Емануил Попдимитров

Емануил Попдимитров; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Емануил Попдимитров Попзахариев
Познат катоЕмануил Попдимитров
Роден
с. Груинци, Сърбия
Починал
гр. София
ИзданияБългарска мисъл, Везни, Демократически преглед, Ек, Звено, Литературен живот, Парнас, Предел, Слънце, Съвременна илюстрация, Съдба, Факел, Хиперион, Хризантеми, Художник, Чернозем, Развигор, Светлоструй, Час, Литературен глас, Пламък, Ведрина

Попдимитров, Емануил (Емануил Попдимитров Попзахариев) (с. Груинци, Босилеградско, Сърбия, 23.10.1885 – София, 23.05.1943). Завършва педагогическо училище в Кюстендил (1904). През 1904–1906 е учител в с. Долни Коритен, Софийска област, и в с. Долна Лисина, Босилеградско. Следва философия в Софийски университет (1906), но поради участие в освиркването на Фердинанд I (3 ян. 1907) е изключен. Следва с държавна стипендия земеделие в Монпелие, Франция (1907). Завършва философия във Фрибург, Швейцария (1912). Учител в Лом и Хасково (1912–1914). Участва в Първата световна война като преводач на Южния фронт и в Главна квартира в Кюстендил. Стои на пацифистки позиции. През 1920 се включва активно в групата „Кларте“ в Кюстендил. Частен доцент (1923–1943) в катедрата по сравнително литературознание в Софийски университет. През 1922–1923 заедно с Г. Константинов е редактор на мимолетното сп. „Ведрина“ (Кюстендил).

За пръв път печата стихове през 1907 в сп. „Художник“. Сътрудничи на сп. „Демократически преглед“, „Художник“, „Съвременна илюстрация“, „Факел“, „Звено“, „Хризантеми“, „Слънце“, „Везни“, „Огнище“, „Парнас“, „Наши дни“, „Хиперион“, „Чернозем“, „Ек“, „Пламък“, „Българска мисъл“, „Съдба“, „Предел“, на в. „Развигор“ „Светлоструй“, „Литературен глас“, „Час“, „Литературен живот“ и др. През 1925–1935 събира и издава в отделни сборници народни песни. Превежда и издава на съвременен български език основни произведения на старобългарската литература (антологията „Глас из дълбините“). Превежда „Крал Хенрих Четвърти“ от У. Шекспир (1908), „Песен за камбаната“ от Фр. Шилер (1930), „Апостолът“от Ш. Петьофи (1946) и др.

Попдимитров твори във всички жанрове – лирика, лироепически поеми, художествена проза, драматургия, литературна теория и критика. Създава произведения за деца – стихове, поемки, приказки, драматични поеми. Автор е на философски студии. Философските му възгледи са формирани под влиянието на А. Шопенхауер, Фр. Ницше, Й. Ремке и главно на А. Бергсон. Чрез рецепцията на модерни за времето философски теории допринася за изграждането на българската философска култура. Пръв в България прави системен анализ на естететическите възгледи на Бергсон. С книгата „Естетиката на Бергсона“ и с редица статии Попдимитров се нарежда сред теоретиците на българския модернизъм. Естетическите му схващания и художествените му изяви вибрират между апология на индивидуализма и символизма и тяхното отрицание („Позив към българския писател“ – „Огнище“, 1919, № 2).

Като поет се формира под въздействието на френски символизъм и немския неоромантизъм. Попдимитров съчетава персоналистичната идея и поетиката на символизма с пантеистичен култ към природата и афинитет към визуалното внушение. При него изобразителното начало е по-силно от музикалното. Това определя специфичното му място сред българските символисти, но и непрестанните лъкатушения на поетиката му между романтично-символистичния и предметно-реалистичния художествен модел. Ранните му стихове (сб. „Юношески стихотворения“) са наивно романтични. Стихосбирката „Сънят на любовта“ и „Песни“ бележат еволюция към импресионистичен символизъм, изпъстрен с реалистични елементи. По-типични за поетиката на символизма са сбирките „Плачущи върби“ и „Вечерни миражи“, но и в тях образите не губят конкретния си план.

