Кръстьо Кръстев

Кръстев, Кръстьо Котев (Пирот, Сърбия, 31.05.1866 – София, 5.04.1919). Учи в Пирот (до 1878) и София. Завършва класическата гимназия в София (1885) и философия в Лайпциг (1888) с докторат на тема „Лотцевото метафизическо понятие за душата“. В последните класове на гимназията работи като стенограф в НС. Директор на педагогическото училище в Казанлък (1888–1990), учител по логика, психология и етика в класическата гимназия в София (1890–1891), драгоманин при Министерството на външните работи (1892), професор по философия във Висшето училище (дн. Софийски университет) (1895–1896), учител в Софийска мъжка гимназия (1899–1904), лектор по философия във Висшето училище (1899–1907), директор на педагогическото училище в Скопие (1907–1908), извънреден професор по философия, психология, етика и естетика в Софийски университет) (1908–1919). Дописен член (1898), действителен член (1900) на БКД (дн. БАН).

Първата си литературно-критическа студия „Иван Вазов. Етюди за стихотворната му поезия“ (сп. „Труд“, 1888, № 5-6) пише като студент в Лайпциг. Сътрудничи на „Периодическо списание“ (на БКД), сп. „Труд“, „Денница“, „Демократически преглед“, „Съвременна мисъл“, „Листопад“, на в. „Гражданин“, „Демократ“, „Народ“ и др. Публикува обзорни студии върху новата българска литература в редица чуждестранни издания – сп. „Современник“ (Санкт Петербург), „Вестник Европы“ (Санкт Петербург), „Internationale Wochenschrift“ (Берлин). Издава „Литературно-научно списание на Казанлъшкото учителско дружество“ (1890) и сп. „Критика“ (1891). Създател и главен редактор на най-значимото българско литературно списание до Първата световна война – „Мисъл“ (1892–1307), около което в началото на XX в. се формира първият литературен кръг с ясно определена естетическа и културно-просветна програма. Като продължение на списанието издава два сборника „Мисъл“ (1910).

Превежда „Емилия Галоти“ от Г. Лесинг (1890), „Философски размишления...“ на Р. Декарт (1898), „Джон Габриел Боркман“ (1892, 1912), „Кога мъртви възкръснем“ (1907), „Призраци“ (1911), „Народен враг“ (1911) на Х. Ибсен и др.

Кръстев е литературен критик, литературен историк и теоретик, критик и теоретик на преводната литература, публицистиката, психологията, философията и естетиката. Философските му възгледи са еклектични, в лоното на субективния идеализъм. Воюва срещу вулгарния материализъм на Л. Бюхнер и срещу българските му проповедници Д. Благоев и Д. Димитров, като защитава интуитивизма и релативизма. Възпитаник на В. Вунд, Кръстев е основоположник на експерименталната психология в България. Естетическите му възгледи са формирани под въздействието на немската неокантианска естетика (К. Грос, К. Ланге, Й. Фолкелт). Защитава едновременно релативния и нормативния характер на естетиката. Провъзгласява естетическата наслада за единствена пряка цел на изкуството и се обявява срещу тенденциозността в него. Студията му „За тенденцията и тенденциозната литература“ (1903) и книгата му „Млади и стари“ имат естетико-програмен характер и проправят път за модернизма в българската литература. Прокарва рязка граница между литература и публицистика, между литературноисторическа и естетическата стойност на художествената творба. Заедно със съратниците си от кръга „Мисъл“ (П. П. Славейков, П. К. Яворов и П. Ю. Тодоров) воюва за отграничаване на българската литература от другите области на духа; отхвърля политическите тенденции като художествено недопустими. Като критик участва активно в литературния живот близо три десетилетия.

