Кръстьо Кръстев

Кръстев, Кръстьо Котев (Пирот, Сърбия, 31.05.1866 – София, 5.04.1919). Учи в Пирот (до 1878) и София. Завършва класическата гимназия в София (1885) и философия в Лайпциг (1888) с докторат на тема „Лотцевото метафизическо понятие за душата“. В последните класове на гимназията работи като стенограф в НС. Директор на педагогическото училище в Казанлък (1888–1990), учител по логика, психология и етика в класическата гимназия в София (1890–1891), драгоманин при Министерството на външните работи (1892), професор по философия във Висшето училище (дн. Софийски университет) (1895–1896), учител в Софийска мъжка гимназия (1899–1904), лектор по философия във Висшето училище (1899–1907), директор на педагогическото училище в Скопие (1907–1908), извънреден професор по философия, психология, етика и естетика в Софийски университет) (1908–1919). Дописен член (1898), действителен член (1900) на БКД (дн. БАН).

Първата си литературно-критическа студия „Иван Вазов. Етюди за стихотворната му поезия“ (сп. „Труд“, 1888, № 5-6) пише като студент в Лайпциг. Сътрудничи на „Периодическо списание“ (на БКД), сп. „Труд“, „Денница“, „Демократически преглед“, „Съвременна мисъл“, „Листопад“, на в. „Гражданин“, „Демократ“, „Народ“ и др. Публикува обзорни студии върху новата българска литература в редица чуждестранни издания – сп. „Современник“ (Санкт Петербург), „Вестник Европы“ (Санкт Петербург), „Internationale Wochenschrift“ (Берлин). Издава „Литературно-научно списание на Казанлъшкото учителско дружество“ (1890) и сп. „Критика“ (1891). Създател и главен редактор на най-значимото българско литературно списание до Първата световна война – „Мисъл“ (1892–1307), около което в началото на XX в. се формира първият литературен кръг с ясно определена естетическа и културно-просветна програма. Като продължение на списанието издава два сборника „Мисъл“ (1910).

Превежда „Емилия Галоти“ от Г. Лесинг (1890), „Философски размишления.....“ на Р .Декарт (1898), „Джон Габриел Боркман“ (1892, 1912), „Кога мъртви възкръснем“ (1907), „Призраци“ (1911), „Народен враг“ (1911) на Х. Ибсен и др.

Кръстев е литературен критик, литературен историк и теоретик, критик и теоретик на преводната литература, публицистиката, психологията, философията и естетиката. Философските му възгледи са еклектични, в лоното на субективния идеализъм. Воюва срещу вулгарния материализъм на Л. Бюхнер и срещу българските му проповедници Д. Благоев и Д. Димитров, като защитава интуитивизма и релативизма. Възпитаник на В. Вунд, Кръстев е основоположник на експерименталната психология в България. Естетическите му възгледи са формирани под въздействието на немската неокантианска естетика (К. Грос, К. Ланге, Й. Фолкелт). Защитава едновременно релативния и нормативния характер на естетиката. Провъзгласява естетическата наслада за единствена пряка цел на изкуството и се обявява срещу тенденциозността в него. Студията му „За тенденцията и тенденциозната литература“ (1903) и книгата му „Млади и стари“ имат естетико-програмен характер и проправят път за модернизма в българската литература. Прокарва рязка граница между литература и публицистика, между литературноисторическа и естетическата стойност на художествената творба. Заедно със съратниците си от кръга „Мисъл“ (П. П. Славейков, П. К. Яворов и П. Ю. Тодоров) воюва за отграничаване на българската литература от другите области на духа; отхвърля политическите тенденции като художествено недопустими. Като критик участва активно в литературния живот близо три десетилетия.