След Първата световна война тенденцията към по-ярка предметност се засилва (сб. „Кораби“). Настъпилият след войната обрат в позицията на лирическия субект, отварянето му към световните събития намира израз в поетика, която споява елементи на символизма, експресионизма, футуризма и реализма (поемите „Чернозем“, „Народ“, „Обожествяване“, „Злачни ниви и бойни полета“); влиянието на фолклора става все по-осезаемо и директно. През 30-те г. Попдимитров стига до неореализъм, обогатен както от символизма и авангардизма, така и от българската народна поезия (стихосб. „Есенни пламъци“). В края на 20-те г. Попдимитров застава на подчертано демократични позиции. Пише голямата „хумористична поема“ „В страната на розите“ – остра сатира срещу обществените пороци.

Като лирик Попдимитров се утвърждава преди всичко със 17-те си „Женски портрети“ и с пейзажните си стихотворения. Безспорен майстор на българския стих, Попдимитров предпочита стихотворната форма и в драмите и приказките си. В творчеството си за деца изпъква предимно като лирик. Лирическият натюрел на Попдимитров проличава и в художествената му проза, където импресията преобладава не само като жанр, но и като стилистичен похват. Показателна в това отношение е автобиографичната му проза („Живот и блян“, „Дневникът на самотния“), а в известна степен и романът му „Пред буря“. Попдимитров е сред първите задълбочени изследователи на българското стихосложение.

 

Цветанка Атанасова (текст и библиография)