Литературно-критическото му творчество е извънредно разнообразно в жанрово отношение – от кратките критически бележки, отзиви и рецензии през критическите етюди, есета и памфлети до проблемни литературоведски студии, студийни портрети и монографии. Стреми се да улови характерологичното за писателя. Открива и утвърждава П. П. Славейков, П. Яворов, П. Тодоров, К. Христов, дава точни характеристики за Т. Влайков, М. Георгиев, Ст. Михайловски, Д. Великсин, Н. Начов. В стремежа си към обективна, подчинена на строги естетически критерии литературна критика, Кръстев робува на известен нормативизъм и догматизъм. Подценява като „художници“ Ив. Вазов, З. Стоянов, Л. Каравелов, А. Страшимиров, Елин Пелин, отчасти и Ал. Константинов, когото оценява много високо като личност. Оценките му за Вазов еволюират от благосклонни към отрицателни; цени го предимно като поет, но има резерви към неговата белетристика и драматургия. Като теоретик се обявява за „безпристрастна критика“, но на практика е пристрастен, полемичен. Като редактор на сп. „Мисъл“ е толерантен и привлича широк кръг сътрудници.

Автор е на статии в областта на философията, психологията, социологията, педагогиката, учебното дело, вътрешната и външната политика; има смели граждански прояви. Републиканец и демократ, Кръстев пише остри статии срещу княз Фердинанд I и царедворските правителства. След освиркването на княза през 1907 застава категорично на страната на българските студенти. В навечерието на Първата световна война организира комитет за борба срещу германофилската политика на правителството и участва в съставянето на позив против въвличането на България във войната, за което е арестуван. Подпомага морално и материално борбата на македонските българи за свобода.

Псевд.: В. Миролюбов, Боян Благомиров, С. Делиспасов, З. Ф. О., К. К. и др.

 

Цветанка Атанасова (текст и библиография Книги от ... и Книги за ... ) и 

Аделина Германова (Статии за ... )

Книги от Кръстьо Кръстев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Курс на философията : Т. 1. ч. 1: Психология : Ръководство за горните кл. на средните у-ща и за самообразование. Въведение : Психология на интелект1891 (1894)
Етюди и критикиетюди1894
Политическият дневник на списанието "Мисъл" : Т. 1дневници1896
Политическият дневник на списанието "Мисъл" : Т. 2дневници1896
Литературни и философски студиистудии1898
Певец на воля и младост : [П. Ю. Тодоров] очерци1906
Алеко Константинов : Лит. силуетсилуети1907
Млади и стари : Крит. очерки върху днешната бълг. лит. / В. Миролюбовлитературнокритически очерци1907 (2003)
Христо Ботьов ; П. П. Славейков ; Петко Тодоров ; Пейо К. Яворов1917
Алеко Константинов : Шест статиистатии1917
Етюди, критики, рецензии / Под ред., [с предг.] на Любен Георгиеветюди, рецензии1978
Съчинения : Т. 1 : 1996 / Кръстьо Кръстев ; Състав. [и предг.] Любомир Стаматов, Симеон Янев1996
Минигасиразкази1997
Съчинения : Т. 2 : Очерки из съвременната българска литература / Кръстьо Кръстев ; Състав., [предг.] Любомир Стаматов, Симеон Янев2001
Съчинения : Т. 3 / Кръстьо Кръстев ; Състав., [предг.] Любомир Стаматов, Симеон Янев. 2007
Д-р Кръстев в писмата си / [Състав.] Румен Шивачев2007
Злочестините на България : публицистика / Увод, състав. и подготовка за печ. Петър Трендафиловпублицистика2016