Литературно-критическото му творчество е извънредно разнообразно в жанрово отношение – от кратките критически бележки, отзиви и рецензии през критическите етюди, есета и памфлети до проблемни литературоведски студии, студийни портрети и монографии. Стреми се да улови характерологичното за писателя. Открива и утвърждава П. П. Славейков, П. Яворов, П. Тодоров, К. Христов, дава точни характеристики за Т. Влайков, М. Георгиев, Ст. Михайловски, Д. Великсин, Н. Начов. В стремежа си към обективна, подчинена на строги естетически критерии литературна критика, Кръстев робува на известен нормативизъм и догматизъм. Подценява като „художници“ Ив. Вазов, З. Стоянов, Л. Каравелов, А. Страшимиров, Елин Пелин, отчасти и Ал. Константинов, когото оценява много високо като личност. Оценките му за Вазов еволюират от благосклонни към отрицателни; цени го предимно като поет, но има резерви към неговата белетристика и драматургия. Като теоретик се обявява за „безпристрастна критика“, но на практика е пристрастен, полемичен. Като редактор на сп. „Мисъл“ е толерантен и привлича широк кръг сътрудници.

Автор е на статии в областта на философията, психологията, социологията, педагогиката, учебното дело, вътрешната и външната политика; има смели граждански прояви. Републиканец и демократ, Кръстев пише остри статии срещу княз Фердинанд I и царедворските правителства. След освиркването на княза през 1907 застава категорично на страната на българските студенти. В навечерието на Първата световна война организира комитет за борба срещу германофилската политика на правителството и участва в съставянето на позив против въвличането на България във войната, за което е арестуван. Подпомага морално и материално борбата на македонските българи за свобода.

Псевд.: В. Миролюбов, Боян Благомиров, С. Делиспасов, З. Ф. О., К. К. и др.

 

Цветанка Атанасова (текст и библиография)

Книги от Кръстьо Кръстев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Курс на философията : Т. 1. ч. 1: Психология : Ръководство за горните кл. на средните у-ща и за самообразование. Въведение : Психология на интелект1891 (1894)
Етюди и критикиетюди1894
Политическият дневник на списанието "Мисъл" : Т. 1дневници1896
Политическият дневник на списанието "Мисъл" : Т. 2дневници1896
Литературни и философски студиистудии1898
Певец на воля и младост : [П. Ю. Тодоров] очерци1906
Алеко Константинов : Лит. силуетсилуети1907
Млади и стари : Крит. очерки върху днешната бълг. лит. / В. Миролюбовлитературнокритически очерци1907 (2003)
Христо Ботьов ; П. П. Славейков ; Петко Тодоров ; Пейо К. Яворов1917
Алеко Константинов : Шест статиистатии1917
Етюди, критики, рецензии / Под ред., [с предг.] на Любен Георгиеветюди, рецензии1978
Съчинения : Т. 1 : 1996 / Кръстьо Кръстев ; Състав. [и предг.] Любомир Стаматов, Симеон Янев1996
Съчинения : Т. 2 : Очерки из съвременната българска литература / Кръстьо Кръстев ; Състав., [предг.] Любомир Стаматов, Симеон Янев2001
Съчинения : Т. 3 / Кръстьо Кръстев ; Състав., [предг.] Любомир Стаматов, Симеон Янев. 2007
Д-р Кръстев в писмата си / [Състав.] Румен Шивачев2007
Злочестините на България : публицистика / Увод, състав. и подготовка за печ. Петър Трендафиловпублицистика2016