Книги от Емануил Попдимитров

ЗаглавиеЖанровеГодина
Отговоръ на единъ "критикъ" (б. г.)
Философски предпоставки на символизма (б. г.)
Юношески стихотворения : Т. 1 : 1904-1907стихотворения1911
Маска : Романт. пиесапиеси1912
Смъртта на скулптора1912
Сънят на любовта1912
Дневникът на самотния : 1904-1913 Мисли, импресии, бележки1914 (1926, 1935)
Песни : Трета стихотворна сбиркастихове1914
Плачущи върби : Лир. албум : IV стихосбиркаалбуми, стихове1914
Живот и блян : Разкази и стихо-проза : [Кн. 1] : 1919разкази, стихотворения в проза1919
Вечерни миражи : V стихосбиркастихотворения1920
Пред буряромани1921 (1935)
Свободни стихове : VI стихосбиркастихотворения1921
Знамена : VII стихосбирка стихотворения1922
Идилии1922
Стихове и песнипесни, стихове1922
Естетиката на Бергсона1923
Кораби : [Поезия]поезия1924
Вселена : Десет поемипоеми1924
Дъщерята на Йефтая трагедии1924
Ибсенъ и ибсенизмътъ въ литературата = H. Ibsen et l`ibsenisme dans la litteratureизследвания1924 (Отд. отпечатък на Годишник на Софийски университет. Историко-филологич. факултет. Т. XX, 3.)
Френският символизъм1924
Живот и блян : Разкази и стихо-проза : Кн.- 2 : 1926разкази, стихотворения в проза1926
Воденичарката : Комедия-приказкакомедии, приказки1926 (1933)
Драми на героичните борби1926
Иглики1926
Самодиви : Нар. песни стихове1926 (1934)
Пред дверите на любимата1927 (1943)
Златна жътва : Втора книга стиховестихове1928
Събрани съчинения :Т. [5]: Златни ниви и бойни полета : Поема в 8 песни с пролог и епилогпоеми1929 (Кн. излязла без номерация на тома, но авт. я счита за т. 5 от събраните съчинения)
Златни ниви и бойни полета : Поема въ осемъ пѣсни съ прологъ и епилогъпоеми1929 (1942, 1943, 2013)
Песни за Родната земя : Войната през 1912 г.1929
Смях и присмехгротески, хуморески1930
Събрани съчинения : Т. 1: Лирика : Първи стихове : Юношески стихове, първи опити, Сънят на любовталирика1931 (В кн. означено 4. изд. ; За 1, 2 и 3 изд. вероятно се смятат публикациите на отделните цикли стихове в др. книги)
Росни капки стихове за деца1931 (1938, 1947)
Събрани съчинения Т. 2 : Лирика : Пред дверите на любимата : Песни, Плачещи върби, Вечерни миражи, Кораби, Вселеналирика1932 (В кн. означено 4. изд. ; За 1 изд. се смятат самостоятелните публикации на отделните цикли)
Събрани съчинения : Т. 3: Лирика : Бели съзвездия : Нови песни, Идилии, Балади, Народни песни, Преводилирика1932 (В кн. означено 2. изд. ; За 1 изд. вероятно се смятат публикациите на отделните цикли стихове в др. книги)
Т. 4: Лирика : Преображение : Поема в 7 видениялирика, поеми1932 (Кн. съдържа и: Есенни пламъци ; Нови песни : Ч. 2)
Преображение : Поема в 7 виденияпоеми1932
Събрани съчинения :Т. 6: [Лирика] : Глас из дълбините : В храма на бълг. словолирика1933
Събрани съчинения : Т. 7: Драми : Драматични поеми : Чатертон, Соломея, Фавни, Звездоброец, Прометей, Маска, Смъртта на човека, Йовдраматични поеми1933 (В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1923)
Събрани съчинения : Т. 8: Драми : Воденичарката : Комедия-приказка в 3 ддрами1933 ( В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1926)
Събрани съчинения : Т. 9. Ч. 3: Лирика ; Посвещения ; Нови песни. - 1933-19341934 (В кн. означено 2. изд. - Кн. съдържа и Песни за малките : Иглики, Росни капки ; Смях и присмех : Хумор и гротески)
Събрани съчинения : Т. 10: Самодиви : Нар. песнистихове1934 (В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1926)
Събрани съчинения : Т. 11: Живот и блян : Студент, спомени, албумалбуми, спомени1934 (В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1919)
Събрани съчинения : Т. 12: Пред буря романи1935 ( В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1921)
Добри Войников1936
Събрани съчинения : Т. 14-15. ч. 1: Философски студии : Мистицизъм в индийската философия ; Свобода на волята според Шопенхауера : Философия на интуицията - Бергсон ; Неовитализъм ; Механични моменти в процеса на еволюцията ; Двете направления във философиятастудии1937 (В кн. означено 2. изд. ; За 1. изд. се смятат вероятно публикациите в списания)
Цар Константин Асен Тих 1937 (1942)
Цар Самуил : Драмат. хроника хроники1937
Философски студиистудии1937
Събрани съчинения :Т. 14-15. ч. 2 : Философски студии : Естетиката на Бергсонастудии1938 ( В кн. означено 2. изд. ; 1. изд. излязло самостоятелно, 1923)
Кочо Чистеменски1938 (1943)
Цар Януари : Приказки за децаприказки1938
В страната на розите : Хуморист. поемапоеми1939 (1943)
Ботев като поет1941
Изследвания върху строежа на стиха с оглед към българската поезия = Recherches sur les principes de la versification 1942 (1943 (Отд. отпечатък на Годишник на Софийски университет. Историко-филолог. факултет. Т. XXXVIII, 12.)
Глас из дълбините : В храма на бълг. слово 1943 (2. изд. (1 изд. излиза като т. VI от Събрани съчинения )
Купол : Избрани стихотворениястихотворения1943 (2014)
Избрани произведения / Отбор и ред. Георги Веселинов, Васил Александров.поеми, стихове1954
Песни за малките 1959
Избрани произведения / Подбор и ред. Владимир Василев ; С предг. от Богомил Нонев1962
Стихотворения : Поеми / Под ред. на Тихомир Тиховпоеми, стихотворения1978
Слънчова сестра стихотворения1988
Стихотворения / Димитър Бояджиев ; Предг., състав., прил. Иван Сестримскистихотворения1995
Десетте пръста : [Приказка в стихове]приказки, стихове1999
Сънят на любовта / Състав., предг. Николай Чернокожев2000
Сънят на любовта : Лирика / Под ред. на Светла Ем. Попдимитрова, Иван Гранитски лирика2000 (2003)
Приказки за съдбата : Оригинални и авторизирани2005
На дива роза пъпки нежни : Любовна лирика / Състав. Йордан Янчев ; Предг. Пламен Тотев2005
С Константином Бальмонтом : неизданная книга о русском поэте 2005 (2010)
Попей ми, вретенце!приказки2006