Книги за Кръстьо Кръстев

АвторЗаглавиеГодина
Радев, Симеон Трайчев Д-р Кръстев като литературен критик1907
Маринополски, Йордан Ставрев Критици : Отзиви на един читател за д-р К. Кръстева и П. Славейкова1910
Сб.Проф. д-р Кр. Кръстев : Лист за прослава по случай 18 години от смъртта му. 5 апр. 19371937
Сб.Проф. д-р Кр. Кръстев : Споменен лист по случай 20 години от смъртта му. 5 апр. 19391939
Данчев, Пенчо ИвановИндивидуализъм в българската литература1949
Натев, Атанас ВасилевЦел или самоцелност на изкуството : Критични наблюдения върху неокантианската естетика и нейното влияние в България1960
Георгиев, Любен ХристовД-р К. Кръстев : Литературно-крит. очерци1968
Сб. Иван Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си / Под ред. на Георги Димов и др1983
Стаматов, Любомир ВълкановД-р К. Кръстев - личност и критическа съдба : [Изследване]1987
Цанков, Георги Цанков Д-р Кръстьо Кръстев1987
Атанасова, Цветанка Кръгът "Мисъл" : [Изследване]1991
Тиханов, Галин ВасилевЖанровото съзнание на кръга "Мисъл" : Към култ. биогр. на бълг. модернизъм1998
Велкова-Гайдаржиева, Антония ВеселиноваБългарска литературна критика и митотворчество : Д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев 1999
Сб. Кръгът "Мисъл" : Кореспонденция / Кръстьо Кръстев и др. ; [Състав., предг.] Цочо В. Билярски2003
Шивачев, РуменДругият доктор Кръстев : Дневници, писма, статии2003
Кортенска, Мирослава СтефановаКултурната мисия на кръга "Мисъл" : Пенчо Славейков, д-р Кръстев, Пейо Яворов, Петко Тодоров2008
Дафинов, Здравко Недялков Автентичният д-р Кръстьо Кръстев : документална хроника за живота и делото му2013
кол.П. Р. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит :Сборник с доклади от едноименната национална научна конференция с международно участие 3-4 ноември 2016 2018