Книги за Кръстьо Кръстев

АвторЗаглавиеГодина
Радев, Симеон Трайчев Д-р Кръстев като литературен критик1907
Маринополски, Йордан Ставрев Критици : Отзиви на един читател за д-р К. Кръстева и П. Славейкова1910
Сб.Проф. д-р Кр. Кръстев : Лист за прослава по случай 18 години от смъртта му. 5 апр. 19371937
Сб.Проф. д-р Кр. Кръстев : Споменен лист по случай 20 години от смъртта му. 5 апр. 19391939
Данчев, Пенчо ИвановИндивидуализъм в българската литература1949
Натев, Атанас ВасилевЦел или самоцелност на изкуството : Критични наблюдения върху неокантианската естетика и нейното влияние в България1960
Георгиев, Любен ХристовД-р К. Кръстев : Литературно-крит. очерци1968
Сб. Иван Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си / Под ред. на Георги Димов и др1983
Стаматов, Любомир ВълкановД-р К. Кръстев - личност и критическа съдба : [Изследване]1987
Цанков, Георги Цанков Д-р Кръстьо Кръстев1987
Атанасова, Цветанка Кръгът "Мисъл" : [Изследване]1991
Тиханов, Галин ВасилевЖанровото съзнание на кръга "Мисъл" : Към култ. биогр. на бълг. модернизъм1998
Велкова-Гайдаржиева, Антония ВеселиноваБългарска литературна критика и митотворчество : Д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев 1999
Сб. Кръгът "Мисъл" : Кореспонденция / Кръстьо Кръстев и др. ; [Състав., предг.] Цочо В. Билярски2003
Шивачев, РуменДругият доктор Кръстев : Дневници, писма, статии2003
Кортенска, Мирослава СтефановаКултурната мисия на кръга "Мисъл" : Пенчо Славейков, д-р Кръстев, Пейо Яворов, Петко Тодоров2008
Дафинов, Здравко Недялков Автентичният д-р Кръстьо Кръстев : документална хроника за живота и делото му2013
кол.П. Р. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит :Сборник с доклади от едноименната национална научна конференция с международно участие 3-4 ноември 2016 2018