Книги за Емануил Попдимитров

АвторЗаглавиеГодина
Константинов, Георги ГоговЕмануил Попдимитров1922
Сб. Емануил П. Димитров : Юбилеен сборник по случай 25 годишна литературна дейност 1906-19311931
Сб. Тридесет години литературна дейност на писателя Емануил п. Димитров 1906 - 1936 1936
Дудевски, Христо ЛалевЕмануил Попдимитров : Лит.-крит. очерк. 1969
Сб. Емануил Попдимитров, Гьончо Белев и Николай Хрелков в спомените на съвременниците си1971
Кузмова-Зографова, Катя ЦветановаИнтелектуалецът Емануил Попдимитров2001
Tiemann, GabiDas Werk Emanuil Popdimitrovs im Rahmen des Fin de siecle2004
Сб. Емануил Попдимитров-критически прочити : Сборник по случай 120 години от рождението на твореца2007
Попдимитрова, СветлаПоетът и художниците : Емануил Попдимитров за изкуството и художниците / Съавт. Светла Попдимитрова ; Ред. Константин Еленков2007
Георгиев, ПанталейПоетът от Краище Емануил Попдимитров : Статии и изследвания2008
Георгиева, ЦветанкаЕмануил Попдимитров : поезия и философия2010

Статии за Емануил Попдимитров

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Радославов, Иван„Сънят на любовта“ : Стихотворения. [Рецензия]Наш живот1912№9/10
Радославов, Иван„Песните“ на Емануил Попдимитров : [Рецензия]Воля1914№455/456
Гълъбов, Константин„Вечерни миражи“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Обществена обнова1920№1
Милев, Гео„Стихове и песни“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Везни1921№9
Коцев, Д.„Стихове и песни“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Огнище1922№1
Пундев, В.Емануил Попдимитров : [Статия]. Демократически преглед1922№7
Стоянов, Людмил „Вечерни миражи“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Везни1922№4
Стоянов, ЛюдмилПоет на мистични настроения : [Статия]Хиперион1922№3
Господинов, ПетърЕмануил Попдимитров : [Литературен силует]Модерно изкуство1923№6
Господинов, Петър„Вселена : 10 поеми“. [Рецензия].Обществена мисъл1924№9/10
Гълъбов, Константин„Вселена“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Хиперион1924№8
Русалиев, Вл. „Дъщерята на Йефтая“ трагедия : [Лит. бел.]Угар1924№1
Гълъбов, Константин„Дъщерята на Йефтая“ : [Критика]Развигор24.01.1924№168
Хисаров, Вл. „Вселена“ от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Листопад1925№3/4
Хисаров, Вл. „Дъщерята на Йефтая“ : [Рецензия]Вестник на жената1925№183
Гороцветов, Вл.Емануил Попдимитров : [Статия].Нов свят1926№2
Юруков, ДобриЛюбовната лирика на Емануил Попдимитров : [Статия]Факля : Лит. сборник1927
Радославов, Иван„Пред дверите на любимата : антология“. [Рецензия]Хиперион1928№1/2
Шишманов, ДимитърЕмануил Попдимитров : [Статия].Слово12.12.1928№1952
Константинов, Георги„Златни ниви и бойни полета“ поема от Ем. ПопдимитровЗлаторог1929№8/9
Попвасилев, Стефан„Златни ниви и бойни полета“ поема от Ем. ПопдимитровРодна реч1929№2 и №3
Шишманов, ДимитърЕмануил Попдимитров : Песни за родната земяСлово19.07.1929№2129
Русев, Р.Един нов български епос : [Рецензия]Литературен глас30.11.1929№51
Йоцов, БорисПесен на жетвата : [Рецензия]Отец Паисий1930№7
Константинов, ГеоргиЕмануил Попдимитров : [Статия].Съвременник1931№28
Телчаров, П.„Смях и присмех“ : [Рецензия].Знаме13.01.1931№8
Бръзицов, ХристоЕдин час при Емануил ПопдимитровЛитературен глас21.02.1931№103
Динеков, Петър„Смях и присмех“ : [Рецензия]. Литературен глас21.02.1931№103
Шишманов, ДимитърЕмануил ПопдимитровСлово02.04.1931№2636
Люлински, ИванЕмануил Попдимитров : [Статия].Знаме04.04.1931№75
Люлински, Иван„Златни ниви и бойни полета“ [Рецензия]Знаме13.06.1931№130
