Иван Богданов

Богданов, Иван Генчев (Велико Търново, 3.05.1910 – София, 6. 08. 1992). Завършва гимназия в родния си град (1929) и право в Софийския университет (1936). Работи като юрист, сто­пановед и адвокат. Баща е на известния учен в областта на старогръцката литература и култура и един от създателите на Нов български университет Богдан Богданов. През 1946 издава политическата си книга „Между примирието и мира“ – беседа с фиктивен опонент комунист, която става причина да бъде маргинализиран до 1960. От 1947 му е забранено да публикува. Работи като адвокат, за да изхранва семейството си, но продължава и литературната си дейност.

Първите му публикации в периодиката датират от 1933. Съ­­труд­ничи със статии, изсле­двания, рецензии, полемики във в. „Време“, „Вестник на жената“, „Листо­пад“, „Мир“, „Слово“, „Литературни новини“, „Изгрев“, „Днес“, „Народна култура“, „Литературен фронт“, „Отечествен фронт“, „Пулс“ и в сп. „Българска мисъл“, „Светло­струй“, „Златорог“, „Славя­ни“, „Литературна мисъл“, „Език и литература“, „Оте­чество“, „Сеп­тем­ври“, „Пла­мък“, „Про­­стори“, „София“, „Картинна га­ле­рия“ и др. Работи в различни напра­вления на хумани­тарното знание – литературна история, изворо­знание, библи­о­гра­фия, литературна перио­ди­ка, книгознание, културо­логия, история. Автор е на над 70 книги. Повечето от тях са фун­да­ментални изво­ро­ведски, справочни и литературноисторически трудове: „Българската книга през веко­ве­те“, „Тринадесет века българска литера­тура“, „Българска литературна пери­одика“, „Реч­ник на българските псев­доними“, „Енциклопе­дичен речник на литературните термини“ и др. Те са особено ценни с огромния си фактологичен мате­риал и множеството докумен­тал­ни свидетелства за литературния живот през вековете. Всяка от книгите е сна­­б­дена с обширен и пре­цизен спра­во­чен апарат: бележ­ки, коментари, прило­же­ния, ре­гистри, репер­тоари, библи­ография, имен­­ни пока­залци, които пре­връ­щат из­да­нията в литературни енци­кло­педии и безценни изследователски наръчници. Бог­данов пише очерци за редица български пи­са­тели, ре­дактира и издава съчи­ненията на Стоян Михай­ловски, Божан Ангелов, Илия Блъ­­­­­с­­ков, Чудомир. В мемо­арните си книги „Спът­ници на първен­ците“, „За­бра­­вени реа­ли­сти“, „И те са хора“ и „Неизбледняващи спомени“, изпълнени с ав­тен­­тични спо­мени за културния възход между двете све­­­товни войни, възкресява забра­вени и отбягвани имена: Илия Ива­­нов – Че­рен, Ненчо Илиев – Сириус, Димитър Бабев, Петко Росен, Йордан Сливо­полски; пише и за учени филолози като Александър Балабанов, Любомир Миле­тич, Стефан Мла­де­нов и др. Публикува поредица от очерци и романи­зирани биогра­фии на вла­де­тели, духовни водачи и твор­ци от национален и световен мащаб: хан Крум­, Климент Охрид­ски, Симе­он Велики, Патриарх Евтимий, Никола Пиколо, Боян Маге­с­ник, Василий Врач, Лео­нар­до да Винчи, Александър Македонски, Авицена. В тези книги конкретните био­графии са представени в контекста на общест­ве­но-културния и по­литико-икономическия живот през съответните епохи. Повествователният им стил се отли­чава с ясна логи­ка и изис­кана простота.