Статии за Кръстьо Кръстев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
ВладикинПреглед на сп. „Мисъл“Дума18931
О.Сп. „Мисъл“ : [Рецензия]Ден18949
Кр. Р.Български социалисти пред съда на д-р КръстевДен18968
Сакъзов, ЯнкоПрофесорска наука и професорска шарлатанияДен18967
ПецовЕдин сюрприз от философски сюрпризи : „Литературни и философски етюди“ от д-р К. Кръстев : [Рецензия]Мир1897478
Благоев, ДимитърИз живота и литературатаНово време18973; 6; 7
Генчев, М.Мозък и мисълНово време18987-8
Димитров, ДимитърЕдин несполучен философНово време18985
Димитров, ДимитърИван Ст. Андрейчин и д-р Кръстев : [Първи стъпки. Разкази и легенди]Ново време18989
Димитров, ДимитърПразнословие и материализъм : ПолемикаНово време18984
КършовскиПо аферата на д-р КръстевБългарски учителски вестник189831
Маринополски, Ю. С. „Мисъл“. Литературно обществено списаниеЗвезда19004
Благоев, ДимитърЕротика и социализъм : [Бел. за отношението на А. Страшимиров към д-р Кръстев]Благоев, Д. Обществено-литературни въпроси1901Т. 1.
Сп. К-вАморализъм или материализъмНово време19027
Милчев, Ст. На един превзет критикОбщо дело190214
Балкански, Б. Литературният кръжок на д-р К. КръстевОбзор19042
Без автор„Изкуство и религия“ от д-р К. Кръстев : [Рецензия]Нов век1904727
Андрейчин, ИванШарлатанство и невежество : [Полемичен очерк]Свободно слово1905130
Балабанов, АлександърКритици и критикувани : [Д-р Кръстев и Ст. Михайловски]Пряпорец1905112
Др. Др. Покровителството в литературата у нас : [Очерк]Струя19063-4
А. Б. Д-р Кръстев като литературен критикБългарска сбирка19074
Величков, КонстантинНяколко думи за д-р КръстевДен19071305
Гечев, Алберт„Млади и стари“. В. Миролюбов. Критически очерки върху днешната българска литература : [Рецензия]Демократически преглед19074-5
Без автор„Млади и стари“ от д-р К. КръстевБългарска сбирка19072
Радев, СимеонД-р К. Кръстев като литературен критикХудожник19074-5
Велчев, В. Исторически преглед и днешното положение на българския печатРеч19101024
Маринополски, ЙорданД-р Кръстев за БотевДен19102153
Маринополски, ЙорданД-р Кръстев за ВазоваДен19102161
Бакалов, ГеоргиБългарската литература и социализмът : [За оценката на д-р Кръстев на „Дядовата Славчова унука“]Бакалов, Г. Българската литература и социализмът1911
Бакалов, ГеоргиБългарската литература и социализмът : [Отношението на д-р Кръстев към Ботев]Бакалов, Г. Българската литература и социализмът1911
Без авторЕдна неблагодарна задача за г-н д-р К. КръстевРеч19111303
Парушев, В. Нашите списания : [Крит. преглед]Нова балканска трибуна1911805
Гечев, АлбертВазов пред съда на нашата литературна критикаСборник в чест на професор Л. Милетич по случай 25-годишната му книжовна дейност : 1886-19111912
Погодин, А. Руският печат за българската съвременна литератураСъвременна мисъл19138
Гечев, Алберт1907 : [Бел. за дейността на д-р Кръстев в сп. Мисъл]Гечев, А. Българската литература през последните няколко години - 1907-1912 : Крит. статии1914
Вечеров, М.Д-р К. КръстевСила191830 ; 32
Дзивгов, Ал. Д-р К. КръстевСила191831 ; 32
Добринов, Д.Д-р К. КръстевСлънце19191
Минков, ЦветанПътят на младите : На паметта на проф. Кр. КръстевКритична мисъл (Русе)19191
Пенев, БоянД-р К. Кръстев : Надгробна речСъвременна мисъл19195
Стоянов, Г.К. Д-р К. КръстевПравда191925 ; 26
Филипов, Н. Д-р К. Кръстев в нашата литератураСъвременно изкуство19197-10
Филипов, АлександърЛитературното дело на д-р К. КръстевСлънце19202
Попвасилев, СтефанД-р Кръстев като литературен критикРодна мисъл19216
Михалчев, Д. В памет на д-р КръстевРазвигор02.04.192113
Митов, ДимитърЗа сп. „Мисъл“ по повод смъртта на ред. д-р Кр. КръстевРазвигор02.04.192113
Пенчов, Гр. Д-р КръстевУчителска мисъл19222
Бадев, ЙорданД-р К. КръстевСлово07.04.1925855
Аркатов, Г. Млади и стариНарод1926207