Петров, ПанайотЛириката на Емануил ПопдимитровУчилищен преглед1932№7
Бадев, ЙорданСкици на живите : Емануил ПопдимитровЗора1932№3785
Попвасилев, СтефанГлас из дълбинитеРодна реч1933№5
Узунов, В. Ето поет. Емануил Попдимитров : [Статия]Летопис1933№24
Люлински, ИванЕмануил Попдимитров : Човекът и поетът.Нови хоризонти1933№3/4
Дончев, Н. „Есенни пламъци“ стихотворения : [Рецензия]Литературен час1935№10
Коралов, Емил„Есенни пламъци“ стихотворения : [Рецензия]Л.И.К.1935№13
Юруков, Д.Лириката на Емануил ПопдимитровСветлоструй1936№5
Атанасов, Н. Поет на родното и общочовешкотоОбзор1936№59
Стойков, Ст. Поетическото дело на Емануил ПопдимитровБългарска мисъл1936№10
Атанасов, Н. „Есенни пламъци“ стихосбирка : [Рецензия]Литературен свят1936№7
Станчев, Ст.Българското опако в сатиричната поема на Емануил ПопдимитровСветлоструй1939№5
Нурижан, ЖоржЕмануил ПопдимитровСветоглас1939№8
Коен, ЛеоЕмануил Попдимитров : [За поемата „Евреи“] Евреинът в българската литература1939
Осинин, Димитър„В страната на розите“: хумористична поема от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Просвета1939№2
Радевски, Христо„В страната на розите“ : хумористична поема.[Рецензия]Изкуство и критика1939№10
Узунов, В. „В страната на розите“ : хумористична поема. [Рецензия]Мир1939№11769
Динеков, Петър„В страната на розите“: хумористична поема от Емануил Попдимитров : [Статия]Българска мисъл1940№2
Коен, Лео„В страната на розите“: хумористична поема от Емануил Попдимитров : [Лит. критика]Бургаски фар1940№5461
Йорданов, Петър„В страната на розите“: хумористична поема от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Златорог1940№1
Бадев, ЙорданКартина на обществена порочност. „В страната на розите“: хумористична поема от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Зора1940№6214
Кинкел, Мара„В страната на розите“ : [Критика].Литературен глас07.02.1940№461
Георгиева, Ана„В страната на розите“: хумористична поема от Емануил Попдимитров : [Рецензия]Вчера и днес21.02.1940№99
Константинов, ГеоргиЕмануил ПопдимитровЛитературни новини1943№14/15
Томов, ЕвтимСърдечният поетДъга1943№537
Кръстев, ИванДругият Емануил Попдимитров : [Статия]Зора1943№7211
Динеков, ПетърЕмануил Попдимитров Българска мисъл1943№5/6
Лаурентиис, Луиджи деПоезията на Емануил ПопдимитровБългарска мисъл1943№2
Бадев, ЙорданЕмануил ПопдимитровЗора1943№7169
Васев, Сл. Наука за стиха. Един забележителен труд на проф. Емануил Попдимитров : [Рецензия]Заря1943№6473
Томов, ЕвтимХудожникът Емануил Попдимитров : [Рецензия]Заря1943№6542
Андреев, Н. Емануил Попдимитров като поет на войната : [Статия]България01.07.1943№77
Бабев, ДимитърТворчеството на Емануил Попдимитров : [Статия]Утро22.10.1943№10261
Кюлявков, КрумОще едно знаме [Статия]Литературен фронт1945№31
Добрев, ДимитърСелото и земята в поезията на Емануил Попдимитров : [Статия]Земеделско знаме1946№210
Попвасилев, СтефанНежният език на Емануил Попдимитров : [Статия]Балкански преглед1947№9/10
Николов, МалчоЕмануил Попдимитров : [Очерк]Изгрев1947№842
Кюлявков, КрумЕдин голям поет : [Статия]Изкуство и политика1947
Минков, ЦветанЕмануил Попдимитров : [Статия].Отечествен фронт1953№ 2716
Цонев, ЙорданЕмануил Попдимитров : [Статия].Народна младеж17.05.1953№126
Константинов, ГеоргиЕмануил Попдимитров : [Статия].Литературен фронт21.05.1953№21
Дудевски, ХристоЗа реализма в литературното наследство на Емануил Попдимитров : [Статия]Известия на Института за литература1957№5
Тодоров, Ангел. Емануил Попдимитров : [Статия].Отечествен фронт23.05.1958№4273
Ликова, РозалияЕмануил Попдимитров : [Статия].Литературна мисъл1961№6
