Жанрове: Доклади

Автори

Произведения

 • Доклад за постановленията на ЦК на ВКП (б) за списанията „Звезда” и „Ленинград” и за някои проблеми на нашата литература. Б. г.;

  Пантелей Зарев
 • Доклад за кандидатурата на С. Чилингиров за частен доцент (хоноруван) при катедрата по българска и словенски литератури

  Александър Стоянов Теодоров-Балан 1923 г.
 • Елин Пелин - най-яркият и най-талантливият представител на критическия реализъм в българската литература : Докл., изнесен на юбил. тържество в Нар. театър на 16.04.1949 г. по случай 70 г. от рождението на писателя Е. Пелин

  Георги Славов Караславов 1949 г.
 • Вестител на идващата правда : Докл., изнесен от Орлин Василев на публичното тържествено събрание по случай 50 год. от смъртта на А. П. Чехов

  Орлин Василев 1954 г.
 • За постиженията и перспективите на социалистическата култура и изкуство в Народна република България : Доклад на председателя на К-та по културата и изкуството, изнесен пред I-ия конгрес на бълг. култура

  Павел Христов Матев 1967 г.
 • Проблемите на живота-проблеми на литературата : Докл., изнесен пред II нац. конф. на Съюза на бълг. писатели /

  Георги Георгиев Джагаров 1970 г.
 • За нов подем на културния фронт : Доклад [изнесен пред] 5-ти пленум на К-та за изкуство и култура

  Павел Христов Матев 1970 г.
 • Българската художествена култура в изграждането на развитото социалистическо общество : Отчетен докл. на КИК, [изнесен от] Павел Матев пред II конгр. на бълг. култура, състоял се на 14, 15 и 16.XII. 1972 г.

  Павел Христов Матев 1973 г.
 • Българската художествена култура в изграждането на развитото социалистическо общество : Отчетен докл. на К-та за изкуство и култура

  Павел Христов Матев 1973 г.
 • При огъня на славата : [Докл., слова, интервюта]

  Павел Христов Матев 1978 г.
 • Време за герои : Докл., изнесен от председателя на СБП пред IV конгр. на СБП

  Любомир Спиридонов Левчев 1980 г.
 • A time for heroes : Report delivered by the chairman of the Union of bulg. writers to the IV congr, of the Union. Sofia, Oct. 1–2, 1980

  Любомир Спиридонов Левчев 1981 г.
 • Tiempo para heroes : Informe, presentado por el presidente de la UEB ante el IV congr. de la Union de escritores bulg. 1–2 de oct. 1980

  Любомир Спиридонов Левчев 1981 г.
 • Une epoque de heros : Rapport presente par le presidant de l'Union des ecrivains bulg. devant le IV-eme congr. de l'Union. Sofia, 1–2 oct. 1980

  Любомир Спиридонов Левчев 1981 г.
 • Zeit fur Helden : Bericht des Vorsitzenden des bulg. Schrift-stellerverbandes an den IV Kongr. der bulg. Schrifteller 1.–2. Okt. 1980

  Любомир Спиридонов Левчев 1981 г.
 • Время героев : Докл. на IV съезде СБП, 1–2 окт. 1980 г.

  Любомир Спиридонов Левчев 1981 г.
 • Литература на историческия оптимизъм : Докл. пред V конгр. на СБП, 17, 18 дек. 1984 г.

  Любомир Спиридонов Левчев 1985 г.
 • Literatura del optimismo historico : Inf. presentado ante el V congr. de la Union de escritores bulg., 17–18 de dic. de 1984

  Любомир Спиридонов Левчев 1985 г.
 • Literature of historical optimism : Report before the V-th congr. of the Bulg. Writers Union, Dec. 17 and 18, 1984

  Любомир Спиридонов Левчев 1985 г.
 • Litterature de l'optimisme historique : Presente au V-e congr. de l'Union des ecrivains bulg., 17–18 dec. 1984

  Любомир Спиридонов Левчев 1985 г.
 • Литература исторического оптимизма : Докл. на V-ом съезде СБП, 17–18 дек. 1984

  Любомир Спиридонов Левчев 1985 г.
 • Les disciples de Cyrille et de Methode en Bulgarie : Rapp. presente au IIe Congr. intern. des bulgarisants, Sofia, mai 1986 / Trad. du bulg. [на фр. ез.] Mariana Pentcheva

  Петър Николов Динеков 1986 г.
 • The disciples of Cyril and Methodius in Bulgaria : Rep. at the II intern. congr. on Bulg. studies Sofia, May 1986 / Transl. from the Bulg. [на англ. ез.] by R. Delcheva

  Петър Николов Динеков 1986 г.
 • Die Schuler Kyrills und Methods in Bulgarien : Ref. auf dem II Intern. Bulgaristenkongr., Sofia, Mai 1986 / Ubers. aus dem Bulg. [на нем. ез.] Jutta Dimmitriewa

  Петър Николов Динеков 1986 г.
 • Ученики Кирилла и Мефодия в Болгарии : Докл. на II Междунар. конгр. по болгаристике, София, май 1986 г. / Пер. с болг. Лидии Христовой

  Петър Николов Динеков 1986 г.
 • Los discipulos de Cirilo y Metodio en Bulgaria : Inf. ante el II Congr. intern. de bulgaristica, Sofia, mayo 1986 / Trad. del bulg. [на исп. ез.] Grozdanka Alvarado

  Петър Николов Динеков 1986 г.