Статии за Кръстьо Кръстев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
ВладикинПреглед на сп. „Мисъл“Дума18931
О.Сп. „Мисъл“ : [Рецензия]Ден18949
Кр. Р.Български социалисти пред съда на д-р КръстевДен18968
Сакъзов, ЯнкоПрофесорска наука и професорска шарлатанияДен18967
ПецовЕдин сюрприз от философски сюрпризи : „Литературни и философски етюди“ от д-р К. Кръстев : [Рецензия]Мир1897478
Благоев, ДимитърИз живота и литературатаНово време18973; 6; 7
Генчев, М.Мозък и мисълНово време18987-8
Димитров, ДимитърЕдин несполучен философНово време18985
Димитров, ДимитърИван Ст. Андрейчин и д-р Кръстев : [Първи стъпки. Разкази и легенди]Ново време18989
Димитров, ДимитърПразнословие и материализъм : ПолемикаНово време18984
КършовскиПо аферата на д-р КръстевБългарски учителски вестник189831
Маринополски, Ю. С. „Мисъл“. Литературно обществено списаниеЗвезда19004
Благоев, ДимитърЕротика и социализъм : [Бел. за отношението на А. Страшимиров към д-р Кръстев]Благоев, Д. Обществено-литературни въпроси1901Т. 1.
Сп. К-вАморализъм или материализъмНово време19027
Милчев, Ст. На един превзет критикОбщо дело190214
Балкански, Б. Литературният кръжок на д-р К. КръстевОбзор19042
Без автор„Изкуство и религия“ от д-р К. Кръстев : [Рецензия]Нов век1904727
Андрейчин, ИванШарлатанство и невежество : [Полемичен очерк]Свободно слово1905130
Балабанов, АлександърКритици и критикувани : [Д-р Кръстев и Ст. Михайловски]Пряпорец1905112
Др. Др. Покровителството в литературата у нас : [Очерк]Струя19063-4
А. Б. Д-р Кръстев като литературен критикБългарска сбирка19074
Величков, КонстантинНяколко думи за д-р КръстевДен19071305
Гечев, Алберт„Млади и стари“. В. Миролюбов. Критически очерки върху днешната българска литература : [Рецензия]Демократически преглед19074-5
Без автор„Млади и стари“ от д-р К. КръстевБългарска сбирка19072
Радев, СимеонД-р К. Кръстев като литературен критикХудожник19074-5
Велчев, В. Исторически преглед и днешното положение на българския печатРеч19101024
Маринополски, ЙорданД-р Кръстев за БотевДен19102153
Маринополски, ЙорданД-р Кръстев за ВазоваДен19102161
Бакалов, ГеоргиБългарската литература и социализмът : [За оценката на д-р Кръстев на „Дядовата Славчова унука“]Бакалов, Г. Българската литература и социализмът1911
Бакалов, ГеоргиБългарската литература и социализмът : [Отношението на д-р Кръстев към Ботев]Бакалов, Г. Българската литература и социализмът1911
Без авторЕдна неблагодарна задача за г-н д-р К. КръстевРеч19111303
Парушев, В. Нашите списания : [Крит. преглед]Нова балканска трибуна1911805
Гечев, АлбертВазов пред съда на нашата литературна критикаСборник в чест на професор Л. Милетич по случай 25-годишната му книжовна дейност : 1886-19111912
Погодин, А. Руският печат за българската съвременна литератураСъвременна мисъл19138
Гечев, Алберт1907 : [Бел. за дейността на д-р Кръстев в сп. Мисъл]Гечев, А. Българската литература през последните няколко години - 1907-1912 : Крит. статии1914
Вечеров, М.Д-р К. КръстевСила191830 ; 32
Дзивгов, Ал. Д-р К. КръстевСила191831 ; 32
Добринов, Д.Д-р К. КръстевСлънце19191
Минков, ЦветанПътят на младите : На паметта на проф. Кр. КръстевКритична мисъл (Русе)19191
Пенев, БоянД-р К. Кръстев : Надгробна речСъвременна мисъл19195
Стоянов, Г.К. Д-р К. КръстевПравда191925 ; 26
Филипов, Н. Д-р К. Кръстев в нашата литератураСъвременно изкуство19197-10
Филипов, АлександърЛитературното дело на д-р К. КръстевСлънце19202
Попвасилев, СтефанД-р Кръстев като литературен критикРодна мисъл19216
Михалчев, Д. В памет на д-р КръстевРазвигор02.04.192113
Митов, ДимитърЗа сп. „Мисъл“ по повод смъртта на ред. д-р Кр. КръстевРазвигор02.04.192113
Пенчов, Гр. Д-р КръстевУчителска мисъл19222
Бадев, ЙорданД-р К. КръстевСлово07.04.1925855
Аркатов, Г. Млади и стариНарод1926207