Дончев, НиколайСпомени за Емануил Попдимитров.Литературна мисъл1965№6
Бошнаков, Д. Литературното наследство на Емануил ПопдимитровБиблиотекар1972№10
Коларов, Ст.Пориви на любовта и вярата : [Статия]Пулс24.10.1972№22
Нейчева, ДонкаРанната лирика на Емануил Попдимитров : [Статия]Родна реч1976№2
Анчев, ПанкоВ търсене на спасителните бреговеПламък1977№11
Янчев, ТодорВ борба с духовната самотаЛитературен фронт17.11.1977№43
Калинова, ТеодораЕмануил Попдимитров – от символизъм към социална лирикаПроблеми на новата българска литература : Сб. в чест на 80-год. на акад. Георги Цанев1978
Хаджикосев, Симеон„Дето достига твоят псалом…“Струма1985№1
Йорданов, Александър„Аз ида с народа…“ Отечество1985№20
Авджиев, ЖельоЕмануил Попдимитров : Между романтичния сън, природата и социалната вяраБългарската литература след Освобождението : Студии и очерци1985Ч. 2.
Ковачева, НадеждаПоетичното наследство на Емануил Попдимитров за деца и юношиПредучилищно възпитание1985№5
Давидов, НешоБогата творческа личностПламък1985№11
Григоров, КрумНашият МануилСептември1985№12
Танев, Димитър.„… Като плуг дълбоко да зарина“Септември1985№12
Авджиев, ЖельоЕмануил ПопдимитровЛитературна мисъл1985№8
Танев, ДимитърМежду тихата лирика и революциятаПоглед04.11.1985№44
Младенов, Иван. „Декоративният символизъм“ на Емануил ПопдимитровЕзик и литература1986№2
Първанова, Анастасия„Вървях по пътеки безименни“Родна реч1986№1
Дудевски, Христо„Русия“ на Емануил Попдимитров и „Дванайсетте“ от Александър БлокЕзик и литература1986№4
Атанасова, ЦветанкаПейзажната лирика на Емануил ПопдимитровЛитературна мисъл1986№9
Ликова, РозалияПоет на баладично-приказни романтични формиПортрети на български символисти1987
Нанчев, ЙорданЗа живота и поетичното творчество на Емануил Попдимитров в ХасковоЕзик и литература1989№1
Авджиев, Жельо„В страната на розите“Струма1990№1
Тотев, Пламен"Кървава песен" [на Пенчо Славейков], "Чеда на Балкана" [на Кирил Христов] и "Златни ниви и бойни полета" [на Емануил Попдимитров] като блянове по епопеяЕзик и литература1992№ 3
Илиев, СтоянМадоните на Емануил ПопдимитровЛитературен форум11.1992прил. на в. "Лит. форум", N47.
Бенбасат, АлбертМежду лилията и чернозема : 50 г. от смъртта на Емануил ПопдимитровВек 2109.06.1993№23
Попдимитрова, ЛилияПоет, учен, демократ и патриотДемокрация03.07.1993№152
Петров, МетодИнтелектуалецът Емануил ПопдимитровДемокрация03.12.1993№283
Коларов, СтефанПоетът, който превърна Груйнската река в символ на родолюбието и красотата : Емануил Попдимитров - певец на Западните покрайниниМакедония13.12.1994№49-50
Лебедова, РумянаЕдно превъплъщение на Бай Ганьо : Наблюдения върху поемата на Емануил Попдимитров "В страната на розите"Проглас1995№3
Цоцова-Додова, Мария"Лаура" на Емануил Попдимитров и мотивът за жената и любовта в поезията на българските символистиБългарски език и литература1995№6
Атанасова, ЦветанкаРодолюбецът от Западните покрайнини : Поетът Емануил ПопдимитровВек 2129.11.1996№29
Кузмова-Зографова, КатяПоетът интелектуалец : 115 г. от рождението на Емануил ПопдимитровБългарски писател22.11.2000№33
Минчева, ГалинаЕмануил Попдимитров наричал добротата висш белег за превъзходствоСега02.12.2000№283
Ефтимов, ЙорданНа хаджилък в БосилеградЛитературен вестник21.05.2003№18
Йорданова, ЮлияРаждането на бащата : Размишление върху [драмата] "Дъщерята на Йефтая" от Емануил ПопдимитровЛитературна мисъл2004№2
Цацов, Димитър"Преображение" и дефицитите на културната ни паметФилософски алтернативи2004№4-5
Николов, ИванЕмануил Попдимитров и Западните покрайниниНовият Пулс26.01.2004№2
