bg/content/privileged-voices/524-antichnite-primeri-vav-vazrozhdenskite-uchebnitzi-izdavani-ot-zheni.html

3. „Елин-Пелин“ на Радосвет Коларов: разговор за „книгата равносметка“. // Филологически форум, 2016, № 3, с. 203–205.

4. Рецепция на античността и романтичната историография на XIX век при Тодор Шишков и Гаврил Кръстевич. // Литературна мисъл, 2017, № 1, с. 27–58.

5. The Reception of Homer’s Iliad in the Period of the Bulgarian Revival. // Motus in verbo, 2017, č. 1, s. 14–22: http://www.motus.umb.sk/archiv/11k – ISSN 1339-0392

6. Антични реминисценции в лириката и диалозите на Йордан Хаджиконстантинов-Джинот. // Balkanistic Forum, 2017, № 2, с. 294–303.

7. Анекдотът у Софроний Врачански и Христаки Павлович: антични реминисценции // Слово и памет. [Сб.] – Пловдив: АИ Паисий Хилендарски, 2017, с. 272–284.

8. Учебникарската книжнина през Възраждането – линии на просвещенското. // Култура – памет – идентичност. [Сб.] – Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2018.