Балабанов, АлександърДелото на д-р Кр. Кръстев : Трагедията на един литературен догматикФилософски преглед19292
Балабанов, АлександърДоктор Кръстев като човекЛитературен глас192930
Гълъбов, КонстантинСъщина и задачи на литературната критика : В памет на д-р К. КръстевФилософски преглед19292
Драгиев, ПетърД-р К. КръстевЗаря19292272
Без авторИстина, мисъл и доблест : Бел. за д-р К. КръстевНаковалня1929162
Дончев, НиколайД-р К. КръстевЛъч10.04.1929107
Брод, А.Алеко Константинов, Пенчо Славейков и д-р КръстевЛитературен глас1932159
Минев, Д. С. Предисторията на сп. „Мисъл“ на д-р К. КръстевЛистопад19346-7 ; 8 ; 10
Филипов, АлександърД-р К. Кръстев за ЯвороваЗлаторог19349
Минев, ДимоНеиздадени бележки от д-р КръстевБългарска реч19352
Цветаров, ЛюбенИмаме ли литературна критика? Литературен час193511
Василев, ВладимирЗа литературната критика изобщо и за нашата малко по-специалноСлово27.04.19353843
Даскалова, М. Литературната четворкаСемейна беседа193749
Попконстантинов, ЕмануилКритикът д-р К. КръстевСветлоструй19377
Цветаров, ЛюбенД-р К. Кръстев като личност и литературен критикФилософски преглед19375
Атанасов, Н.Млади и стариВчера и днес193934
Захариев, ИванВдъхновената критика на д-р КръстевПросвета19391
Караваневски, Т. Един творчески животПросветно единство193928
Константинов, ГеоргиК. Кръстев и литературната ни критикаЗлаторог19395
Николов, МинкоД-р Кръстев – критикътПросвета19395
Ч. Ч. [Чудомир]Д-р Кръстев преди 50 годиниЗора19396116
Пеев-Плачков, ИванД-р Кр. К. Кръстев в нашата литератураУчилищен преглед19405-6
Пенчов, Гр. Педагогическата дейност на д-р Кр. К. КръстевУчилищен преглед19404
Съйков, А. Схващането на д-р К. Кръстев за същината и същината и създаване на естетически вкусБългарски учител19404
Динев, ИванБележити критици: Д-р Кр. КръстевЛитературен критик19417
Иванова,Мария Бележит пиротчанин д-р Кр. К. КръстевБорба (Пловдив)19416034
Ламбов, Н. Д-р Кръстев и литературната тройка: П. Славейков, П. Яворов и П. ТодоровЛъчи19415
Недялков, ХристоД-р К. Кръстев като литературен критикГребец19414
Бадев, ЙорданБедните критици! Зора19437088
Тихолов, П. Пенчо Славейков и д-р К. Кръстев търсели автора на една статия срещу... Кирил ХристовДневник194312918
Богданов, ИванЗа критическия духИзгрев1945304
Богданов, ИванД-р К. КръстевИзгрев1946462
Дончев, НиколайД-р К. КръстевИзгрев1946514
Мешеков, ИванЕстетическата критика към реалистите писателиМладежка трибуна19462
Минков, ЦветанД-р К. КръстевМинков, Цв. Очерки по българската литература1946
Митов, ДимитърБългарската литературна критикаМитов, Д. Б. Очерки и критики1946
Бурин, ИванОпасенията на д-р КръстевСтожер194714
Георгиев, КонстантинД-р Кръстю К. КръстевЗемеделско знаме1947225
Данчев, ПенчоЗа идейния път на д-р К. КръстевФилософска мисъл19472
Данчев, ПенчоСоциално-икономически и идейни корени на българския литературен индивидуализъмИзкуство19475–6
Константинов, ГеоргиД-р К. Кръстев : [Биобиблиогр. очерк]Константинов, Г. Български писатели1947
Русакиев, СимеонИндивидуализмът в нашата художествена литератураРусакиев, С. Българска литература: Основни въпроси1947
Зарев, ПантелейКъм критиката на буржоазната литературна наука в миналото у насФилософска мисъл19481
Минков, ЦветанБелински и българската литератураСептември19481
Генов, М. Иван Вазов в моите спомени : [За отношението на д-р Кръстев към Вазов]Иван Вазов : Сборник от спомени, материалии документи1949
Зарев, ПантелейХарактер и задачи на литературната ни критикаЗарев, П. Проблеми на развитието на българската литература1949
Благоев, ДимитърБългарската критика и философската мъгла : [Рец. за статия на д-р Кръстев]Благоев, Д. Литературнокритически статии1951
Константинов, ГеоргиЛ. Н. Толстой и България : [За статия на д-р Кръстев върху влиянието на Толстой у нас]Константинов, Г. Наши учители : Русия и българите1953