Балабанов, АлександърДелото на д-р Кр. Кръстев : Трагедията на един литературен догматикФилософски преглед19292
Балабанов, АлександърДоктор Кръстев като човекЛитературен глас192930
Гълъбов, КонстантинСъщина и задачи на литературната критика : В памет на д-р К. КръстевФилософски преглед19292
Драгиев, ПетърД-р К. КръстевЗаря19292272
Без авторИстина, мисъл и доблест : Бел. за д-р К. КръстевНаковалня1929162
Дончев, НиколайД-р К. КръстевЛъч10.04.1929107
Брод, А.Алеко Константинов, Пенчо Славейков и д-р КръстевЛитературен глас1932159
Минев, Д. С. Предисторията на сп. „Мисъл“ на д-р К. КръстевЛистопад19346-7 ; 8 ; 10
Филипов, АлександърД-р К. Кръстев за ЯвороваЗлаторог19349
Минев, ДимоНеиздадени бележки от д-р КръстевБългарска реч19352
Цветаров, ЛюбенИмаме ли литературна критика? Литературен час193511
Василев, ВладимирЗа литературната критика изобщо и за нашата малко по-специалноСлово27.04.19353843
Даскалова, М. Литературната четворкаСемейна беседа193749
Попконстантинов, ЕмануилКритикът д-р К. КръстевСветлоструй19377
Цветаров, ЛюбенД-р К. Кръстев като личност и литературен критикФилософски преглед19375
Атанасов, Н.Млади и стариВчера и днес193934
Захариев, ИванВдъхновената критика на д-р КръстевПросвета19391
Караваневски, Т. Един творчески животПросветно единство193928
Константинов, ГеоргиК. Кръстев и литературната ни критикаЗлаторог19395
Николов, МинкоД-р Кръстев – критикътПросвета19395
Ч. Ч. [Чудомир]Д-р Кръстев преди 50 годиниЗора19396116
Пеев-Плачков, ИванД-р Кр. К. Кръстев в нашата литератураУчилищен преглед19405-6
Пенчов, Гр. Педагогическата дейност на д-р Кр. К. КръстевУчилищен преглед19404
Съйков, А. Схващането на д-р К. Кръстев за същината и същината и създаване на естетически вкусБългарски учител19404
Динев, ИванБележити критици: Д-р Кр. КръстевЛитературен критик19417
Иванова,Мария Бележит пиротчанин д-р Кр. К. КръстевБорба (Пловдив)19416034
Ламбов, Н. Д-р Кръстев и литературната тройка: П. Славейков, П. Яворов и П. ТодоровЛъчи19415
Недялков, ХристоД-р К. Кръстев като литературен критикГребец19414
Бадев, ЙорданБедните критици! Зора19437088
Тихолов, П. Пенчо Славейков и д-р К. Кръстев търсели автора на една статия срещу... Кирил ХристовДневник194312918
Богданов, ИванЗа критическия духИзгрев1945304
Богданов, ИванД-р К. КръстевИзгрев1946462
Дончев, НиколайД-р К. КръстевИзгрев1946514
Мешеков, ИванЕстетическата критика към реалистите писателиМладежка трибуна19462
Минков, ЦветанД-р К. КръстевМинков, Цв. Очерки по българската литература1946
Митов, ДимитърБългарската литературна критикаМитов, Д. Б. Очерки и критики1946
Бурин, ИванОпасенията на д-р КръстевСтожер194714
Георгиев, КонстантинД-р Кръстю К. КръстевЗемеделско знаме1947225
Данчев, ПенчоЗа идейния път на д-р К. КръстевФилософска мисъл19472
Данчев, ПенчоСоциално-икономически и идейни корени на българския литературен индивидуализъмИзкуство19475–6
Константинов, ГеоргиД-р К. Кръстев : [Биобиблиогр. очерк]Константинов, Г. Български писатели1947
Русакиев, СимеонИндивидуализмът в нашата художествена литератураРусакиев, С. Българска литература: Основни въпроси1947
Зарев, ПантелейКъм критиката на буржоазната литературна наука в миналото у насФилософска мисъл19481
Минков, ЦветанБелински и българската литератураСептември19481
Генов, М. Иван Вазов в моите спомени : [За отношението на д-р Кръстев към Вазов]Иван Вазов : Сборник от спомени, материалии документи1949
Зарев, ПантелейХарактер и задачи на литературната ни критикаЗарев, П. Проблеми на развитието на българската литература1949
Благоев, ДимитърБългарската критика и философската мъгла : [Рец. за статия на д-р Кръстев]Благоев, Д. Литературнокритически статии1951
Константинов, ГеоргиЛ. Н. Толстой и България : [За статия на д-р Кръстев върху влиянието на Толстой у нас]Константинов, Г. Наши учители : Русия и българите1953