Иван Богданов уча­ст­­­­ва актив­но и с остра категоричност в редица литературни поле­мики и ди­ску­сии, като присъствието му се отличава с не­зависимост на възгледите и много­странна еру­диция. В тру­­да си „Веда Сло­ве­на и нашето време“ пра­ви опит да промени изследователския подход към този уни­кален епос. Застъпва въз­­гледа, че изследователската дей­но­ст трябва да се ориен­тира към съдър­жа­ни­е­то на тексто­ве­те, а не изклю­чи­телно към техния гене­зис и проблема за ми­сти­­­фи­ка­цията. Според ав­то­ра „Ве­да Сло­вена“ съ­дъ­ржа есте­тически и духовни цен­ности и идеи, които раз­ши­­­­ряват пред­ставите за ми­рогледа, митологията, ритуа­л­ните прак­тики и бита на тра­ко­сла­вянския на­род­но­стен суб­страт на Балканите и той пред­­лага епосът да бъде твор­­­­чески пре­създаден и да се вклю­­­­чи в славянския кул­турен комплекс, по­добно на авто­ри­­зи­раните фински епоси „Калевала“ и „Калеви­по­ет“. После­д­ните две книги на Богданов излизат по­смърт­но: „Синовете на вдови­цата. Ма­сонст­во и масони“ и „Енци­кло­пе­ди­чен речник на литературните терми­ни“. Мащабното му творческо де­ло е съгра­дено с лю­­бов и отговор­ност към наци­оналната словесна култура. Един от основателите на Съюза на свободните писатели през 1990.

 

Цвета Трифонова (текст и библиография)

Аудиоархив


Иван Генчев Богданов (10.06.1990 г.)

Говори за предпоставките за успех в своята „недобре платена“ дейност на литературен историк и критик: устойчив характер, отлична професионална подготовка, добро познаване на възможностите на онези, които оценяваш, и усещане за непреходните ценности и за посоката на културното развитие. Отбелязва, че зрялата му творческа възраст съвпада с времето на ограничения, забрани и страхове, и споделя, че се е чувствал „разпънат на кръст“ между заплахата от безработица и страха от политически ангажимент, който може да спре пътя му към бъдещето.