Константинов, ГеоргиМаксим Горки и България : [Бел. за отношението на Горки към д-р Кръстев]Константинов, Г. Наши учители: Русия и българите1953
Константинов, ГеоргиН. В. Гогол в България : [Бел. за критиката на д-р Кръстев на Алековия хумор]Константинов, Г. Наши учители: Русия и българите1953
Цанев, ГеоргиОпит за периодизация на историята на българската литератураСептември19559
Ангелов, В. Естетическите възгледи на д-р К. КръстевФилософска мисъл19581
Славейков, ПенчоТри български списания. „Мисъл“ : [С бел. за д-р К. Кръстев]Славейков, Пенчо. Събрани съчинения: Т. 4. Критика1958
Богданов, ИванКогато започваше новият век... [Бел. за естетическите възгледи на д-р Кръстев]Богданов, Ив. Спътници на първенците : Очерци за лит. живот през първите години на века1960
Георгиев, ЛюбенИз дейността на д-р К. КръстевЛитературна мисъл19662
Ничев, БоянЕстетически проблеми около кръга “Мисъл”[Сто] 100 години Пенчо Славейков : Юбилеен сборник1966
Стаматов, ЛюбомирСписание „Мисъл“ и белетристиката през 90-те годиниЛитературна мисъл19702
Димов, ГеоргиД-р К. Кръстев – Иван ВазовЛитературна мисъл19712
Попвасилев, СтефанД-р Кръстьо КръстевПопвасилев, Ст. Радетели за литература и изкуство1973
Христов, ДимитърАлеко Константинов в оценките на д-р КръстевЕзик и литература19754
Цанков, ГеоргиНякои моменти от естетическите възгледи на д-р К. КръстевЛитературна мисъл19768
Стаматов, ЛюбомирД-р К. Кръстев – години на учениеЛитературна мисъл19775
Георгиев, ЛюбенЛитературнокритическото дело на д-р К. КръстевКръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Пенев, БоянД-р КръстевПенев, Боян. Изкуството е нашата памет1978
Стаматов, ЛюбомирРанният д-р К. КръстевЛитературна мисъл19783
Илиев, ВелизарГ. Е. Лесинг в литературната критика на З. Стоянов, Ив. Шишманов и д-р К. К. КръстевГодишник на СУ. Фак. по класически и нови филологии198072 (4)
Михайлова, Д. „Българският белински“ срещу Белински. Д-р Кръстев и БелинскиНаучни трудове ПУ „П. Хилендарски“198220 (5)
Белчева, МараД-р К. КръстевЛитературен фронт21.01.19823
Кремен, МихаилД-р К. КръстевКремен, М. Портрети с цветни моливи1983
Бошнаков, ДимитърВ защита на студенттвото : Д-р К. Кръстев и СУСтудентска трибуна27.09.198341
Радева, ВиолетаД-р Кръстев – мислителят самотникСофия19844
Стаматов, ЛюбомирД-р К. Кръстев – човекът и критикът : 120 г. от рождението муЛитературна мисъл19865
Михайлова, Д. О некоторых сходствах в эстетических взглядах В. Г. Белинского и д-р КръстеваНаучни трудове ПУ „П. Хилендарски“198624 (2)
Цанков, ГеоргиСтрастите на д-р Кръстев : 120 г. от рождението на критикаСептември19862
Радева, ВиолетаКормчията на списание „Мисъл“ : 120 г. от рождението на д-р Кр. КръстевОтечествен фронт03.06.198612408
Иванова,ИлкаНепубликувана студия на д-р Кръстев за „Змейова сватба“ от Петко ТодоровЛитературна мисъл198710
Шивачев, РуменОще за д-р Кръстьо Кръстев и тези около негоЛитературна мисъл198710
Атанасова, Цветанка„Д-р Кръстьо Кръстев” от Георги Цанков. Библиотека „Видни университетски учени” : УИ „Климент Охридски”, С., 1987, 140 с. : [Рецензия]Литературна мисъл19888
Атанасова, ЦветанкаМястото на кръга “Мисъл” в развитието на българската литератураВтори международен конгрес по българистика. София, 23 май –3 юни 1986 г.1988Т. 12
Кортенска, МирославаТеатралната критика на д-р КръстевТеатър198812
Лазарова, ЕрикаД-р Кръстев като естет, или българската литература между националното и космополитнотоВтори международен конгрес по българистика. София, 23 май –3 юни 1986 г.1988Т. 12
Стаматов, ЛюбомирКритикът и поетътКритика, есеистика, народопсихология : Юбил. сб. в чест на чл.-кор. Ефрем Каранфилов1988
Христов, ДимитърД-р Кръстев като литературен критикВтори международен конгрес по българистика. София, 23 май –3 юни 1986 г.1988Т. 12
Сестримски, ИванД-р Кръстев – редактор на стиховеЛитературна мисъл19905