Константинов, ГеоргиМаксим Горки и България : [Бел. за отношението на Горки към д-р Кръстев]Константинов, Г. Наши учители: Русия и българите1953
Константинов, ГеоргиН. В. Гогол в България : [Бел. за критиката на д-р Кръстев на Алековия хумор]Константинов, Г. Наши учители: Русия и българите1953
Цанев, ГеоргиОпит за периодизация на историята на българската литератураСептември19559
Ангелов, В. Естетическите възгледи на д-р К. КръстевФилософска мисъл19581
Славейков, ПенчоТри български списания. „Мисъл“ : [С бел. за д-р К. Кръстев]Славейков, Пенчо. Събрани съчинения: Т. 4. Критика1958
Богданов, ИванКогато започваше новият век... [Бел. за естетическите възгледи на д-р Кръстев]Богданов, Ив. Спътници на първенците : Очерци за лит. живот през първите години на века1960
Георгиев, ЛюбенИз дейността на д-р К. КръстевЛитературна мисъл19662
Ничев, БоянЕстетически проблеми около кръга “Мисъл”[Сто] 100 години Пенчо Славейков : Юбилеен сборник1966
Стаматов, ЛюбомирСписание „Мисъл“ и белетристиката през 90-те годиниЛитературна мисъл19702
Димов, ГеоргиД-р К. Кръстев – Иван ВазовЛитературна мисъл19712
Попвасилев, СтефанД-р Кръстьо КръстевПопвасилев, Ст. Радетели за литература и изкуство1973
Христов, ДимитърАлеко Константинов в оценките на д-р КръстевЕзик и литература19754
Цанков, ГеоргиНякои моменти от естетическите възгледи на д-р К. КръстевЛитературна мисъл19768
Стаматов, ЛюбомирД-р К. Кръстев – години на учениеЛитературна мисъл19775
Георгиев, ЛюбенЛитературнокритическото дело на д-р К. КръстевКръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Пенев, БоянД-р КръстевПенев, Боян. Изкуството е нашата памет1978
Стаматов, ЛюбомирРанният д-р К. КръстевЛитературна мисъл19783
Илиев, ВелизарГ. Е. Лесинг в литературната критика на З. Стоянов, Ив. Шишманов и д-р К. К. КръстевГодишник на СУ. Фак. по класически и нови филологии198072 (4)
Михайлова, Д. „Българският белински“ срещу Белински. Д-р Кръстев и БелинскиНаучни трудове ПУ „П. Хилендарски“198220 (5)
Белчева, МараД-р К. КръстевЛитературен фронт21.01.19823
Кремен, МихаилД-р К. КръстевКремен, М. Портрети с цветни моливи1983
Бошнаков, ДимитърВ защита на студенттвото : Д-р К. Кръстев и СУСтудентска трибуна27.09.198341
Радева, ВиолетаД-р Кръстев – мислителят самотникСофия19844
Стаматов, ЛюбомирД-р К. Кръстев – човекът и критикът : 120 г. от рождението муЛитературна мисъл19865
Михайлова, Д. О некоторых сходствах в эстетических взглядах В. Г. Белинского и д-р КръстеваНаучни трудове ПУ „П. Хилендарски“198624 (2)
Цанков, ГеоргиСтрастите на д-р Кръстев : 120 г. от рождението на критикаСептември19862
Радева, ВиолетаКормчията на списание „Мисъл“ : 120 г. от рождението на д-р К. КръстевОтечествен фронт03.06.198612408
Иванова,ИлкаНепубликувана студия на д-р Кръстев за „Змейова сватба“ от Петко ТодоровЛитературна мисъл198710
Шивачев, РуменОще за д-р Кръстьо Кръстев и тези около негоЛитературна мисъл198710
Атанасова, Цветанка„Д-р Кръстьо Кръстев” от Георги Цанков. Библиотека „Видни университетски учени” : УИ „Климент Охридски”, С., 1987, 140 с. : [Рецензия]Литературна мисъл19888
Атанасова, ЦветанкаМястото на кръга “Мисъл” в развитието на българската литератураВтори международен конгрес по българистика. София, 23 май –3 юни 1986 г.1988Т. 12
Кортенска, МирославаТеатралната критика на д-р КръстевТеатър198812
Лазарова, ЕрикаД-р Кръстев като естет, или българската литература между националното и космополитнотоВтори международен конгрес по българистика. София, 23 май –3 юни 1986 г.1988Т. 12
Стаматов, ЛюбомирКритикът и поетътКритика, есеистика, народопсихология : Юбил. сб. в чест на чл.-кор. Ефрем Каранфилов1988
Христов, ДимитърД-р Кръстев като литературен критикВтори международен конгрес по българистика. София, 23 май –3 юни 1986 г.1988Т. 12
Сестримски, ИванД-р Кръстев – редактор на стиховеЛитературна мисъл19905
Банов, СтефанД-р Кръстьо Кръстев като стенографСтенографски преглед19928