Тодорова, ЗденкаНепознатата правозащитна дейност на поета : 120 г. от рождението на Емануил ПопдимитровДетонация2005№11
Зографова, КатяЕмануил Попдимитров и Владимир Димитров-Майстора : История на едно удивително приятелство [между поета и художника]Знаци2005№4
Кузмова-Зографова, Катя.Многоженство с музитеДетонация2005№12
Тотев, ПламенПоет на любовта : 120 г. от рождението на Емануил ПопдимитровСловото днес03.11.2005№34
Неделчев, МихаилСамосъзнание на модернизма в лириката на Емануил Попдимитров : По повод 120-год. от рождението на поетаКултура25.11.2005№41
Георгиева, Цветанка"Книга на Йова" и две творби на българския модернизъм Любословие2006№7
Попдимитрова, Светла За детската литература на Емануил ПопдимитровПредучилищно възпитание2006№1
Дакова, БисераПоетът Емануил ПопдимитровБългарски език и литература2006№3
Димитров, Емил"Паметник": разговор и състезание между поетите.Философски алтернативи2007№6
Борисова, БилянаПоетът философ [Емануил Попдимитров]: философски основания на поетическия опитЕзик и литература2007№1-2
Тодорова, ЗденкаНепознатият Емануил Попдимитров - или как поетът стана революционерБългарска армия17.07.2009№44
Георгиева, ЦветанкаЕмануил Попдимитров - Елисавета Багряна в "Есенни пламъци".Български език и литература2011№3
Попдимитрова, Светла Духовната дружба на Балмонт и ПопдимитровСловото днес13.01.2011№1
Георгиева, ЦветанкаПоемата "Златни ниви и бойни полета" на Ем. Попдимитров - документ и притча за Балканската войнаЕзиков свят = Orbis Linguarum2012№2
Тодорова, ЗденкаЕмануил Попдимитров - "Златни ниви и бойни полета", поема за незабравимия подвиг на българите от Западните покрайнини в Балканската войнаВоенноисторически сборник = Military historical collection2013№4
Попдимитрова, Светла Те идат и злобна ги мята стихия... : дъщерята на поета Емануил Попдимитров д-р Светла Попдимитрова за участието на баща й в мисията по спасяването на българските евреиДума09.03.2013№57
Гребенаров, АлександърЕмануил Попдимитров - учредител на Научния институт "Западни покрайнини".Македонски преглед = Macedonian review2015№4
Цочева, НадеждаЕстетически измерения на трагичното - между изкуството на албума ("Плачущи върби" на Ем. Попдимитров) и епистоларното ("Литературно-художествени писма от Германия" на Г. Милев).Библиотека2015№2
Еленков, КонстантинПоет, художник и учен : 130 г. от рождението на Емануил ПопдимитровДума24.10.2015№245
Цанов, СтрашимирСмъртта на цар Самуил у Емануил Попдимитров - контексти на смисъла.Любословие2016№16
Атанасова, ЦветанкаЕмануил Попдимитров и списание "Хиперион"Литературна мисъл2016№1
Неделчев, МихаилМагията на пейзажите и легендите от Краище : "Светла" - една забравена идилия на Емануил ПопдимитровБиблиотека2016№3
Казанджиева, ТаняПриказките на поетите - Асен Разцветников, Йордан Стубел, Емануил ПопдимитровБиблиотека2016№1
Чернокожева, РосицаИнвенциите на класически приказни мотиви в две поеми за деца на Емануил Попдимитров : психоаналитични акцентиБиблиотека2016№3
Георгиева, Цвета"Пчела-кошер-мед" - общ мотив за Емануил Попдимитров и Анри БергсонБиблиотека2016№3
Цацов, ДимитърЕмануил Попдимитров - и философия, и изкуство!Философски алтернативи 2017№6
Караиванова, СтефкаПриродата и нейните визуализации като хармонично обект-субектно тъждество в лириката на Емануил Попдимитров : по мотиви от стихотворенията "Пролет", "Есен" - "Вятърът тъжно люлее тревите" и "Лято"Български език и литература2017№5
Тодорова, ЗденкаЕмануил Попдимитров - потомък на виден род от Западните покрайнини.Родознание = Genealogia2018№1-2