Банов, СтефанД-р Кръстьо Кръстев като стенографСтенографски преглед19928
Радева, ВиолетаКултурният подвиг на д-р Кръстьо Кръстев : 100 г. от появата на сп. "Мисъл"Век 2129.01.19924
Ангелов, БоянЕстетиката като оръжие [на д-р Кръстьо Кръстев]Църковен вестник10.06.199223
Стаматов, ЛюбомирД-р Кръстьо Кръстев - личност и критическа съдбаЕзик и литература19943
Данков, Евлоги130 години от рождението на българския философ и литературен критик Кръстьо Кръстев (1866-1919)Кула19962
Стаматов, ЛюбомирОсновоположник на българската литературна критика [д-р Кръстьо Кръстев]Българистика и българисти19963
Янев, СимеонНеобузданият доктор Кръстев и литературноисторическият смисъл на една критикаЧовек и време: Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева1997
Шивачев, РуменДоктор Кръстев и Пенчо СлавейковАнти04.04.199713
Атанасова, ЦветанкаД-р Кръстев и сп. "Мисъл"Век 2130.05.199716
Ангелов, БоянБащата на списание "Мисъл" : Д-р Кръстьо Кръстев е лит. кръстник на Пейо ЯворовЗемя14.01.19988
Шивачев, РуменТрагическият идеал на д-р Кръстев Литературен форум17.03.199810
Данков, ЕвлогиД-р Кръстьо Кръстев (1866 - 1919) и българското образование : 80 г. от смъртта муОбразование19996
Данков, ЕвлогиЕтика и философска пропедевтика : 80 г. от смъртта на д-р Кр. Кръстев Философия19994
Шивачев, РуменДоктор Кръстев като МиролюбовЛитературна мисъл19992
Шивачев, РуменПоради:ἀγάπη: за една непубликувана изповед на д-р КръстевДемократически преглед199941-42
Данков, ЕвлогиФилософската култура на д-р КръстевКритика20001
Стаматов, ЛюбомирД-р Кръстев и П. К. ЯворовСборник „120 години Пейо Яворов 1878–1998“2000
Шивачев, РуменЛитературнокритическите рискове на д-р КръстевЛитературна мисъл20022
Шивачев, РуменАвтентичният доктор КръстевДемокрация01.02.200227
Антов, ПламенД-р Кръстев – извън „Мисъл“, извън митаЛитературен вестник24.04.200216
Доксанлиев, ПенчоПриятелството между [Иван] Вазов и д-р Кръстьо Кръстев се изражда в ненавистБългарски писател15.10.200332
Николова, МарияРуската преводна художествена литература в сп. "Критика" [на д-р Кръстев]Издател20044
Антов, ПламенИнициационният модел на „Мисъл“ и неговите употреби един век по-късноКласика и литературна история : [Сб.] в памет на Любомир Стаматов2005
Чолева, Силвия"Мой скъпий, мой драги Кръстев"Алтера20056
Ангелов, БоянИдеалите на д-р Кръстьо Кръстев : 140 г. от рождението муЧиталище20065–6
Шивачев, РуменБорбите на д-р КръстевДетонация08.20068
Кулов, ВенцеславД-р Кръстев за философиятаФилософски алтернативи20076
Шивачев, Румен„Конфликтът“ д-р Кръстев – Иван ШишмановДетонация01.01.20071
Ангелова, АннаПроекции на модерността - 150 г. от рождението на П. Славейков и д-р Кр. КръстевНаука20164
Атанасова, ЦветанкаД-р Кръстьо Кръстев, или живот за нравствен идеалСписание на БАН20165
Филипова-Каменова, АниБългарската интелигенция в публицистиката на д-р Кръстьо Кръстев и на проф. Боян ПеневОбразование20165
Цанков, ГеоргиКривата на естетическите възгледи на д-р Кръстьо КръстевБългарски философски преглед20166
Неделчев, МихаилКак д-р Кръстев мисли "Мисъл" : доклад за националната юбилейна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на проф. д-р Кръстьо Кръстев, 31 май 2016 г. Култура01.07.201624
Шивачев, Румен Художествени измерения на социалното, според доктор КръстевБългарска наука2017101
Казанджиев, СпиридонПоглед върху делото на д-р КръстевФилософски алтернативи20176
Кирова, МиленаВоля за практика : Културното инженерство на д-р КръстевКултура10.02.20175
Няголова, МариянаПриносът на Кръстьо Кръстев за развитието на психологията в БългарияСборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски"2018
Антов, ПламенД-р Кръстев като автор на книгиПроглас20192
Шивачев, РуменПсихологическият дискурс у д-р Кръстев Българската литературна критика – позиции и контексти : Сборник с научни изследвания2020