Радева, ВиолетаКултурният подвиг на д-р Кръстьо Кръстев : 100 г. от появата на сп. "Мисъл"Век 2129.01.19924
Ангелов, БоянЕстетиката като оръжие [на д-р Кръстьо Кръстев]Църковен вестник10.06.199223
Стаматов, ЛюбомирД-р Кръстьо Кръстев - личност и критическа съдбаЕзик и литература19943
Данков, Евлоги130 години от рождението на българския философ и литературен критик Кръстьо Кръстев (1866-1919)Кула19962
Стаматов, ЛюбомирОсновоположник на българската литературна критика [д-р Кръстьо Кръстев]Българистика и българисти19963
Янев, СимеонНеобузданият доктор Кръстев и литературноисторическият смисъл на една критикаЧовек и време: Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева1997
Шивачев, РуменДоктор Кръстев и Пенчо СлавейковАнти04.04.199713
Атанасова, ЦветанкаД-р Кръстев и сп. "Мисъл"Век 2130.05.199716
Ангелов, БоянБащата на списание "Мисъл" : Д-р Кръстьо Кръстев е лит. кръстник на Пейо ЯворовЗемя14.01.19988
Шивачев, РуменТрагическият идеал на д-р Кръстев Литературен форум17.03.199810
Данков, ЕвлогиД-р Кръстьо Кръстев (1866 - 1919) и българското образование : 80 г. от смъртта муОбразование19996
Данков, ЕвлогиЕтика и философска пропедевтика : 80 г. от смъртта на д-р Кр. Кръстев Философия19994
Шивачев, РуменДоктор Кръстев като МиролюбовЛитературна мисъл19992
Шивачев, РуменПоради:ἀγάπη: за една непубликувана изповед на д-р КръстевДемократически преглед199941-42
Данков, ЕвлогиФилософската култура на д-р КръстевКритика20001
Стаматов, ЛюбомирД-р Кръстев и П. К. ЯворовСборник „120 години Пейо Яворов. 1878–1998“ / Ред. кол. Тончо Жечев и др. 2000
Шивачев, РуменЛитературнокритическите рискове на д-р КръстевЛитературна мисъл20022
Шивачев, РуменАвтентичният доктор КръстевДемокрация01.02.200227
Антов, ПламенД-р Кръстев – извън „Мисъл“, извън митаЛитературен вестник24.04.200216
Доксанлиев, ПенчоПриятелството между [Иван] Вазов и д-р Кръстьо Кръстев се изражда в ненавистБългарски писател15.10.200332
Николова, МарияРуската преводна художествена литература в сп. "Критика" [на д-р Кръстев]Издател20044
Антов, ПламенИнициационният модел на „Мисъл“ и неговите употреби един век по-късноКласика и литературна история : [Сб.] в памет на Любомир Стаматов2005
Чолева, Силвия"Мой скъпий, мой драги Кръстев"Алтера20056
Ангелов, БоянИдеалите на д-р Кръстьо Кръстев : 140 г. от рождението муЧиталище20065–6
Шивачев, РуменБорбите на д-р КръстевДетонация08.20068
Кулов, ВенцеславД-р Кръстев за философиятаФилософски алтернативи20076
Шивачев, Румен„Конфликтът“ д-р Кръстев – Иван ШишмановДетонация01.01.20071
Ангелова, АннаПроекции на модерността - 150 години от рождението на Пенчо Славейков и д-р Кръстьо КръстевНаука20164
Атанасова, ЦветанкаД-р Кръстьо Кръстев, или живот за нравствен идеалСписание на БАН20165
Филипова-Каменова, АниБългарската интелигенция в публицистиката на д-р Кръстьо Кръстев и на проф. Боян ПеневОбразование20165
Цанков, ГеоргиКривата на естетическите възгледи на д-р Кръстьо КръстевБългарски философски преглед20166
Неделчев, МихаилКак д-р Кръстев мисли "Мисъл" : доклад за националната юбилейна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на проф. д-р Кръстьо Кръстев, 31 май 2016 г. Култура01.07.201624
Шивачев, Румен Художествени измерения на социалното, според доктор КръстевБългарска наука2017101
Казанджиев, СпиридонПоглед върху делото на д-р КръстевФилософски алтернативи20176
Кирова, МиленаВоля за практика : Културното инженерство на д-р КръстевКултура10.02.20175
Няголова, МариянаПриносът на Кръстьо Кръстев за развитието на психологията в БългарияСборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски"2018
Антов, ПламенД-р Кръстев като автор на книгиПроглас20192
Шивачев, РуменПсихологическият дискурс у д-р Кръстев Българската литературна критика – позиции и контексти : Сборник с научни изследвания2020