Файл: Богданов за българския литературен живот.mp3 (6,36 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Иван Богданов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Преглед на литературната проблематика около "Поема на злото" от Ст. Михайловски1939
Илия Р. Блъсков 1839-1913 : Нар. просветител и писател литературноисторически очерци1940
Няколко думи върху добиването на лични сведения за нуждите на литературното изследване : Първи принос към изворознанието1940
Между примирието и мира : Беседи с един приятелбеседи1946
Стоян Михайловски : Кратка биогр.1947
Стоян Михайловски : Поет, трибун и мислител Културно-исторически анализ с приложение на системна библиографистудии1947
Студии върху новата българска литература : В 2 тома : Т. 2: Стоян Михайловски 1856-1927 : Поет, трибун и мислител : Култ.-ист. анализ с прил. на системна библиогр1947 (Т. 1 не е издаден)
Спътници на първенците : Очерци за лит. живот през първите години на векаочерци1960
Чудомир : Лит.-крит. очерклитературнокритически очерци1961
Речник на българските псевдоними : Писатели, науч. работници, прев., карикатуристи, публицисти и журналисти1961 (1978, 1989)
Българската комедия : Развой и съвременно състояние1962
Клади край Босфора1962
Жанровото многообразие на литературата : Науч.-попул. студиястудии1962
Безсмъртни предтечи Кирил и Методий : 1100 г. от разпространението на славянската писменост 1963
От наблюдение към творчество : Въпроси на лит. творчество1963
Сияние пред залез : [Бълг. култура през времето на Иван Александър]1963
Елин Пелин художник на българското село 1964
Живият въглен на словото : Десетвековна борба за родна книга1965
Узунджово исторически очерци1965
И те са хора : Трагикомични истории с бълг. писатели1965 (1978)
Dostlara basbasa / Cev. [от бълг.] Ahmet Timisef1965
Българската литература в дати и характеристики : 817-1965 : [Справочник]1966
Климент Охридски : Ист. очерк с науч. комент.исторически очерци1966 (1967)
Литературни студии : Проблеми и профилистудии1966
Светлините на Атонисторически очерци1966
Хайдути исторически очерци1967
Критика и антикритика : Лит. въпроси : [Сб. от студии и статии]статии, студии1967
Велико Тырново / [Прев. от бълг. Юрий Жанов]исторически очерци1967
Veliko Tirnovo / Trad. Petre Yartsev.исторически очерци1967
Veliko Tarnovo / Ubers. [от бълг.] Gerda Minkovaисторически очерци1967
Veliko Turnovo / Transl. [от бълг.] by E. Mladenovaисторически очерци1967
Василий Врач : Романизуван живот 1968 (1988)
Велико Търново : Градът - чудоисторически очерци1968
Въстаници исторически очерци1969
Кратка история на българската литература : В 2 ч.: Ч. 1: Стара българска литература ; Литература на Възраждането1969
Кратка история на българската литература : В 2 ч. : Ч. 2: Нова българска литература1970
Патриарх Евтимий : Книга за него и неговото времеисторически очерци1970
Български твърдини : Книжовни огнища, крепости, манастири в София и Софийскоисторически очерци1972
Д-р Никола Пиколобиографии1972
Българска литературна периодика : приносът на периодичния печат в развитието на българската литература 1878-1944 : [анотиран библиографски указател]1972 (1995, 2016)
Авиценаисторически очерци1974 (1977)
Симеон Велики : Епоха и личност1974
Хан Аспарух : Кн. за неговите прадеди и неговото време 1975 (1981)
По българската земя пътеписи1976
Прабългари : Произход, етн. своеобразие, истор. път исторически очерци1976
Трявна пътеводители1977
Трявна през Възраждането : Ист. принос1977
Българската книга през вековетеизследвания1978
Епопея от подвизи и слава : Истор. очерк за Освободителната война [1877-1878 г.] 1978
Другото лице на Леонардо да Винчиисторически очерци1979
Безсмъртни слова : Комент. лит. паметници1980
Хан Крум : Романизуван живот 1980
Неизбледняващи спомени : Срещи и разговори с бълг. писатели и учени1981
Именник на българските ханове / Крит. изд. с коментар и обясн. бел. от Иван Богданов1981
Тринадесет века българска литература : Събития, авт., произведения, библиогр., синхронен репетоар 681-1981 : В 2 ч. : Ч. 1: Стара българска литература ; Литература на Възраждането 681-1878.1983 (1999 (фототип. изд.))
Тринадесет века българска литература : Събития, авт., произведения, библиогр., синхронен репертоар 681-1981 : В 2 ч. : Ч. 2: Нова българска литература 1879-19811983 (2000 (фототип. изд))
Залог за историческо безсмъртие : Единение вековно между земя, народ, държава и култураочерци1985
Същност и значение на литературната критика : Беседи с един млад приятелбеседи1985
Гробът на патриарх Евтимий национална светиня изследвания1987
Кирил и Методий : Романизован животопис 1987
Александър Македонски : [Романизувана биогр.] биографии1988
Боян Магесник : Романизован животопис1989
Веда Словена и нашето времеизследвания1991
Енциклопедичен речник на литературните термини1993
Словото : Утеха и тревога : Студии, образи, полемикастудии, полемики1993
Синовете на вдовицата : Масонство и масони 1994
Между примирието и мира / Състав., ред. Надежда Александрова ; [Предг. Богдан Богданов]2004
Стоян Михайловски - поет, трибун и мислител : културно-исторически анализ с приложение на системна библиография / Науч. ред., подб. на арх. материали и бел., [предг.] Надежда Александрова.2010
Архивология / Състав. Стефка Петкова, Иван Звънчаров ; Науч. ред. Стефка Петкова2014
Българска литературна периодика : приносът на периодичния печат в развитието на българската литература 1878-1944 2016
За критическия дух : критика и публицистика 1945-1946 / [Предг., състав. Пламен Дойнов, Михаил Неделчев]публицистика2017